Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Konkurs

Ny højesteretsdom: EU-støtte ved landbrugskonkurs

Højesteret har den 29. oktober 2019 afsagt dom i en principiel sag, der fastslår, hvordan EU-støttebeløb fremadrettet skal håndteres i landbrugskonkurser. Læs mere om dommens implikationer her.

Dato
Forretningsområder
Konkurs Inddrivelse

Pant, ”uden unødigt ophold” og værdipapirhandelsloven – hvad er praksis?

Hvis du som långiver skal have pant for et udlån, skal du være opmærksom på, at hvis pantsætter erklæres konkurs, så kan din panteret alt efter omstændighederne være i risiko for omstødelse, hvis der opstår forsinkelse med at etablere pantet. Få indblik i reglerne og praksis i denne artikel.

Dato
Forretningsområde
Konkurs

Fremført skattemæssigt underskud som aktiv i akkord

I denne artikel skitserer vi, hvorledes det er muligt at forhøje dækningen til virksomheds- eller marginalpanthaveren som følge af muligheden for underskudsfremførelse i en årrække.

Dato
Forretningsområde
Konkurs

Betinget akkord kan udskyde underskudsbegrænsning

Vestre Landsret afsagde i april 2018 dom i en sag mellem en landmand og Skatteministeriet om fortolkning af en akkordaftale med særligt fokus på, om begrænsning af retten til underskuds-fremførsel sker med virkning fra akkordaftaleåret eller først med virkning fra det tidspunkt, hvor akkordaftalens betingelser er opfyldte. Umiddelbart vil den nye retsstilling kunne fremme gennemførelse af akkorder for effektive landmænd med (for) stor gæld, men dommen er ikke begrænset til landbrugserhvervet.

Dato
Forretningsområde
Konkurs

Er kuratorer konger?

Hvordan bliver man kurator? Hvem varetager skyldnerens interesser? Denne artikel omhandler det regelsæt, som kuratorer må og skal agere under. Få svar på disse og andre spørgsmål, bl.a. om kurators habilitet og skifterettens rolle.

Dato
Forretningsområder
Retssager Konkurs

Tilbageholdsret i aktiver forud for en allerede bestående panteret

En nyere dom fra Højesteret afsagt i februar 2019 har ”på ny” taget stilling til spørgsmålet, om der kan udøves tilbageholdsret i aktiver forud for en allerede bestående panteret, og i givet fald hvad der skal til. Få et indblik i den konkrete problemstilling.

Dato
Forretningsområder
Konkurs Generationsskifte Omstrukturering Person- og selskabsbeskatning

Betingelser for generationsskifte med nedsat bo- og gaveafgift og arbejdsindsatsens beskaffenhed

Nedsat bo- og gaveafgift i forbindelse med generationsskifter til nærtstående og kravet til aktiv deltagelse i driften og arbejdsindsatsens beskaffenhed har givet anledning til fortolknings- og forståelsesudfordringer. Vi ser i dette indlæg nærmere på fortolkningen af arbejdsindsatsens beskaffenhed i relation til generationsskifte til nedsat gaveafgift i landbruget.

Dato
Forretningsområde
Konkurs

Stop for gældssanering på 1. klasse

Højesteret har den 12. juni 2018 afsagt en kendelse, der efter flere års retsusikkerhed slår fast, at skyldnere, der ikke opfylder betingelserne for gældssanering, ikke kan ”skyde genvej” og få deres gæld saneret ved tvangsakkord efter konkurslovens rekonstruktionsregler.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her