Nyheder

SpotOn: Erstatning ved operationsbivirkninger er ikke en selvfølge

Hvis en patient efter en uundgåelig operation oplever komplikationer, der går ud over dét, man som patient med rimelighed må tåle, er der så grundlag for erstatning? Vores processpecialister giver dig indblik i en ny sag fra Vestre Landsret herom.

Alle ansøgninger om patienterstatning behandles efter den 1. januar 2017 efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet. Det er hovedsageligt Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen, der på det administrative område tager stilling til erstatningsretlige klager, førend domstolene kommer i spil.

Når der er tale om komplikationer ved en operation, som ikke kunne være undgået, vil spørgsmålet om erstatningsansvar oftest afhænge af indholdet i § 20, stk. 1, nr. 4 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Her lyder det, at erstatning tildeles, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forvoldt som følge af komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle.

Ifølge retspraksis på området afhænger vurderingen af, hvorvidt denne tålegrænse er overskredet, af to kriterier:

  • ”Sjældenhedskriteriet”, som omhandler, hvor sjældent den skete skade opstår ifm. den pågældende operation og
  • ”Alvorlighedskriteriet”, som angår skadens alvor set i forhold til grundsygdommens alvorlighed.

Som eksempelvis forsikringsselskab skal man være særligt opmærksom på vurderingen i forbindelse med de to kriterier, da dette kan få stor betydning for en eventuel erstatning. I en aktuel sag har Vestre Landsret for nyligt taget stilling til, hvorvidt en patientskade kunne anses for at opfylde det såkaldte ”alvorlighedskriterie”.

Er patienten altid berettiget til erstatning, såfremt denne oplever urimelige bivirkninger ved en uundgåelig operation?

Sagen omhandlede en patient, der efter at være blevet opereret for ansigtssmerter (Trigeminusneuralgi) oplevede sjældne bivirkninger i form af ansigtslammelse og døvhed på højre øre. Patienten anmodede derfor Patienterstatningen om at anerkende skaden som en patientskade.

Patienterstatningen kom frem til, at ”sjældenhedskriteriet” ikke var opfyldt, mens Ankenævnet for Patienterstatning vurderede, at ”alvorlighedskriteriet” ikke var opfyldt, hvorfor patienten ikke var berettiget til erstatning. Sidstnævnte vurdering blev fastholdt af Retten i Sønderborg, hvor der dog var enighed om, at ”sjældenhedskriteriet” var opfyldt.

Patienten valgte at anke dommen til Vestre Landsret, som stadfæstede Byrettens afgørelse om, at den skete skade ikke gav ret til erstatning.

Vestre Landsret begrundede sin afgørelse med, at selvom patientens komplikationer efter operationen var alvorlige, var patienten ikke berettiget til erstatning, idet patientens grundsygdom i forvejen var alvorlig.

Vestre Landsret henviste bl.a. til, at forarbejderne til loven førte til, at det ikke er tilstrækkeligt, at komplikationerne i sig selv er alvorlige for patienten. Komplikationernes alvor skal derimod sammenholdes med karakteren og alvoren af patientens grundsygdom. Hvis grundsygdommen ubehandlet indebærer nærliggende risiko for bl.a. alvorlig invaliditet, må der samtidig accepteres en betydelig risiko for alvorlige komplikationer i forbindelse med behandlingen.

I sin vurdering lænede Vestre Landsret sig opad dels de lægelige journaler og dels besvarelsen fra Retslægerådet. Det fremgik bl.a. af de lægelige oplysninger, at patientens smerter nærmest havde været uudholdelige, mens det fremgik af Retslægerådets udtalelse, at patientens præoperative smerter var alvorlige, idet patienten blev beskrevet som invalideret og desperat.

Som følge af Vestre Landsrets dom skal man være opmærksom på, at selvom en patient oplever sjældne bivirkninger ved gennemførelsen af en uundgåelig operation, der er mere omfattende, end den pågældende med rimelighed må tåle, er patienten ikke automatisk berettiget til erstatning.

Hvorvidt en patient i den situation er erstatningsberettiget, afhænger af alvorligheden af patientens grundsygdom. Jo mere alvorlig grundsygdom, desto mere alvorlige bivirkninger må man tåle.

Har du spørgsmål til problemstillingen eller til selve dommen? Du er altid velkommen til at kontakte en af vores processpecialister for en drøftelse om den konkrete sag eller andre problemstillinger af juridisk karakter.

SpotOn – Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsret og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotOn” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores specialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne