Om DAHL

Privatlivspolitik og cookiepolitik

Privatlivspolitik - Juridiske ydelser, hjemmesidebesøgende, markedsføring mv.

DAHL er efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger som behandles om klienter, leverandører, samarbejdspartnere og øvrige fysiske personer.

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan DAHL Advokatpartnerselskab (herefter DAHL, "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

1. DAHLs rolle som dataansvarlig og databehandler

DAHL optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige, at vi selv bestemmer de formål, personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

DAHL optræder i nogle sammenhænge også som databehandler. Dette er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden, enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den dataansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 28.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte DAHL her: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K
CVR nr. 37 31 00 85

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:

Navn: Christoffer Belmann Mirasola
Telefon: +45 88 91 94 05
E-mail: cbm@dahllaw.dk

2. Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

2.1 Levering af juridiske ydelser

Hos DAHL behandler vi nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores klienter og potentielle klienter. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til klientsamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger på klientens ejere og kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, f.eks. e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor klienter. Behandlingen af almindelige oplysninger sker på baggrund databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b) og/eller artikel 6(1)(f).

Afhængig af sagen, som vi bistår med, kan vi behandle følsomme personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(behandling af oplysninger vedrørende strafbare forhold sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4). Retsgrundlaget for behandling af oplysninger om CPR-numre er § 11, stk. 2, nr. 1 og/eller nr. 4.

Når en sag har været arkiveret i 5 år, begrænses adgangen hertil. Når sagen har været arkiveret i 10 år, slettes personoplysningerne, medmindre særlige omstændigheder gør, at personoplysningerne skal opbevares i en længere periode.

2.2 Hvidvask

DAHL er som advokatvirksomhed pålagt pligter efter hvidvaskloven. Derfor vil vi i visse sager behandle personoplysninger, såsom navn, CPR-nummer, pasnummer, osv. alene med det formål at opfylde vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven.

Behandlingen af almindelige oplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(c), mens behandling af CPR-numre sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

2.3 Besøgende på vores hjemmeside

Når du besøger DAHLs hjemmeside eller bruger vores andre online-tjenester (på f.eks. LinkedIn, Facebook og Instagram), kan DAHL behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse oplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere i vores cookiepolitik her).

Vi behandler også oplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller vores online-tjenester, som f.eks. når du udfylder en formular eller registrerer dig online eksempelvis for at kunne downloade et magasin eller tilmelde dig en event, herunder dit navn, firmanavn, firmaadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, titel, samt øvrige oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine oplysninger for, at vi kan gøre relevante services og produkter tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de services, ydelser og produkter, vi tilbyder. Vi bruger også data til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange, du ser det samme indhold.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(f) eller dit samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(a) og cookiebekendtgørelsens § 3.

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside i overensstemmelse med vores cookiepolitik. (du kan læse mere i vores cookiepolitik her)

2.4 Markedsføringsaktiviteter

Når du modtager markedsføring fra DAHL, behandler vi personoplysninger om dit navn, telefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, titel, produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet) og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens ydelser/produkter, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)). Vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger er, at vi vil efterkomme dit ønske om at modtage vores nyhedsbreve, som du har givet samtykke til efter markedsføringsloven.   

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger ved udsendelse af nyhedsbreve i vores nyhedsbrevsbetingelser.

I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav, opbevarer vi dokumentation for dit samtykke til at sende dig markedsføringsmateriale på e-mail indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke.

2.5 Samarbejdspartnere og/eller leverandører til DAHL

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger fra relevante kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, f.eks. e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.

Behandlingen sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b) eller artikel 6(1)(f).

Vi opbevarer nødvendige personoplysninger på vores samarbejdspartnere og leverandører, så længe der er et aktivt samarbejde med DAHL. Når der ikke længere er et aktivt samarbejde, opbevares personoplysningerne ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Personoplysningerne kan f.eks. blive opbevaret efter bogføringsloven eller som følge af en eventuel tvist. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, sikrer vi, at de slettes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

2.6 CRM-system

DAHL kan indsamle og opbevare oplysninger om klienter, potentielle klienter, konkurrenter og samarbejdspartnere i et CRM-system. DAHL behandler kun almindelige personoplysninger, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail, stilling og faglige/personlige interesser.

Personoplysningerne indsamles og opbevares med det formål at skabe overblik over relationer for at opbygge, optimere og vedligeholde eksisterende og potentielle klientrelationer. Dette gøres med henblik på at forbedre klientoplevelsen ved at markedsføre ydelser, services, arrangementer eller andre tiltag.

Behandlingen af personoplysningerne sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). Det juridiske grundlag for at indsamle og opbevare oplysninger om den registrerede i vores CRM-system er, at forfølge vores legitime interesser i at vedligeholde og optimere relationen ved at tilbyde, gennemføre og evaluere markedsføringstiltag.

Personoplysningerne opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, som f.eks. når der ikke har været aktivitet på relationen i 2 år, sikrer vi, at de slettes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Disse oplysninger gennemgås årligt med henblik på at sikre ajourføring, høj datakvalitet og dataminimering.

3. Deling af dine personoplysninger med andre

Afhængigt af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT mv.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

DAHL overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere, f.eks. i forbindelse med administration af vores it-systemer. Vores databehandler behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med vores databehandlere for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads og for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

4. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på cbm@dahllaw.dk.

5. Dataintegritet og sikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

6. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende på vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

7. Opdateringer

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.dahllaw.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne