Om DAHL

Privatlivspolitik og cookiepolitik

Privatlivspolitik - Rekruttering

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan DAHL Advokatpartnerselskab (herefter DAHL, "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

1. DAHLs rolles som dataansvarlig

DAHL er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som DAHL modtager i forbindelse med et rekrutteringsforløb. Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig, vi bruger til de formål, der er beskrevet her.

De oplysninger, vi behandler som led i rekrutteringsprocessen, er nødvendige for, at vi kan kontakte dig, og at vi kan vurdere, om du er den rette kandidat til en ledig stilling hos os. De oplysninger, du giver os, bliver kun brugt i vores vurdering af dig som ansøger og i forbindelse med din eventuelle senere ansættelse.

Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger som led i håndteringen af din ansøgning og/eller dit rekrutteringsforløb, kan du kontakte DAHL her:

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K
CVR nr. 37 31 00 85

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:

Navn: Christoffer Belmann Mirasola
Telefon: +45 88 91 94 05
E-mail: cbm@dahllaw.dk

2. Når vi modtager din ansøgning

For at kunne behandle din ansøgning, herunder også uopfordrede ansøgninger, behandler vi de oplysninger om dig, som fremgår af din ansøgning, dit CV og andre medsendte dokumenter.

Det vil typisk være følgende oplysninger (listen er ikke udtømmende): Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, ægteskabelig status, uddannelsesmæssig baggrund, faglige kvalifikationer, karrierehistorik, sproglige og andre relevante kompetencer og skriftlige anbefalinger/referencer.

Vi bruger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(b) og interesseafvejningsreglen i artikel 6 (1)(f) som behandlingsgrundlag, fordi det er nødvendigt for os at behandle oplysningerne, for at vi kan vurdere, om du er den rette kandidat til en stilling hos os.

3. Når vi vurderer din ansøgning

Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling, og det sker ved manuel vurdering. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke bliver indkaldt til samtale, får besked om dette.

Vi vurderer også specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til uopfordrede ansøgninger, og det sker ved manuel vurdering. De kandidater som udvælges til ansættelsessamtale(r), får besked om dette.

4. Til ansættelsessamtaler

I rekrutteringsprocessen gennemfører vi ansættelsessamtaler med fokus på både dine faglige og personlige kompetencer, jobbets indhold samt vores virksomhed som arbejdsplads. Vi noterer nogle af de oplysninger, der kommer frem under samtalen/samtalerne, til brug for den endelige evaluering af ansøgerne til stillingen. Det er kun relevante oplysninger, vi benytter i vurderingen af, om du skal tilbydes en stilling hos os.

Vi bruger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(b) og interesseafvejningsreglen i artikel 6 (1)(f) som behandlingsgrundlag. Det er nødvendigt for os at behandle oplysningerne for at kunne vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen hos os.

5. Oplysninger fra sociale medier

Ved rekruttering til stillinger hos os kan det være relevant for os at søge yderligere oplysninger fra internettet, herunder fra sociale medier, f.eks. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter m.fl. Det gør vi for at kunne vurdere, om du har en profil, der passer ind i vores virksomhed og i den konkrete stilling.

Vi bruger databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(f), artikel 9 (2)(e) som behandlingsgrundlag, når vi indhenter oplysninger om ansøgere fra sociale medier. Det er nødvendigt for os at behandle oplysningerne for at kunne vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen hos os. Der behandles kun følsomme oplysninger, hvis ansøgeren selv har offentliggjort disse (databeskyttelsesforordningen artikel 9 (2)(e).

6. Personlighedstests

I forbindelse med rekruttering til nogle stillinger bliver du inviteret til at gennemføre en personlighedsanalyse og/eller en IQ-test. Vi vurderer altid, om det er relevant, at du gennemfører disse, i forhold til den pågældende stilling. Formålet med testen er at vurdere dine kompetencer og kvalifikationer som potentiel medarbejder og at vurdere, om din profil passer ind i virksomheden og den konkrete stilling. Testen vil aldrig stå alene, men vil indgå i det samlede grundlag for udvælgelsen af den rette person til stillingen.

Vi bruger som udgangspunkt interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(f), som behandlingsgrundlag. Vores legitime interesser er at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen hos os. Vi kan også efter omstændighederne bruge databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(a) og artikel 9 (2)(a). I så fald bliver du bedt om at give dit samtykke, inden testen gennemføres.

7. Straffeattester

Ved rekruttering til visse stillinger er det nødvendigt at se en straffeattest. Vi vurderer altid i forhold til den enkelte stillings indhold, om det er nødvendigt at indhente en straffeattest, og vi anmoder først om straffeattest, når ansøgeren tilbydes jobbet.

Formålet med indhentelse af straffeattest er at vurdere kandidatens egnethed til jobbet. Hvis det er relevant, beder vi dig indhente straffeattesten og forevise den. Når vi har set straffeattesten, sletter vi den straks. Vi opbevarer således ikke oplysninger om dine eventuelle strafbare forhold.

Da du selv indhenter og foreviser straffeattesten for os, anses dette for at ske på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Vi bruger databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(c) eller 6 (1)(f) som behandlingsgrundlag for vores efterfølgende behandling af oplysningen om, at vi har set din straffeattest med henblik på at kunne dokumentere, at vi har overholdt vores retlige forpligtelser og/eller vores interne sikkerhedspolitikker i forbindelse med din ansættelse.

8. Helbredsoplysninger

I helt særlige tilfælde kan vi anmode dig om oplysninger om dit helbred. Det kan være relevant i de situationer, hvor en sygdom vil have væsentlig betydning for din evne til at varetage stillingen.

Hvis det konkret vurderes nødvendigt med helbredsoplysninger, vil vi angive, hvilke sygdomme eller symptomer på sygdomme, vi ønsker oplysninger om. Vi respekterer naturligvis de rammer og begrænsninger, som helbredsoplysningsloven sætter i den forbindelse. I sådanne tilfælde vil vi bede om dit samtykke, inden oplysningerne indhentes.

Vores grundlag for behandlingen er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2)(a). Det vil i disse særlige tilfælde være nødvendigt for os at behandle oplysningerne for at kunne vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen hos os.

9. Kreditoplysninger

I det omfang du skal varetage en særligt betroet stilling, herunder hvis du skal varetage en stilling som leder med økonomiansvar eller regnskabs- og bogholderiopgaver, vil vi kunne indhente oplysninger om din kreditværdighed hos kreditoplysningsbureauer. Hvis der under rekrutteringsprocessen indhentes oplysninger om din kreditværdighed, vil vi orientere dig særskilt derom.

Vores grundlag for behandling er vores legitime interesser i at kunne vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

10. Referencer

I nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Det gør vi for at kontrollere, at de oplysninger, du har givet os i ansættelsesforløbet, er korrekte og retvisende. Hvis vi indhenter referencer fra én eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, registrerer vi, at vi har talt med en referent.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at vurdere, om du er den rette til stillingen hos os ud fra de oplysninger, som du har givet. Vi sikrer gennemsigtighed overfor dig. Den efterfølgende opbevaring af disse oplysninger sker på baggrund af vores legitime interesser i at vi kan dokumentere historikken i dit ansættelsesforhold (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

11. Ansøgningsportaler

I det omfang du søger en stilling hos os via en ansøgningsplatform/jobagent, behandler vi dine personoplysninger for at kunne vurdere, om du er den rette kandidat til den pågældende stilling.

 Det vil typisk være følgende oplysninger (listen er ikke udtømmende): Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, ægteskabelig status, uddannelsesmæssig baggrund, faglige kvalifikationer, karrierehistorik, sproglige og andre relevante kompetencer og skriftlige anbefalinger/referencer. Derudover kan vi behandle de personoplysninger, som du selv har valgt at indtastet i din profil på ansøgningsportalen.  

Vi bruger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(b) og interesseafvejningsreglen i artikel 6 (1)(f) som behandlingsgrundlag, fordi det er nødvendigt for os at behandle oplysningerne, for at vi kan vurdere, om du er den rette kandidat til en stilling hos os.

12. Opbevaring og sletning

Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 6 måneder. Formålet med opbevaringen er at kunne dokumentere rekrutteringsprocessen og grundlaget for afslaget.

Hvis du bliver ansat hos os, opbevarer vi oplysningerne fra rekrutteringsprocessen som en del af din personalemappe under din ansættelse for at kunne dokumentere historikken for dit ansættelsesforhold. Du vil modtage særskilt information herom i forbindelse med din ansættelse hos os.

13. Opbevaring med henblik på senere rekruttering (CV-database)

I nogle situationer ønsker vi at gemme din ansøgning, selvom du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, beder vi om dit samtykke.

Vi opbevarer din ansøgning i 6 måneder til dette formål.

Vi bruger databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(a) og artikel 9 (2)(a), jf. artikel 6 (1)(f) som behandlingsgrundlag.

14. Modtagere af dine personoplysninger

I rekrutteringsprocessen er der andre, der vil kunne behandle dine personoplysninger. Det kan være offentlige myndigheder eller serviceudbydere, der leverer IT-systemer og bistår med administrative funktioner, f.eks.:

 • Udbydere af personligheds- og logiske tests
 • Offentlige myndigheder i forbindelse med etablering af fleksjob og tilsvarende ordninger
 • Eksterne rekrutteringspartnere
 • IT- og serviceleverandører
 • Ansøgningsportal

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre det er nødvendigt.

15. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS (tredjeland).

Dine personoplysninger kan overføres til de lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS (sikre tredjelande).

Vi kan også overføre dine personoplysninger til usikre tredjelande. Overførslen af dine personoplysninger til usikre tredjelande vil ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede Standard Contractual Clauses (SCC), der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Vi vurderer om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt og vedtager supplerende foranstaltninger, såfremt de er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os.

16. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende på vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

17. Opdateringer

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Det er derfor en god idé at holde dig regelmæssigt opdateret. Øverst kan du se, hvornår den sidst er blev opdateret. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Denne politik har versionsnr. 2 og er gældende fra den 1. november 2023.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne