Nyheder

Q&A: Få svar på fem centrale spørgsmål om det nye værdiansættelsescirkulære

Et nyt værdiansættelsescirkulære ændrer på den ellers så velkendte +/-15 %-regel. Vi har samlet svar på en række væsentlige spørgsmål om det nye cirkulære. Bliv klogere på, hvilke ændringer det nye cirkulære medfører, hvornår 2021-cirkulæret træder i kraft og ikke mindst, hvem der er omfattet af 2021-cirkulæret.

Q: Hvad er det oprindelige 1982-cirkulære?

A: 1982-cirkulæret er den populære betegnelse for cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. Cirkulæret har i en lang årrække normeret rammerne for værdiansættelse af aktiver og passiver i gave- og arvesituationer.

Q: Hvad er det nye 2021-cirkulær?

A: Den 27. september 2021 er punkt 2-16 i 1982-cirkulæret ophævet og erstattet af nye punkter 2-13. Formålet med 2021-cirkulæret er det samme, nemlig at normere værdierne af aktiver og passiver ved beregning af gaveafgift og boafgift. De punkter, der er blevet opdateret ved 2021-cirkulæret, er de punkter, der vedrører værdiansættelse af fast ejendom. De øvrige punkter i cirkulæret berøres ikke.

Q: Hvornår træder 2021-cirkulæret i kraft?

A: 2021-cirkulæret trådte i kraft den 15. oktober 2021 og har virkning for transaktioner, der sker på et tidspunkt, hvor der foreligger en ordinær vurdering efter ejendomsvurderingslovens § 5, en omvurdering efter ejendomsvurderingslovens § 6 eller en anmodning om vurdering efter ejendomsvurderingslovens § 11. Fælles for disse situationer er, at det alle er vurderinger efter ejendomsvurderingsloven. Lavpraktisk betyder det også, at 2021-cirkulærets retlige ramme først finder anvendelse, når man har en ny vurdering i hånden. Man må i den forbindelse huske, at man ved en vurdering efter ejendomsvurderingsloven først gennemfører en deklarationsprocedure, hvor den enkelte borger bliver hørt med en frist på 28 dage. Først herefter kommer der en vurdering. Ønsker man derfor at bruge 1982-cirkulæret frem for 2021-cirkulæret, kan man sagtens nå det, når man ved, at en ny vurdering af ens ejendom er på vej.

Q: Hvilke ændringer er der i 2021-cirkulæret i forhold til 1982-cirkulæret?

A: Overordnet set er der tale om fire ændringer.

  1. For det første er der sket en sproglig opdatering på en række punkter samt en opdatering af det hjemmelsmæssige grundlag, når der henvises til lovbestemmelser. Disse opdateringer medfører ikke materielle ændringer.
  2. For det andet er visse dele af 1982-cirkulæret direkte blevet ophævet som værende uden betydning fremover. Det gælder f.eks. 1982-cirkulærets punkt 9 om udlejede ejerlejligheder. Når der kommer nye vurderinger efter ejendomsvurderingsloven, sondres der ikke imellem, om en ejerlejlighed er udlejet eller ej. Dette gjorde man kun efter vurderingsloven. Bestemmelsen er derfor irrelevant efter 2021-cirkulæret.
  3. For det tredje er der et par materielle ændringer. Det understreges nu i cirkulærets punkt 6, at man kan støtte ret på +/-20 %, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Begrebet ”særlige omstændigheder” var ikke indsat samme sted i 1982-cirkulæret. Derudover er der indsat et nyt punkt 6, 3. afsnit om boafgiftslovens § 12, stk. 2. Det understreges dermed, at hvis skattemyndighederne skal prøve værdierne i et dødsbo, er der to veje at gå – enten at bede om en sagkyndig vurdering eller selv at ændre værdierne. Ændrer man værdierne, er det udtrykkeligt fastsat, at der skal foreligge særlige omstændigheder. Det er endvidere fastsat, at skattemyndighederne er forpligtet til at iværksætte en sagkyndig vurdering, hvis boet ønsker det. Denne ændring er væsentlig og gør, at et dødsbo er sikker på at kunne få spørgsmålet, om der foreligger særlige omstændigheder, afgjort af skifteretten.
  4. Endelig er margin ændret fra +/-15 % til +/- 20 % for den senest meddelte vurdering som den værdi, man kan overdrage en ejendom til, uden at skatteforvaltningen kan anfægte det, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Baggrunden for opjusteringen af procentsatsen er, at der i den nye ejendomsvurderingslov er en klagebegrænsningsregel, der angiver, at hvis ikke man kan ændre værdien på mindst 20 %, vil en klage over en ny vurdering bliver afvist. Baggrunden for denne ”bagatelgrænse” er, at værdiansættelse af fast ejendom er svært. Det er derfor fundet relevant og væsentligt, at der indrømmes den samme margin i 2021-cirkulæret.

Q: Hvem er omfattet af 2021-cirkulæret?

A: 2021-cirkulæret omfatter transaktioner, hvor der skal betales gaveafgift eller boafgift. Der er således tale om enten gavetransaktioner eller arvesituationer.

For så vidt angår gavetransaktioner er der tale om gaver mellem forældre, børn og børnebørn. Der kan endvidere være tale om gaver til søskende, søskendebørn og søskendebørnebørn, såfremt der er tale om reelle erhvervsejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt. Ved gaveoverdragelser inden for denne personkreds kan der gøres brug af 2021-cirkulæret.

Cirkulæret finder endvidere anvendelse ved arveudlæg samt dødsboers salg til arvingers nære pårørende. De nære pårørende er ikke nærmere afgrænset, men må være fysiske personer, der er ganske tæt på en arving.

2021-cirkulæret finder derimod ikke anvendelse på næringsejendomme, uanset om der er tale om en gave- eller arvetransaktion. Næringsejendomme er uden for 2021-cirkulæret og skal værdiansættes til handelsværdier.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til 15 %/20 %-reglen eller generelt til det nye værdiansættelsescirkulære, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. Hos DAHL har vi indgående viden og stor erfaring med at rådgive i forbindelse med både gavetransaktioner og arvesituationer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne