Om DAHL

Privatlivspolitik og cookiepolitik

Privatlivspolitik - Inkassosager og tvangsauktioner

1. Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan DAHL Advokatpartnerselskab (herefter DAHL, "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

2. DAHLs rolle som dataansvarlige

DAHL er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som DAHL indsamler og modtager om debitor i en inkassosag, hvor DAHL, som advokat for kreditor, er anmodet om at inkassere kreditors tilgodehavende hos den pågældende debitor.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte DAHL her:  

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K

CVR nr. 37 31 00 85

 Hvis du er debitor i en inkassosag (herunder part i en eventuel retssag, som udspringer af inkassosagen), som DAHL behandler for kreditor, betyder det følgende for dig: 

3. Hvilke personoplysninger vi indsamler om dig

DAHL behandler personoplysninger om dig i forbindelse med inkassosager og tvangsauktioner.   

Fra kreditor modtager DAHL personoplysninger om dig i form af dit navn, adresse og oplysninger om gældsforholdet. DAHL kan modtage oplysninger om dit cpr.nr., e-mailadresse, telefonnumre, kontaktoplysninger, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, helbredsmæssige eller evt. strafferetlige forhold, hvis kreditor er bekendt hermed. 

Personoplysninger kan DAHL evt. tillige modtage fra andre, som er bekendt med dit forhold, som følge af at disse andre repræsenterer dig under sagens behandling hos DAHL. Dette kan eksempelvis være din advokat eller anden rådgiver. 

DAHL kan endvidere selv indhente personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige kilder, herunder sociale medier og databaser, hvorfra DAHL løbende vil opdatere dine stamdata i form af navn, cpr.nr. og adresse med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig med sikkerhed.

I din egenskab som debitor kan du endvidere selv give DAHL personoplysninger enten skriftligt, mundtligt, telefonisk eller under retsmøder ved domstolene. 

4. Hvilke formål vi behandler dine personoplysninger til

DAHL anvender de indsamlede personoplysninger om dig udelukkende med det formål at inkassere kreditors tilgodehavende hos dig. 

Som led i denne sagsbehandling kan der blive foretaget udlæg i dine udlægsegnede aktiver efter Retsplejelovens regler med henblik på om nødvendigt at tvangsrealisere udlagte aktiver til fyldestgørelse af kreditors tilgodehavende hos dig. 

Indsamlede og modtagne personoplysninger vil alene blive anvendt i den udstrækning, det er nødvendigt for at fastlægge og inddrive kreditors tilgodehavende hos dig. 

5. Vores Behandlingsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f) samt databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(e) og artikel 9(2)(f).  Den legitime interesse, som begrunder behandlingen, er kreditors interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende hos dig. DAHL behøver ikke at indhente dit samtykke til, at personoplysninger om dig behandles med dette formål for øje.

Til behandling af oplysningen om dit CPR-nummer bruger vi databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 samt databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(e) og/eller artikel 9(2)(f).

6. Deling af dine Personoplysninger med andre

Under sagsbehandlingen kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til følgende: 

 • Kreditor
 • Domstolene
 • Godkendte inkassokonsulenter
 • Advokatforbindelser, som møder på DAHLs vegne ved domstolene
 • Vognmænd, låsesmede, håndværkere o.lign., som DAHL måtte antage som led i sagens behandling
 • SKAT, din udlejer, eller andre, som skal modtage underretning om foretagne udlæg i dine aktiver
 • Auktionshus, som skal forestå bortsalg af udlagte aktiver
 • Kreditoplysningsbureauer
 • Eventuelle auktionskøberemner i auktionssager
 • Annoncer på itvang.dk, statstidende mv. 

DAHL kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

7. Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Som hovedregel opbevarer DAHL dine personoplysninger i 10 år, efter at en inkassosag er endeligt afsluttet. Opbevaringsperioden kan dog konkret være både kortere eller længere. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden hovedreglen om sletning efter 10 år.

Når DAHL skal fastlægge, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret, vil der blive lagt vægt på, om gælden er blevet indfriet, om der er opstået uenighed om kravet eller sagsbehandlingen, samt hvor længe der kan gøres et evt. ansvar gældende overfor DAHL i anledning af sagsbehandlingen.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

8. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at dette først har virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder omfatter også følgende: 

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

9. særlige forhold for lejere, liebhavere og auktionskøbere af aktiver

Som led i DAHLs behandling af inkassosager medvirker DAHL i forbindelse med tvangsrealisering af udlagte faste ejendomme eller løsøre ved, at sådanne aktiver bortsælges på tvangsauktion.

De personoplysninger, som DAHL indsamler eller modtager fra personer, som er involverede i en tvangsauktion, eksempelvis som lejer af aktivet, liebhaver til aktivet eller auktionskøber af aktivet, vil blive behandlet af DAHL på samme vis som ovenfor beskrevet med de samme rettigheder for de pågældende personer.

10. Opdateringer

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.dahllaw.dk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne