Nyheder

Det skal du vide ved henstand af exitbeskatning

Hvis du er skattepligtig til Danmark af aktier eller andre værdipapirer, vil det som udgangspunkt blive betragtet som en afståelse, hvis du flytter fra Danmark. Dette betegnes som exitbeskatning eller fraflytterbeskatning. Beskatningen kan udløse en større skattebetaling, hvis der er en gevinst på aktierne, og derfor er der etableret en mulighed for at få henstand med betalingen. Bliv klogere på reglerne om opretholdelse af henstandsordningen her.

Exitbeskatning indebærer, at aktier bliver afståelsesbeskattet, da afbrydelsen af skattepligten medfører afståelse. Det vil sige, at der sker beskatning, selvom aktierne reelt ikke afstås. Aktierne betragtes alene skattemæssigt, som om de var afstået. Formålet med exitbeskatningen er at sikre, at der sker beskatning i Danmark af den værditilvækst, der er sket, mens aktier har været underlagt dansk skattepligt.

I det tilfælde, at der gives henstand fra Skattestyrelsen, etableres der en henstandssaldo. Beløbet på henstandssaldoen er den beregnede skat, som bliver udløst ved afståelsesbeskatningen af personens aktier på tidspunktet for fraflytningen. Afdrag på henstandssaldoen sker i takt med modtagelse af udbytte, faktisk afståelse af aktierne eller andre former for realisering. Beløbet på henstandssaldoen kan ikke være mindre end 0 kr. 

En forklaring af exitbeskatningens generelle regler er nærmere behandlet her, som er den første artikel i denne serie om beskatning af aktier for fysiske personer ved fraflytning.

Overordnet omkring henstand

Der gælder ingen tidsmæssige begrænsninger for, hvor længe henstandsordningen kan opretholdes, men opretholdelsen er betinget af, at personen løbende hvert år afgiver en række oplysninger til Skatteforvaltningen.  

Når henstandsordningen etableres, udarbejdes den første beholdningsoversigt over de aktier, som personen ejer på fraflytningstidspunktet, og som henstandsordningen skal omfatte. Efter fraflytningen er sket, skal personen årligt afgive oplysninger om ændringer i beholdningsoversigten. Hvilke ændringer, der har betydning, gennemgås i denne artikel. De oplysninger, der skal afgives til Skatteforvaltningen, er blandt andet oplysninger om skatteyderens beholdningsoversigt, udloddet udbytte, afståelse af aktier og oplysninger om dennes adresse på indsendelsestidspunktet.

Efterfølgende afståelse

På fraflytningstidspunktet er det alene skattemæssigt, at aktierne anses for afstået, og det skattepligtige beløb, det udløser, er udtryk for exitbeskatningen til Danmark. Såfremt, der er anmodet om henstand med betaling af skatten, skal personen ved senere afståelse af aktierne registrere afståelsen, fordi de afståede aktier udgår af beholdningsoversigten. Der skal i den forbindelse opgøres en endelig gevinst eller tab, herunder skal det fastlægges, hvilket beløb henstandssaldoen skal nedskrives med, afhængigt af om der er tale om et tab eller en gevinst.

Dødsfald

Går personen, der har opnået henstand, bort, sidestilles dette med afståelse af samtlige aktier i beholdningsoversigten. Det indebærer, at det resterende beløb på henstandssaldoen forfalder til betaling.

Skattefri omstruktureringer

Ved skattefri omstruktureringer skal nye aktier registreres på beholdningsoversigten, hvis aktierne ombyttes, opdeles eller udsættes for lignende dispositioner, der indebærer, at værdien eller en del heraf overføres til andre aktier. I det omfang personen vederlægges med andet end aktier i forbindelse med en skattefri omstrukturering, anses den del af aktierne, der svarer hertil, for afstået, og henstandsbeløbet forfalder til betaling.

Henstanden på fraflytterskatten kan opretholdes, hvis en omstrukturering kan ske skattefrit efter de regler, der gælder, hvor personen er hjemmehørende efter fraflytningen. Aktierne anses i dette tilfælde ikke for afstået.  

Modtagelse af udbytte og likvidationsprovenu

Modtager personen udbytte på aktier, der indgår i beholdningsoversigten, skal det registreres på beholdningsoversigten, der årligt indsendes til Skatteforvaltningen. Udbyttet er skattepligtigt, og når det skattepligtige beløb er betalt, bliver henstandssaldoen nedskrevet med et beløb svarende til det skattepligtige beløb. Det skattepligtige beløb af udbyttet beregnes i overensstemmelse med aktieindkomst for fysiske personer i Danmark. I den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til Danmark (indeholdt udbytteskat) og fradrag for skat betalt til en anden stat efter ligningslovens § 33, stk. 1.

Likvideres et selskab, hvori aktier i selskabet indgår på beholdningsoversigten, er det afgørende, hvornår udlodningen af likvidationsprovenuet sker. Foretages udlodningen i samme kalenderår, som selskabet endeligt opløses, behandles det som afståelse. Foretages udlodningen ikke i samme kalenderår, som selskabet endeligt opløses, behandles det som udgangspunkt som udbytte. Der er derfor forskel på, hvor stort et beløb henstandssaldoen nedskrives med, alt efter hvornår udlodningen af likvidationsprovenu sker. I samme kalenderår er det alene forskellen på anskaffelsessummen og afståelsessummen, der beregnes skat af, og som henstandssaldoen nedskrives med. Sker det ikke i samme kalenderår, er det det samlede udloddede beløb, der beregnes skat af, og som henstandssaldoen nedskrives med, medmindre at der er givet dispensation til, at udlodningen skal behandles som en avance.

Andre udlodninger og dispositioner

Ved andre udlodninger og dispositioner foretaget af et selskab, hvori aktier i selskabet indgår i beholdningsoversigten, og hvor udlodningerne kan påvirke aktiernes kursværdi i nedadgående retning, skal disse registreres i beholdningsoversigten. Det gælder alle dispositioner, der aktuelt eller potentielt kan påvirke aktiernes værdi negativt, hvor udlodningen eller dispositionen er direkte eller indirekte rettet mod personen.

Som eksempel kan nævnes tildeling af fondsaktier og tegning af aktier til favørkurs eller eftergivelse af gæld ved udlodninger til personen selv, eller hvor udlodningerne kan antages at være i denne persons interesse.

Udlodningerne er skattepligtige, og når skatten af det skattepligtige beløb er betalt, nedskrives henstandssaldoen med et beløb svarende til den betalte skat. Såfremt, der også er betalt skat af udlodningen til udlandet, er der mulighed for at nedsætte den danske skat.

Modtagelse af lån

Modtager en person eller et selskab lån fra et andet selskab, hvis aktier indgår i beholdningsoversigten, forfalder et beløb svarende til det samlede udbetalte lånebeløb til betaling. Det gælder både lån til personen selv og til dennes nærtstående. Ved nærtstående forstås personens ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn samt disses ægtefæller eller dødsboer efter disse personer. Omfattet af reglen er tilsvarende lån, der ydes til selskaber, hvori personen eller dennes nærtstående direkte eller indirekte ejer mindst 10 % af aktiekapitalen. Der skal dog ikke betales af på henstandssaldoen, hvis det långivende selskab ejer det låntagende selskab 100 %, da bestemmelsen ikke finder anvendelse for helejede datterselskaber.

Et eksempel på, hvorfor der skal ske afdrag på henstandssaldoen, kan være det tilfælde, hvor et moderselskab stiller garanti for et lån eller låner et beløb til et datterselskab, som for eksempel er ejet med 80 %. Dette vil medføre et afdrag på henstandssaldoen.

Reglen finder ikke anvendelse på aktionærlån efter LL § 16 E. Dette behandles enten efter udlodning af udbytte eller andre udlodninger og dispositioner, som er behandlet ovenfor, da et aktionærlån efter LL § 16 E ikke skattemæssigt kvalificeres som lån.

Tilbageflytning til Danmark

Hvis personen flytter tilbage og bliver skattepligtig til Danmark igen, mens denne fortsat ejer samme aktier som på fraflytningstidspunktet, skal handelsværdien på tilflytningstidspunktet anvendes som anskaffelsessum for aktierne. Hvis personen fortsat har en henstandssaldo, skal handelsværdien nedsættes efter en af følgende muligheder til det laveste beløb:

  1. Det resterende skattebeløb på henstandssaldoen ved tilbageflytningstidspunktet omregnet til indkomstgrundlaget ved anvendelse af gældende skattesatser mv.
  2. Nettogevinst på aktier, der ejes på tilbageflytningstidspunktet, opgjort på grundlag af handelsværdien ved tilflytningstidspunktet og den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen ved fraflytningen.

Når handelsværdien er reguleret, bortfalder den resterende henstandssaldo. Det anbefales, at der søges nærmere rådgivning i forbindelse med tilbageflytning til Danmark, hvis der er etableret en henstandssaldo. Det, der blandt andet skal vurderes, er, om man skal betale henstandssaldoen før tilbageflytningen og få fastsat nye indgangsværdier, eller om ovenstående regel skal anvendes.

Frister for afgivelse af oplysninger

Oplysningerne om ændringer i beholdningsoversigten og oplysninger om personens adresse skal afgives for samtlige indkomstår, hvor der er et positivt beløb på henstandssaldoen. Fristen for afgivelse af oplysninger er 1. juli i det efterfølgende indkomstår.

Indsendelse af dokumentation

Skattemyndighederne har mulighed for at anmode personen om at indsende dokumentation til brug for fastsættelsen af henstandsbeløbet inden for en rimelig frist. Dette kan f.eks. være dokumentation til brug for undersøgelse af, om personen har modtaget udbytte eller lån, eller om selskabet har foretaget andre dispositioner, der vil kunne påvirke aktiernes kursværdi i nedadgående retning.

Efterkommes en anmodning om fremsendelse af dokumentation ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og beløbet på henstandssaldoen forfalder til betaling. Der er mulighed for, at Skatteforvaltningen kan se bort fra fristoverskridelse. Forfalder beløbet til betaling, er betalingsfristen den anden måned efter fremsendelse af betalingskravet med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Sker der ikke rettidig betaling, påløber der renter.

Manglende indsendelse af oplysninger og eventuel dokumentation har altså store konsekvenser, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på disse regler.

Du kan læse mere om beskatningen ved fraflytning og muligheden for at opnå henstand med betalingen af den beregnede skat her.

Hos DAHL har vi specialister indenfor international skatteret, der gerne bistår med råd og vejledning i forbindelse med ophør af skattepligt og anmodning om henstand, herunder indsendelse af beholdningsoversigt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne