Nyheder

Principiel sag i Højesteret om 120-dagesreglen

Højesteret har i marts 2022 i en principiel sag taget stilling til, hvordan sygedage skal optælles i henhold til 120-dages reglen ved fuldtidssygemelding. Højesteret gav arbejdsgiveren medhold i, at optælling af de 120 sygedage fortsat skulle ske efter den sædvanlige optællingspraksis, der har været gældende siden 1950’erne.

Baggrund for sagen

Skal man som arbejdsgiver opsige en funktionæransat, er udgangspunktet, at medarbejderen har krav på at blive opsagt med det opsigelsesvarsel som medarbejderen er berettiget til efter funktionærloven. Opsigelsesvarslet kan variere fra 1-6 måneder, alt afhængig af medarbejderens anciennitet.

En undtagelse hertil er, hvis funktionæren har været længerevarende sygemeldt.

I henhold til funktionærlovens § 5, stk.2 kan det i funktionærkontrakt aftales, at funktionæren kan opsiges med 1 måneds varsel til fratrædelse ved en måneds udgang, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Funktionæren har inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder oppebåret løn under sygdom i alt 120 dage
  • Opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage
  • Opsigelsen skal ske mens medarbejderen stadig er sygemeldt

Opgørelsen af de 120 sygedage har siden været genstand for megen diskussion. Dette blandt andet som følge af, at man i retspraksis har fastslået, at de 120 sygedage opgøres forskelligt alt afhængig af, om medarbejderen er henholdsvis fuldtids- eller deltidssygemeldt.

Optælling af 120 sygedage

I starten af 1950’erne fastslog Sø-og Handelsretten (U1951.166/2), at arbejdsdage samt søn- og helligdage ved sygdom skulle medregnes i opgørelsen af de 120 sygedage.

Dette ændrede sig i 2017, idet Højesteret i dommen U2018.815 H fastslog, at der ved deltidssygdom alene skulle medregnes den faktiske fraværstid i opgørelsen af de 120 sygedage.

Højesteret fastslog således, at man som arbejdsgiver ved opgørelsen af de 120 sygedage, ikke længere kunne medregne søn- og helligdage samt arbejdsfrie dage, hvis medarbejderen kun var deltidssygemeldt.

Efter dommen indtog HK i flere sager det standpunkt, at dette også var gældende for medarbejdere, der er fuldtidssygemeldt. Det var således HK’s opfattelse, at søn- og helligdage samt arbejdsfrie dage ikke kunne regnes med i opgørelsen over sygedage for en fuldtidssygemeldt medarbejder.

Dette er helt essentielt for en arbejdsgivers anvendelse af 120-dagesreglen.  

Den konkrete sag

Sagen handlende om en klinikassistent ansat på deltid på en tandlægeklinik. Klinikassistentens arbejdstid var placeret fra mandag til torsdag.

I foråret 2017 havde klinikassistenten 4 enkeltstående sygedage. Herefter blev klinikassistenten fuldtidssygemeldt i perioden fra 5. oktober 2017 og frem til 2. januar 2018. Den 3. januar 2018 gentog klinikassistenten arbejdet delvist med 3 timers arbejde om dagen.

Den 8. februar 2018 meddelte tandlægen, at klinikassistenten skulle være fuldtidssygemeldt indtil det tidspunkt, hvor klinikassistenten kunne arbejde det antal timer parterne havde aftalt. Dette som følge af vanskeligheder med planlægning af arbejdet.

Den 23. februar 2018 blev klinikassistenten opsagt under henvisning til 120-dagesreglen. På dette tidspunkt havde klinikassistenten haft 123 sygedage efter tandlægens optælling.

Klinikassistenten lagde herefter sag an mod tandlægen, og sagen har tidligere været afgjort af Retten i Odense og Østre Landsret, hvor tandlægen i begge instanser havde vundet sagen.

Sagen blev herefter indbragt for Højesteret, som alene skulle tage stilling til det principielle spørgsmål om, hvorvidt søn- og helligdage samt andre arbejdsfrie dage skulle medregnes som sygedage under en fuldtidssygemelding.

Højesterets dom

Ligesom Byretten og Landsretten fandt Højesteret også, at søn- og helligdage samt andre arbejdsfrie dage fortsat skal medregnes i opgørelsen af de 120 dage, hvis medarbejderen er fuldtidssygemeldt dagen umiddelbart før og dagen umiddelbart efter den eller de pågældende arbejdsfrie dage. 

I begrundelsen udtaler Højesteret følgende:

”Som anført i Højesterets dom af 22. november 2017 (U2018.815) følger det af Sø- og Handelsrettens dom af 6. september 1950 (U1951.166/2), at ikke kun arbejdsdage, men også søn- og helligdage skal medregnes ved opgørelsen af de 120 dage i perioder, hvor en funktionær er fuldtidssygemeldt. På grund af denne dom har der udviklet sig en praksis, hvorefter søn- og helligdage og andre arbejdsfrie dage medregnes i de 120 dage, hvis den ansatte har været fultidssygemeldt dagen umiddelbart før og dagen umiddelbart efter den eller de pågældende arbejdsfrie dage. Denne praksis har været fulgt af arbejdsmarkedets parter i mange år, og lovbestemmelsen er ikke blevet ændret i forbindelse med senere ændringer af funktionærloven.

Højesteret finder herefter, at funktionærlovens § 5, stk.2., må forstås således, at der ved fuldtidssygemelding kan medregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfrie dage, hvis den ansatte har være fuldtidssygemeldt dagen umiddelbart før og dagen umuligt efter den eller de pågældende arbejdsfrie dage. Højesterets forannævnte dom af 22. november 2017 (U2018.815), der angik opgørelsen af de 120 dage ved deltidssygemelding, kan ikke føre til en anden forståelse.”

Højesteret stadfæstede således Landsrettens dom.

DAHL bemærker

Højesteret har med denne dom endelig slået fast, at man som arbejdsgiver fortsat skal medregne søn- og helligdage samt andre arbejdsfrie dage ved fultidssygemelding, hvis medarbejderen er fuldtidssygemeldt på begge sider af de pågældende dage.

Det betyder, at hvis man som arbejdsgiver har en fuldtidssygemeldt medarbejder, som er syg om fredagen, og som fortsat er syg om mandagen igen, så er man som arbejdsgiver berettiget til at tælle både fredag, lørdag, søndag og mandag med i opgørelsen over de 120 dage. Dette er også i overensstemmelse med den hidtidige praksis. 

120-dagesreglen kan være vanskelig at anvende i praksis, hvilket blandt andet skyldes, at hvis arbejdsgiveren laver fejl i opgørelsen af de 120 sygedage, vil medarbejderen være berettiget til det sædvanlige opsigelsesvarsel i funktionærloven, som typisk er meget længere.

Herudover skal man altid være påpasselig med at opsige medarbejdere med længerevarende sygdom. Medarbejderen kan være handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og en opsigelse kan således medføre en risiko for, at medarbejderen er berettiget til en stor økonomisk godtgørelse.

DAHL anbefaler, at man søger juridisk rådgivning, hvis man skal opsige en funktionæransat efter 120-dagesreglen.

Vores specialister står klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne