DAHLs Revisorkonference 2021

DAHLs Revisorkonference

Deltag i DAHLs Revisorkonference d. 21.-22 september 2021 - to dage med fagligt indhold skræddersyet til revisorer.

Vær’ med, når DAHL for første gang inviterer til Revisorkonference - en 2-dages konference skræddersyet til revisorer. Vi byder på en bred pallette af indlæg til ajourføring af din faglighed. Du er sikret ambitiøse oplægsholdere, aktualitet og højt fagligt udbytte med plads til sparring og videndeling – og ikke mindst socialt samvær i det naturskønne Vejle Ådal.

DAHLs Revisorkonference stiller skarpt på alt fra generationsskifte og formueoptimering til skat, moms og compliance. Oplev eller genoplev tidligere afhørings- og efterretningsofficer Michael Sjøberg, som holder indlæg om dét at spotte løgne – denne gang særligt rettet mod revisorer i arbejdet med blandt andet risk management. Indlægget vil ruste dig til i professionelt virke at opdage og afdække en løgn eller et svagt punkt hos et andet menneske. Et seriøst emne leveret på både underholdende og ikke mindst engagerende vis!

På et marked med en overflod af kurser, konferencer og faglige tiltag differentierer DAHLs konference sig på et højt fagligt niveau, deltagerbaseret undervisning og involvering af den enkelte i beslutningsprocessen, når du som deltager planlægger dit program. Konferencen bliver en tilbagevendende efterårsbegivenhed, som bidrager til efteruddannelse udover det sædvanlige.

Som deltager er du med til at sammensætte netop dét program, der matcher dine behov og kvalifikationer som revisor. Konferencen afvikles over to dage og indbringer hele 14 kursuspoint.

Sæt kryds i kalenderen den 21.-22. september 2021 og tilmeld dig via nedenstående formular.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Program - dag 1

Tirsdag den 21. september 2021

08.30 Morgenmad

09.00 Velkomst v/ advokat Bent Ramskov

09.15 Vælg mellem hold 1 og hold 2

 • Hold 1: Aktuelt om ejendomsvurderingsloven v/ advokat Bent Ramskov, advokat Poul Jensen og advokat Troels Behnke Skak
  Ejendomsvurderingsloven blev vedtaget tilbage i 2017. I løbet af foråret 2021 vedtages L107A som er reformpakke nr. 5 af den pågældende lov. Den nye vurderingsprocedure forventes at starte i eftersommeren 2021. Under dette indlæg vil vi behandle de emner der i september 2021 er mest relevante set ud fra en praktisk synsvinkel. Hvad dette præcis bliver, kan vi kun se frem til.

 • Hold 2: Rådgivning af den økonomiske trængte virksomhed v/ advokat Birgitte Jørgensen og advokat Henrik Ottosen
  Det kan være vanskeligt at agere i eller rådgive en virksomhed, der får økonomiske udfordringer. Forskellige tiltag for at rette driften kan igangsættes, men i den periode, hvor virksomhedens fortsatte levedygtighed måske er usikker, skal virksomhedens ledelse eller rådgiver være opmærksom på, hvilke dispositioner der foretages, og løbende overveje om en løsning på virksomhedens udfordringer er mulig, eller om driften i stedet bør indstilles. Indlægget vil bl.a. behandle:
  • Hvilket ansvar har direktion, bestyrelse og rådgiver?
  • Hvornår skal driften indstilles?
  • Hvilke dispositioner i den økonomiske trængte virksomhed, skal ledelsen og rådgiver være opmærksom på?
  • Hvilke forhold skal ledelse og rådgiver være opmærksom på ved en eventuel virksomhedsoverdragelse?

10.45 Pause

11.05 Vælg mellem hold 3 og hold 4

 • Hold 3: Skatteretlige forhold ved brug af udenlandsk arbejdskraft v/ advokat Malene Britt Hansen og advokat Siw Ryan
  En grundlæggende gennemgang af de skatteretlige regler og udfordringer ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Dette indlæg fokuserer på de skatteretlige regler omkring ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder de forskellige muligheder og begrænsninger. Få indblik i:
  • De skattemæssige konsekvenser ved ansættelse af en udenlandsk lønmodtager, ved leje af arbejdskraft gennem en udenlandsk virksomhed (arbejdsudleje) og ved indgåelse af en kontrakt med en udenlandsk virksomhed (udenlandsk selvstændig erhvervsdrivende)
  • Afgrænsningen mellem de tre former - arbejdsudleje, lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende
  • Muligheder og betingelser for anvendelse af reglerne om arbejdsudleje
  • Etablering af fast driftssted for selvstændig erhvervsdrivende
  • Nærmere om muligheder og betingelser for anvendelse af forskerskatteordningen
  • Grænsegængerreglerne
  • Praktik herunder bl.a. RUT-registrering, opholdstilladelse, indgangsværdier ved indtræden af fuld skattepligt, aftalegrundlag

 • Hold 4: Konkurrencebegrænsende klausuler v/ advokat Jens Paulsen
  Dette indlæg giver indblik i konkurrencebegrænsende klausuler, herunder konkurrence-, kunde- og royaltyklausuler mv. i ansættelsesforhold og direktørkontrakter, overdragelsesaftaler, ejeraftaler og andre samarbejdsaftaler. Emnet behandler bl.a. følgende:
  • De enkelte klausultyper og disses forskellige gyldighedsbetingelser
  • Afgørende sondring mellem klausuler for lønmodtagere i forhold til klausuler i direktøraftaler, ejeraftaler, overdragelsesaftaler og andre samarbejdsaftaler
  • Konsekvensen af at ”gå galt i byen”? Uvirksomhed og ugyldighed og muligt rådgiveransvar

12.35 Frokostpause

13.30 Vælg mellem hold 5 og hold 6

 • Hold 5: Aktuel selskabsret v/ advokat Torben Buur 
  På dette indlæg får du et overblik over de seneste lovændringer på det selskabsretlige område såsom kontrolpakken, afviklingen af IVS’er mv. Endvidere gennemgås den seneste praksis fra erhvervsankenævnet og fra anden side med fokus på at afdække muligheder og risici ved selskabsretlige dispositioner. Gennemgangen vil ske ud fra en praktisk anvendelsessynsvinkel.

 • Hold 6: Ejerstrategier i partnerdrevne revisionsvirksomheder v/ cand.merc., advisor og COO/partner Anders Madsen Pedersen
  Mange revisorer og indehavere er dygtige og erfarne udi at definere en begavet og klar retning for forretningen og arbejder derefter målrettet med at få organisationen og medarbejderne til at implementere forretningsstrategien. Men hvad med retningen for ejerskabet, og opgaven med at tage ledelse af den ejerstrategiske agenda? Nuvel har de fleste en ejeraftale - men dette er ikke en ejerstrategi. En ejerstrategi svarer f.eks. på: Hvorfor er vi ejere? Hvad ønsker ejerne på kort og lang sigt? Hvilke principper ligger til grund for udmøntningen af ejerskabet? Hvordan bidrager ejerne i ejerrollen? Hvilke ansvar og forpligtelser har ejerne? Hvordan optager og udvikler vi ejerne? Indlægget kommer omkring følgende:
  • Hvad er en ejerstrategi, og hvad er værdien af en ejerstrategi i den partnerdrevne revisionsvirksomhed?
  • Hvordan adskiller en ejerstrategi sig fra andre strategier?
  • Hvilke centrale komponenter vil der være i en ejerstrategi i den partnerdrevne revisionsvirksomhed?
  • Hvordan udvikles stærke ejerstrategier?
  • Hvordan hænger ejerstrategien sammen med aktivt ejerskab?
  • Hvordan kan ejerstrategien bruges ift. ledelses- og governanceopgaven i revisionsvirksomheden?

15.00 Kaffepause

15.30 Fælles oplæg: Kropssprogsanalyse – spot en løgner v/ Michael Sjøberg

 • Når hjernen lyver, afslører kroppen os. Det gælder for alle mennesker, også for den vanskelige klient med det problematiske regnskab – eller for den kommende kunde under det indledende møde. Michael Sjøberg er tidligere afhørings- og efterretningsofficer og en af grundlæggerne af forsvarets koncept for gidseloverlevelse. Han vil med sit indlæg sætte os i stand til at opdage og afdække en løgn eller et svagt punkt hos et andet menneske. En færdighed, der kan bruges både i og uden for arbejdslivet.

17.00 Dagens faglige program slutter – ”fri leg” i det naturskønne Vejle Ådal

19.00 Middag

Program - dag 2

Onsdag den 22. september 2021

07.00 Morgenmad / check-ud

09.00 Vælg mellem hold 7 og hold 8

 • Hold 7: Revisoransvar v/ advokat Peter Henrik Würtz
  Dette indlæg stiller skarpt på revisors ansvar i forbindelse med sin revisions- og rådgivningsvirksomhed. Du vil blandt andet få indblik i:
  • Omfanget af forsikringsdækningen
  • Forsikringssummer
  • Erstatningsbetingelserne
  • Udvalgte områder med særlig risiko for ansvar
  • Hvis skaden sker – hvad så?

 • Hold 8: Moms på fast ejendom og virksomhedsoverdragelser v/ advokat Thomas Dalgaard Andersen
  Indlægget vil i første del bidrage til forståelsen af den momsmæssige behandling af fast ejendom, herunder:
  • Grænsen mellem salg af fast ejendom som afgiftspligtig person kontra ikke-afgiftspligtig person
  • Grænsen mellem salg af en momspligtig byggegrund kontra en momsfritaget ejendom
  • Konsekvenserne ved udlejning af fast ejendom efter forgæves salgsbestræbelser
  • Det momsmæssige aspekt i ejendomsprojekter og overdragelse af ejendomme som momsfritaget virksomhedsoverdragelse
   I anden del vil indlægget koncentrere sig om betingelserne for momsfritaget virksomheds-overdragelse, herunder ændringen vedtaget ved L 27 A 2019/2020

10.30 Pause

10.50 Vælg mellem hold 9 og hold 10

 • Hold 9: Tilbudspligt efter lejeloven v/ advokat Torsten Viborg Pedersen
  Indlægget behandler reglerne i lejeloven om tilbudspligt ved overdragelse af udlejningsejen-domme, som er undergivet tilbudspligt. Gennemgangen omfatter overdragelser i alle tænkelige former, herunder også ved omstrukturering og overdragelse af kapitalandele i selskaber. Derudover vil konsekvenserne af overtrædelse af tilbudspligten blive behandlet, ligesom kurset anviser løsningsmodeller, hvis uheldet er ude.

 • Hold 10: Overdragelse af virksomhed med succession i opsparet overskud v/ advokat Bent Ramskov
  Fysiske personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan have opsparet overskud. Konto for opsparet overskud indeholder en udskudt skat. Både ved død og ved levende live kan konto for opsparet overskud overdrages med succession til en nærmere afgrænset personkreds. Disse muligheder er senest justeret ved L133 fra 2020/2021. Under dette indlæg vil mulighederne for og konsekvenserne af en overdragelse af konto for opsparet overskud ved død og ved levende live blive gennemgået. Hvad kan man bruge det til, og hvad kan man ikke bruge det til?

12.20 Frokostpause

13.15 Vælg mellem hold 11 og hold 12

 • Hold 11: Den teknologiske dagsorden – betydningen for erhvervslivets retsforhold v/ advokat Søren Wolder og advokat Frans Skovholm
  Teknologi og IT er på alle erhvervsvirksomheders dagsorden. Bliv opdateret på en række af de legale områder, der skal adresseres af virksomheden som led i opfyldelsen af den teknologiske dagsorden. Hør f.eks. om;
  • GDPR Compliance i SMV-markedet – hvor bør fokus ligge?
  • Fordelene ved en IP-strategi for SMV-virksomheder

 • Hold 12: Ægtepagter og testamenter for rådgivere – kender du hele værktøjskassen? v/ advokat Jens H. Bangsgaard og advokatfuldmægtig Laura Glistrup Sørensen
  Hvad skal du overveje, når din kunde hejser flaget omkring særeje og testamente? Måske en ejeraftale stiller krav om beskyttelse af kundens kapitalandele ved en ”social begivenhed” som skilsmisse? Er dokumenterne tilpasset kundens generationsskifteplaner? Eller har du overvejet, hvordan formuen optimeres ved død? Dette indlæg giver et overblik over, hvilke værktøjer, der kan gøres brug af ved udarbejdelse af private dokumenter, og de overvejelser der er relevante i forbindelse hermed. Indlægget stiller bl.a. skarpt på følgende emner:
  • Hvordan kan man oprette særeje i år 2021 set fra en praktikers synsvinkel?
  • Typiske ”fejl og mangler” i private dokumenter
  • Testamente og ægtepagt som værktøj i et generationsskifte
  • Testamente og ægtepagt som led i skatteoptimering af et dødsbo

14.45 Kaffepause

15.05 Vælg mellem hold 13 og hold 14

 • Hold 13: Family governance / generationsskifte v/ cand.merc., advisor og COO/partner Anders Madsen Pedersen
  Familieejerskabet er en af de mest betydningsfulde og succesfulde ejerskabsformer – både i Danmark og på globalt plan – men der er stor forskel på, om de familieejede virksomheder formår at udnytte fordelen af ejerskabet på den lange bane. Særligt ser vi, at især overdragelsen mellem generationer er vanskelig. I DAHL er vi begyndt at arbejde mere struktureret med, hvordan familien forbliver den bedste ejer af virksomheden gennem etablering af et godt og aktivt ejerskab. Vi kalder det for ”udvikling af familie- og ejerforfatning”. En sådan forfatning er ejerfamiliens væsentligste instrument til at definere, rammesætte og udøve den ledelse, som er forbundet med varetagelsen af familiens personlige, strategiske, finansielle og non-finansielle interesser. Få indblik i:
  • Hvordan navigerer stærke ejerfamilier i spændingsfeltet mellem ejerskabet, virksomheden, formuen og familien?
  • Hvilke ejerstrategiske spørgsmål bør alle familievirksomheder være optaget af?
  • Hvordan arbejder man konkret med en ejer- og familieforfatning?
  • Hvem skal være involveret i processen?
  • Hvad er eksterne rådgiveres rolle, herunder revisorer, ift. at skabe en god proces?
  • Hvordan bruges en ejer- og familieforfatning som et centralt strategisk ledelsesværktøj i den langsigtede ejerstrategi, men også ift. enkeltmedlemmer i ejerfamilien?

 • Hold 14: Rekonstruktionsreform v/ advokat Jens Paulsen
  På indlægget behandles rekonstruktionsreformen, særligt med fokus på de udvidede muligheder for rekonstruktionsbehandling, og revisors rolle, hvad enten det er som revisor eller regnskabskyndig tillidsmand.
  • Introduktion til rekonstruktionsreformen med antagelig ikrafttræden første halvår 2022 Fremadrettet større mulighed for anvendelse af rekonstruktion særligt som alternativ til konkurs – skattemæssige overvejelser
  • Revisors rolle, dels i rådgivningsfasen op til beslutning om evt. virksomhedsophør, dels pligter og ansvar som revisor eller regnskabskyndig tillidsmand under rekonstruktionsbehandlingen

16.35 Dagens faglige program er slut

Tilmeld dig

Tilmeld dig via nedenstående formular. Vi glæder os til at se dig. 

Målgruppe

Konferencen retter sig mod revisorer.

Formål

Formålet er at give revisorer et fagligt brush-up målrettet den enkelte revisors aktuelle faglighed og behov.

Indhold

Konferencen påtænkes afholdt med størst mulig deltagerinvolvering. Vi har skræddersyet konferencens indhold, så den retter sig bedst muligt mod dig og din faglighed. Konferencen er derfor opdelt i mindre hold størstedelen af tiden - du tilmelder dig de indlæg, der matcher dine kvalifikationer og behov.

Forplejning

Begge dage serveres formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Ved deltagelse begge dage er overnatning, middag dag 1 og morgenmad dag 2 også inkluderet i prisen.

Pris

Konferencen er tilrettelagt således, at deltagelse dag 1 ikke forudsætter deltagelse dag 2.

 • Pris for deltagelse DAG 1 inkl. forplejning: kr. 3.000 + moms
 • Pris for deltagelse DAG 2 inkl. forplejning: kr. 3.000 + moms
 • Pris for deltagelse begge dage inkl. middag og
  overnatning: Kr. 5.000 + moms

Ved overtegning – bl.a. som følge af COVID-19-begrænsningen af antallet af deltagere – forbeholder DAHL sig retten til at reducere i deltagerantallet.

Kursuspoint og -bevis

 • For deltagelse i hele kurset: 14 point
 • For deltagelse dag 1: 6 point
 • For deltagelse dag 2: 8 point

Hvor?

Vingsted Hotel & Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten
www.vingsted.dk

Hvornår?

Tirsdag den 21. september 2021 kl. 08.30 til og med onsdag den 22. september 2021 kl. 16.35.

Henvendelse og afbud

Har du spørgsmål eller behov for at meddele afbud, er du velkommen til at kontakte Ulla S. Kristensen pr. e-mail: usk@dahllaw.dk. Ved afbud efter den 24. august 2021 refunderes pengene ikke.

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding til konferencen bedes ske via digital tilmeldingsformular nedenfor.

Frist for tilmelding med overnatning var den 24. august 2021. Du kan stadig nå at tilmelde dig dag 1 eller dag 2.

RABAT VED HURTIG TILMELDING

Tilmeldinger, der modtages senest den 20. juni 2021, opnår early-bird rabat på 10 % af deltagerbetalingen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne