Nyheder

Hvilken betydning har det nye værdiansættelsescirkulær i forhold til ejendomsvurderinger?

Et nyt værdiansættelsescirkulære ændrer på den ellers velkendte +/- 15 %-regel. Vi har samlet svarene på en række væsentligste spørgsmål om det nye cirkulære og dets betydning for ejendomsvurderinger. Bliv klogere på, hvilken ejendomsvurdering der kan anvendes, hvorvidt man bør overdrage nu og ikke mindst, hvad der udgør en særlig omstændighed.

Rammerne for værdiansættelse af aktiver og passiver i gave- og arvesituationer har hidtil været fastsat af 1982-cirkulæret. Nu er der indført et nyt 2021-cirkulære for værdiansættelse. Formålet er det samme, nemlig at normere værdierne af aktiver og passiver ved beregning af gaveafgift og boafgift. De punkter, der er blevet opdateret ved 2021-cirkulæret, er de punkter, der vedrører værdiansættelse af fast ejendom. 2021-cirkulæret trådte i kraft den 15. oktober 2021 og har virkning for transaktioner, der sker på et tidspunkt, hvor der foreligger en vurdering efter Ejendomsvurderingsloven.

Hvilken ejendomsvurdering kan man anvende ved +/- 15 %/+/- 20 %-reglen?

Ved overdragelse efter 1982-cirkulæret er det den senest bekendtgjorte ejendomsvurdering, der skal anvendes som standard. En ejendomsvurdering er bekendtgjort, når den er offentliggjort over for ejeren af ejendommen. Ved brug af 1982-cirkulæret er der tale om de videreførte ejendomsvurderinger fra 2011-2012.

Ved 2021-cirkulæret er det den senest meddelte ejendomsvurdering efter ejendomsvurderingslovens § 5 (ordinær vurdering), § 6 (omvurdering) eller § 11 (begæring om vurdering), der skal anvendes. En ejendomsvurdering efter ejendomsvurderingsloven er meddelt, når ejendomsejeren har modtaget den i den digitale postkasse.

Afgørende er derfor, hvad ejendomsejeren har fået bekendtgjort/meddelt.

Hvis spændet udvides til +/- 20 % af den offentlige vurdering - hvorfor så overdrage nu?

I øjeblikket kan overdragelsen af en ejendom ske inden for et spænd på +/- 15 % af den offentlige vurdering efter 1982-cirkulæret. Når man har modtaget en ny vurdering efter ejendomsvurderingsloven, bliver spændet imidlertid udvidet til +/- 20 % af den offentlige vurdering.

Umiddelbart virker det oplagt at vente med at overdrage en ejendom til, du har modtaget en ny vurdering efter ejendomsvurderingsloven og derfor har et spænd på +/- 20 % fremfor på kun +/- 15 %.

Når de nye vurderinger efter ejendomsvurderingsloven foretages, sker dette dog også efter andre vurderingsprincipper, end dem man hidtil har anvendt. Det forventes derfor, at de nye vurderinger, særligt for erhvervs- og udlejningsejendomme, vil være væsentligt højere end det nuværende vurderingsniveau.

Den udvidelse på 5 % af spændet som sker ved de nye vurderinger, kan derfor blive ”dyrt”, hvis det viser sig at ”rabatten” skal beregnes af en væsentligt højere vurdering.

Hvis man har en relativt lav vurdering, bør man derfor undersøge, om der kan være tale om en særlig omstændighed, eller om man bør overdrage ejendommen nu, i stedet for at vente.

Hvad er særlige omstændigheder?

Foreligger der særlige omstændigheder, medfører det, at man ikke kan bruge +/-15 %/+/- 20 %-reglen. Særlige omstændigheder medfører altså, at en værdiansættelse inden for førnævnte margin ikke er udtryk for en korrekt værdiansættelse.

De særlige omstændigheder fremkommer ved, at man for det første har en transaktion, enten et arveudlæg eller en gavetransaktion. Værdien på dette transaktionstidspunkt skal holdes op imod et såkaldt holdepunkt. Et holdepunkt kan være en begivenhed før transaktionstidspunktet, i tæt tilknytning til transaktionstidspunktet eller efter transaktionstidspunktet. Det kan bl.a. være overdragers erhvervelsessum, hvor ejendommen f.eks. er købt et år før overdragelsen, eller det kan være erhververs belåning af ejendommen, efter at man har erhvervet den. Den værdi, der er på holdepunktstidspunktet sat i forhold til transaktionsværdien, er det ene element, der indgår i sammenligningsgrundlaget. Det andet element er den tidsmæssige forskel mellem holdepunktet og transaktionstidspunktet. Er misforholdet for stort, foreligger der særlige omstændigheder med den potentielle risiko, at man ikke kan støtte ret på +/-15 %/+/- 20 %-reglen.

Hvad sker der, hvis der foreligger en særlig omstændighed?

Hvis der foreligger en særlig omstændighed, kan overdragelsen af en ejendom mellem familiemedlemmer ikke ske med en værdiansættelse inden for spændet på +/- 15 eller 20 % af den offentlige ejendomsvurdering, men skal i stedet ske til markedsprisen.

I en sådan situation kan skattemyndighederne derfor forhøje overdragelsessummen og korrigere den til markedsværdien.

Hvis skattemyndighederne forhøjer overdragelsessummen, anses erhververen for at have modtaget en gave svarende til forhøjelsen og bliver dermed gaveafgiftspligtig heraf.

Samtidig kan forhøjelsen af overdragelsessummen også medføre, at overdrageren bliver beskattet af en eventuel skattepligtig avance på ejendommen, eller genvundne afskrivninger, som følge af forhøjelsen.

For at undgå denne beskatning hos erhververen og overdrageren, bør man derfor indsætte et skatteforbehold i overdragelsesaftalen, så man enten kan indrette sig på skattemyndighedernes værdiansættelse eller helt annullere overdragelsen, hvis man finder værdiansættelsen for høj.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til 15 %/20 %-reglen eller generelt til det nye værdiansættelsescirkulære, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. Hos DAHL har vi indgående viden og stor erfaring med at rådgive i forbindelse med både gavetransaktioner og arvesituationer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne