Nyheder

Konkursrådet: Ny betænkning om gældssanering

Med afsæt i implementering af EU's insolvensdirektiv skal den nye betænkning være med til at modernisere reglerne om gældssanering. Få indsigt i de væsentligste ændringer og nyskabelser i betænkningen.

Konkursrådet kom den 1. februar 2022 med en betænkning om modernisering og revision af reglerne om gældssanering. Betænkningen kommer med forslag til implementering af EU´s insolvensdirektiv, der udstikker nogle rammer for mulighederne og vilkårene for gældssanering. Særligt på to områder varsles en ændret retstilling;

  1. For det første bliver den generelle og normale afdragsperiode i gældssaneringssager fremadrettet 3 år.
  2. For det andet indeholder betænkningen regler til håndtering af skat, som stiftes i forbindelse med nedlukningen af gældssaneringsansøgerens tidligere erhvervsvirksomhed – en regelændring, der er særligt relevant indenfor landbruget, både i forhold til ejendomsavancebeskatning, beskatning af genvundne afskrivninger og beskatning af udlodninger fra andelsselskaber.

De væsentligste ændringer og nyskabelser er følgende:

Ensartet, forkortet afdragsperiode – 3 år

Hvor den tidligere normale afdragsperiode i gældssaneringssager har været 5 år, og alene 3 år for gældssaneringer i forbindelse med konkurs, vil udgangspunktet fremadrettet være en generel afdragsperiode på 3 år, der dog konkret både vil kunne forlænges og forkortes.

Ensretning af gældssaneringsreglerne

Hvor konkursloven tidligere har opereret med to forskellige regelsæt for gældssanering, vil disse regelsæt fremadrettet blive ensrettede. Der vil dog være enkelte forskelle i proceduren for indledning og gennemførelse af gældssanering, afhængigt af om gældssaneringen er i forbindelse med konkursbehandling eller ej.

Telekommunikation

Der etableres fremadrettet hjemmel til, at skifteretsmøder til behandling af gældssaneringsbegæringer kan afholdes telefonisk - særligt når gældssaneringsansøgningen synes åbenbar grundløs.

Konkurskarantæne afskærer gældssanering

Fremadrettet vil det direkte af konkursloven fremgå, at personer, der er idømt konkurskarantæne, i en årrække ikke kan opnå gældssanering. Fremadrettet skal gældssaneringsansøgeren på ansøgningsskemaet bekræfte, at ansøgeren ikke har modtaget en konkurskarantænedom, og at der ikke er en verserende konkurskarantænesag mod vedkommende. Derudover etableres der hjemmel til, at en afsagt gældssaneringskendelse kan ophæves, hvis det efterfølgende konstateres, at gældssaneringsansøgeren på trods af en underskreven tro- og loveerklæring har modtaget en konkurskarantænedom.

Bagateldividende

Konkursrådet foreslår, at fordringshavere med krav, der ikke udløser en samlet dividende på minimum 3.600 kr., ikke vil modtage dividende.

Gældssanering af latente skattekrav

I forhold til rekonstruktionsbehandling og gældssanering foreslår Konkursrådet, at der etableres særskilt hjemmel til, at gældssaneringsansøgere med andelshavertilgodehavender, under såvel konkurs- som rekonstruktionsbehandling og uanset andelsselskabernes vedtægter, med et varsel på 3 måneder kan kræve deres andelshavertilgodehavender udbetalt fra andelsselskabet. Dette vil især påvirke landbrugere. Det betyder også, at beskatningstidspunktet fremrykkes. Det vil som absolut hovedregel resultere i, at disse udlodninger fra andelsselskaberne vil være skattefrie i konkurssituationen. I rekonstruktionssituationen vil skatten af andelshaverudlodningerne indgå i den gæld, der vil kunne akkorderes ved tvangsakkord. I forhold til gældssanering vil konsekvensen være, at en række tidligere selvstændigt erhvervsdrivende – særligt landbrugere – nu vil kunne få deres gæld saneret på et langt tidligere tidspunkt end før. Det vil ikke blot være en fordel for den tidligere fallent, men også for dennes kreditorer og for samfundet som sådan.

Gældssanering før konkursboers afslutning

Fremadrettet vil der være hjemmel til at indlede samt afslutte en gældssaneringssag før konkursboets afslutning.

Sletning af oplysninger om ”dårlig betaler”

Uden konkrete forslag til lovændringer foreslår konkursrådet, at lovgivningen om kreditoplysningsbureauers slettefrister, der administreres af Datatilsynet, ændres, således at oplysninger om dårlig betaler slettes på et tidligere tidspunkt end nu. Fremadrettet er det Konkursrådets forslag, at der ikke bør kunne registreres oplysninger om dårlig betaler i en længere periode end maks. 1 år, regnet fra afsigelse af gældssaneringskendelse.

Hvornår træder de nye regler i kraft?

De nye regler forventes at træde i kraft 17. juli 2022.

Helhedsvurdering

Konkursrådets bud på implementering af EU-direktivet om rekonstruktion og gældssanering synes at være udtryk for et konstruktivt og pragmatisk forslag til modernisering af gældssaneringsreglerne.

Særligt har Konkursrådet været i arbejdstøjet for at komme med forslag til at afhjælpe de udfordringer, som tidligere har ramt de fleste landmænd, ved at de ikke har kunnet få gælden saneret i tilknytning til salg af landbrugsbedriften. Med Konkursrådets forslag synes der at være mulighed for, at tidligere landmænd på et langt tidligere tidspunkt kan komme på fode igen til gavn for både dem og deres husstand og for så vidt også til gavn for landmandens kreditorer, som nu vil kunne få sat et punktum på et betydeligt tidligere tidspunkt.

Enkelte ”småskavanker”, som Konkursrådets forslag lider af, vil forhåbentlig blive rettet inden det endelige lovforslags vedtagelse.

Vi følger løbende op på betænkningens anbefalinger og vil orientere herom. Du er desuden altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne