Om DAHL

Om DAHL

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer. Vi tæller mere end 200 medarbejdere – heraf flere end 100 jurister – og holder til i Aarhus, Esbjerg, Herning, København og Viborg.

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer med mere end 200 medarbejdere - heraf flere end 100 jurister. Vi yder førsteklasses, juridisk rådgivning til klienter over hele landet og af alle størrelser, fra små virksomheder til store koncerner og offentlige myndigheder. Det gør vi med den unikke kombination af faglig bredde og specialiserede kompetencer, som er et af DAHLs kendetegn.

Mange af vores specialister er blandt landets førende eksperter indenfor deres respektive fagområde. I store og komplekse problemstillinger samarbejder de på tværs og bidrager med hver deres specialistviden. Derfor er DAHL også en stærk, juridisk samarbejdspartner i de helt store erhvervssager.

Vi er kendt for at levere optimale løsninger, der skaber værdi. Og det er mere end én gang blevet sagt om os, at "ingen gør det bedre end DAHL."

Værdier

Vi bygger vores virksomhed og vores rådgivning på tre kerneværdier: Faglighed, personlighed og tilgængelighed.

Faglighed
Vi leverer hurtig og effektiv sagsbehandling på et højt fagligt niveau. Og vi stræber konstant efter at løfte vores faglige niveau endnu højere. Det gør vi bl.a. gennem øget specialisering af vores advokater i forretningsområder, brug af ny teknologi, udbygning af internationale samarbejdsrelationer, samarbejde med andre rådgivere som f.eks. revisorer og videndeling på tværs af vores organisation.

Personlighed
DAHLs advokatydelser består ikke bare af tør jura. For os er personlig rådgivning altafgørende, og den bygger bl.a. på personlighed og kemi mellem mennesker. Derfor har vores medarbejdere ikke blot høj faglighed - de har også personlighed og er nærværende i mødet med vores klienter. Møder, der som regel finder sted ude i virksomhederne - ikke ved advokaternes skriveborde.

Tilgængelighed
Tilgængelighed er et nøgleord for alle rådgivere, for selvfølgelig skal vores klienter kunne få fat på os, så de kan få udbytte af vores kompetencer. Derfor er vores advokaters mobilnumre og e-mailadresser tilgængelige her på hjemmesiden.
Men tilgængelighed handler også om at tale det samme sprog som vores klienter. Hos DAHL forstår vi det sprog, vores klienter taler i deres brancher. Det er dét, som gør, at vi går "lige til sagen".

Historie

DAHL i sin nuværende form er etableret i 2000 som en fusion mellem de førende advokatfirmaer i en række jyske byer. Men vores historie går helt tilbage til 1904, da Asger Dahl etablerede sig som advokat i Viborg.

Organisation

DAHL Advokatfirma er organiseret i en partnerkreds, en bestyrelse, en managing partner og en direktion. Bestyrelsen er ansvarlig for den strategiske ledelse, mens den daglige ledelse er opdelt i en faglig ledelse, som varetages af DAHLs managing partner og en administrativ ledelse, som varetages af driftsdirektøren og den kommercielle direktør.

Vores mere end 200 medarbejdere er fordelt på partnere, advokater, advokatfuldmægtige, advokatassistenter og studerende, som alle er organiseret i syv afdelinger opdelt efter fagområder. Hertil kommer en stab, som består af en økonomifunktion, IT, HR, kommunikation og administration.

Direktion

ILN

DAHL Advokatfirma er medlem af sammenslutningen The International Lawyers Network (ILN), som består af flere end 90 uafhængige full-service advokatfirmaer i hele verden.

Globalisering og øget handel på tværs af landegrænser har skabt en efterspørgsel efter internationale advokatydelser. Derfor samarbejder vi gennem ILN med flere end 5.000 kompetente advokater i 67 lande, fordelt på seks kontinenter.

Legal 500

Legal 500 er et internationalt ratingbureau, der hvert år bedømmer advokatfirmaer over hele verden og udgiver resultaterne. Danske advokatfirmaer vurderes på 17 fagområder, og DAHL Advokatfirma er i 2016 ratet i fem af disse.

Læs om DAHL på Legal 500  

Forretningsbetingelser

DAHLs forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som DAHL leverer til klienten, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Advokaterne hos DAHL Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades DAHL fra den 1. juli 2018

Fakturaadresser

DAHL anvender elektronisk fakturering for at sikre en sikker og effektiv behandling af leverandørfakturaer. Send venligst faktura som PDF pr. mail. Filen må kun indeholde én faktura.

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85
Send faktura til: fakturaDAHL@dahllaw.dk  

Advokataktieselskabet DAHL
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 20 70 68 99
Send faktura til: fakturaAS@dahllaw.dk  

Klientkonti - banker

Dækning efter indskydergarantireglerne (klientbankkonti).

En lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken.

Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

DAHL har samleklientbankkonti i pengeinstitutterne Handelsbanken, Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, SparNord Bank, Sydbank og Vestjysk Bank. Medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i et af disse institutter.

Disclaimer

Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information til brugeren af hjemmesiden og er alene af oplysende karakter. Indholdet kan ikke erstatte en konkret juridisk rådgivning.

Indholdet af hjemmesiden etablerer ikke noget klientforhold mellem brugeren af hjemmesiden og DAHL.

DAHL tilstræber løbende at opdatere sidens indhold og oplysninger. DAHL garanterer dog ikke, at oplysningerne er fuldstændige, præcise eller opdaterede, og DAHL fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger eller for konsekvenser af handlinger, der helt eller delvist udføres eller undlades på grundlag af de informationer, der gives på hjemmesiden.

Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne sider. Enhver brug af sådanne eksterne links sker på brugerens eget ansvar og DAHL er ikke ansvarlig for indholdet eller services og produkter, som udbydes gennem sådanne eksterne sider.

DAHL har alle rettigheder til hjemmesidens indhold og design, herunder ophavsrettigheder til bl.a. tekster og billeder. Hel eller delvis gengivelse af indhold, videregivelse af indhold eller permanent lagring af indhold må kun ske efter indhentelse af DAHLs forudgående skriftlige samtykke.

Presse

DAHL har mange eksperter med specifik juridisk viden, og vi stiller gerne deres ekspertise til rådighed. Dog har vi tavshedspligt om vores klientforhold, og vi kan derfor ikke svare på alle spørgsmål.

Vi lægger vægt på en åben og professionel dialog med pressen, og vi besvarer spørgsmål hurtigst muligt. Kontakt gerne DAHLs managing partnere eller kommunikationsafdeling.

Vi udsender jævnligt både artikler, nyheder og pressemeddelelser, som du finder under Nyheder.  

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Kontakt

Privatlivspolitik

DAHL er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger som behandles om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer.

I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Vi prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysninger højt.

DAHL optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige, at vi selv bestemmer de formål personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

DAHL optræder i nogle sammenhænge også som databehandler. Dette er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden, enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den ansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.

Behandlingsaktiviteter
Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personaleadministration, gennemførelse af kundesamarbejder og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktiviteter.

Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Personaleadministration
Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysninger om dem.

Kundesamarbejder
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores klienter. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til kundesamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger på kundens ejere og kontaktpersoner.
- Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor kunder.

Leverandører
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger relevante kontaktpersoner.
- Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnota-ter, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.

Markedsføringsaktiviteter
Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter. Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som vi har defineret.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev og anvendelse af cookies på hjemmeside. Se mere herom på de øvrige undersider.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?
De personoplysninger vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Videregivelse af personoplysninger
Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT mv.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed
Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning
De personoplysninger vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Registreredes rettigheder
De personer vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter

 • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger vi behandler
 • retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger om den registrerede
 • retten til at gøre indsigelse mod behandling samt
 • retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
 • retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Klage
Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Vores kontaktoplysninger:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:
Navn: Christoffer Belmann Mirasola
Telefon: +45 88 91 94 05
E-mail: cbm@dahllaw.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Opdatering af vores persondatapolitik
Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.dahllaw.dk

Denne politik er version nr. 1, og er gældende fra den 24. maj 2018.

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig DAHLs nyhedsbreve, beder vi dig om dine kontaktinformationer i form af e-mailadresse. Vi registrerer og bruger oplysningen til at udsende nyhedsbreve samt invitationer til nye arrangementer, hvis du har bedt om det.

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

Tilmeldingsbetingelser
Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, bekræfter du samtidig, at du giver samtykke til, at DAHL behandler personoplysninger om dig i form af e-mailadresse.

Du bekræfter samtidig, at du er gjort bekendt med, at det er fuldstændig frivilligt at afgive samtykket, og at det ikke har negative konsekvenser for dig at undlade at give samtykket, andet end at du i så fald ikke vil modtage vores nyhedsbrev.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.
Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

Vores it-system indsamler, i anonymiseret form, oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen. De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev
Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA, accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?
Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger
Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi er forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger
Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.  

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?
Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen
Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Cookie-politik

Vi bruger cookies på dahllaw.dk for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmeside. I vores cookie-politik kan du læse, hvordan vi håndterer brugen af cookies.

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt. De kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

Cookies er vigtige for os, for de hjælper til at gøre vores onlinetjenester lettere at bruge, til at følge med i hvordan vores website bruges, og til at hjælpe os med at levere den bedste service til dig. For at gøre det lettere for dig at overskue, den måde hjemmesiden bruger cookies på, har vi grupperet vores cookies i nogle letforståelige kategorier. Man kan se hver kategori og hver cookie i Cookiedeklarationen.

Oplysningerne i Cookiedeklarationen (se forneden) er givet på en åben og gennemsigtig måde, så du tydeligt kan se, hvordan cookies bruges til at gøre dit besøg på websitet bedre, og så du kan træffe et informeret valg om at tillade deres anvendelse. Hvis du alligevel ønsker at styre eller fjerne cookies, så kan du gøre det via indstillingerne i din webbrowser. Vær opmærksom på, at det kan påvirke funktionaliteten af et website, hvis du fravælger cookies. Mange af de interaktive funktioner, som websitet tilbyder, er afhængige af cookies, og blokering eller sletning af cookies kan forhindre de funktioner i at virke eller reducere deres anvendelighed. Forskellige webbrowsere kan bruge forskellige metoder til håndtering af cookies. Følg vejledningen fra webbrowserproducenterne nedenfor for at konfigurere dine browser-indstillinger *.

Sådan fjerner du cookies
Ønsker du ikke, at vi sætter cookies, har du mulighed for at fjerne denne funktion. Nedenfor finder du vejledninger til, hvordan du fjerner cookies i de forskellige browsere:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Lion / MAC OS

Google Chrome

Opera

Flash

* Bemærk: Instruktionerne ovenfor er links direkte til webbrowserproducenten – Ingen former for ansvar kan gøres gældende over for os, hvis de er urigtige.

Cookiedeklarationen opdateres hver måned af Cookie Information. Hvis du har nogen spørgsmål, så skriv til info@cookieinformation.com

Vilkår for anvendelse af dahllaw.dk
Ved at bruge DAHLs hjemmeside giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet nedenfor. Vi sætter først cookies, når du bevæger dig videre fra vores startside, www.dahllaw.dk. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager. Du kan følge nedenstående links, hvis du ønsker vejledning i at slette cookies fra din browser.

Inkassosager og tvangsauktioner

DAHL Advokatpartnerselskab
CVR nr. 37 31 00 85
Lundborgvej 18, 8800 Viborg
mail@dahllaw.dk,
Telefonnummer 88 91 91 91
www.dahllaw.dk

(herefter kaldet DAHL) er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som DAHL indsamler og modtager om debitor i en inkassosag, hvor DAHL, som advokat for kreditor, er anmodet om at inkassere kreditors tilgodehavende hos den pågældende debitor.

Hvis De er debitor i en inkassosag (herunder part i en eventuel retssag, som udspringer af inkassosagen), som DAHL behandler for kreditor, betyder det følgende for Dem:

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Fra kreditor modtager DAHL personoplysninger om Dem i form af Deres navn, adresse og oplysninger om gældsforholdet. DAHL kan modtage oplysninger om Deres cpr.nr., mailadresse, telefonnumre, kontaktoplysninger, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, helbredsmæssige eller evt. strafferetlige forhold, hvis kreditor er bekendt hermed.

Personoplysninger kan DAHL evt. tillige modtage fra andre, som er bekendt med Deres forhold, som følge af at disse andre repræsenterer Dem under sagens behandling hos DAHL. Dette kan eksempelvis være Deres advokat eller anden rådgiver.

DAHL kan endvidere selv indhente personoplysninger om Dem fra offentlige tilgængelige kilder, herunder sociale medier og databaser, hvorfra DAHL løbende vil opdatere Deres stamdata i form af navn, cpr.nr. og adresse med det ene formål, at kunne identificere og lokalisere Dem med sikkerhed.

I Deres egenskab af debitor kan De endvidere selv give DAHL personoplysninger enten skriftligt, mundtligt, telefonisk eller under retsmøder ved domstolene.

Hvilke formål behandler vi Deres personoplysninger til?
DAHL anvender de indsamlede personoplysninger om Dem udelukkende med det formål at inkassere kreditors tilgodehavende hos Dem.

Som led i denne sagsbehandling kan der blive foretaget udlæg i Deres udlægsegnede aktiver efter Retsplejelovens regler med henblik på om nødvendigt at tvangsrealisere udlagte aktiver til fyldestgørelse af kreditors tilgodehavende hos Dem. Indsamlede og modtagne personoplysninger vil alene blive anvendt i den udstrækning, det er nødvendigt for at fastlægge og inddrive kreditors tilgodehavende hos Dem.

Vi kan videregive personoplysninger om Dem
Under sagsbehandlingen kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om Dem til følgende:

 • Kreditor
 • Domstolene
 • Godkendte inkassokonsulenter
 • Advokatforbindelser, som møder på DAHLs vegne ved domstolene
 • Vognmænd, låsesmede, håndværkere o.lign., som DAHL måtte antage som led i sagens behandling
 • SKAT, Deres udlejer, eller andre, som skal modtage underretning om foretagne udlæg i Deres aktiver
 • Auktionshus, som skal forestå bortsalg af udlagte aktiver
 • Kreditoplysningsbureauer

Behandlingen af Deres personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e og litra f. Den legitime interesse, som begrunder behandlingen, er kreditors interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende hos Dem. DAHL behøver ikke at indhente Deres samtykke til, at personoplysninger om Dem behandles med dette formål for øje.

Hvor længe opbevares personoplysningerne om Dem?
Som hovedregel opbevarer DAHL Deres personoplysninger i 10 år, efter at en inkassosag er endeligt afsluttet. Opbevaringsperioden kan dog konkret være både kortere eller længere. I særlige tilfælde har De ret til at få slettet Deres personoplysninger inden hovedreglen om sletning efter 10 år.

Når DAHL skal fastlægge, hvor længe Deres personoplysninger vil blive opbevaret, vil der blive lagt vægt på, om gælden er blevet indfriet, om der er opstået uenighed om kravet eller sagsbehandlingen samt hvor længe der kan gøres et evt. ansvar gældende overfor DAHL i anledning af sagsbehandlingen.

Deres rettigheder
Efter persondatareglerne har De en række rettigheder.
Hvis De ønsker at gøre brug af Deres rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, skal De kontakte DAHL på kontaktoplysningerne, oplyst indledningsvist ovenfor. DAHL anbefaler at Deres henvendelse sker skriftligt for at sikre, at der ikke opstår misforståelser i anledning af Deres henvendelse.

Disse omfatter følgende:

Ret til indsigt: De har ret til at få indsigt i, om vi behandler oplysninger om dem, samt i givet fald adgang til de personoplysninger, som vi behandler om Dem.

Ret til berigtigelse: De har ret til at få urigtige personoplysninger om Dem berigtiget i form af en rettelse.

Ret til sletning: I visse tilfælde har De ret til at få oplysninger om Dem, som vi behandler, slettet.

Ret til begrænsning af behandling: De har i visse tilfælde ret til, at få begrænset den behandling DAHL foretager i forhold til personoplysninger om Dem. Uanset Deres ønske om begrænsning kan DAHL fortsat foretage opbevaring af oplysningerne samt fortsætte behandlingen med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til at gøre indsigelse: De har ret til at gøre indsigelse mod DAHLs lovlige behandling af Deres personoplysninger. Uanset en indsigelse, vil DAHL kunne behandle Deres personoplysninger, hvis DAHL kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud Deres interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, samt når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Klage til Datatilsynet
De har ret til at klage til Datatilsynet, hvis De er utilfreds med DAHLs behandling af Deres personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger og nærmere om klagebehandlingen findes på www.datatilsynet.dk

Særlige forhold for lejere, liebhavere og auktionskøbere af aktiver 
Som led i DAHLs behandling af inkassosager medvirker DAHL i forbindelse med tvangsrealisering af udlagte faste ejendomme eller løsøre ved at sådanne aktiver bortsælges på tvangsauktion. De personoplysninger, som DAHL indsamler eller modtager fra personer, som er involverede i en tvangsauktion, eksempelvis som lejer af aktivet, liebhaver til aktivet eller auktionskøber af aktivet, vil blive behandlet af DAHL på samme vis som ovenfor beskrevet med de samme rettigheder for de pågældende personer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma.
Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85
 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.
 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os. Du kan også afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde, vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne