DAHLs Revisorkonference 2022

DAHLs Revisorkonference

Deltag i DAHLs Revisorkonference d. 14.-15. september 2022 - to dage med fagligt indhold skræddersyet til revisorer.

Kom med når DAHL gentager successen og inviterer til DAHLs Revisorkonference den 14. - 15. september 2022. To dages konference for revisorer i det naturskønne Vejle Ådal.

Der skal lyde en stor tak til deltagerne fra 2021-konferencen, som var med til at sætte deres præg på den nu tilbagevendende efterårsbegivenhed. Vi fortsætter i 2022 i samme ånd.

Igen udbyder vi en bred pallette af oplæg til ajourføring af netop din faglige viden, og du er selv med til at skræddersy netop dét program, der matcher dine behov, interesser og kvalifikationer. Konferencen indbringer hele 14 kursuspoint og byder på alt fra (familie)formueoptimering til skat, moms, lejeret og selskabsforhold.

Også i 2022 afrunder vi førstedagens faglige program med et fælles og anderledes oplæg. Denne gang leveret af psykologisk entertainer og foredragsholder, Niels Krøjgaard, under temaet ”Manipulationens psykologi”. Et yderst relevant emne for dig i rådgiverrollen – vi garanterer, at det bliver underholdende.

Når det faglige program går på hæld den første dag, er der rig mulighed for en løbe- eller gåtur i Ådalen. Igen i år har vi en surprise på tapetet, inden arrangementet fortsætter med treretters middag for de tilmeldte.

DAHLs Revisorkonference differentierer sig bl.a. på, at deltagerne (næsten) selv sætter dagsordenen for indholdet, mens DAHL som arrangør leverer topengagerede oplægsholdere, aktualitet og højt fagligt udbytte. Samtidig er der rig mulighed for netværk, sparring og socialt samvær i topklasse.


Vi håber at se eller gense en masse engagerede deltagere, der (atter) vil bidrage til konferencen med deling af egne erfaringer, kritiske spørgsmål og godt humør.

Vi glæder os til at se dig til DAHLs Revisorkonference 2022.

Download printvenlig version af programmet her

OBS: Du kan kun tilmelde én pr. mail. 

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig DAHLs Revisorkonference 2022

Udfyld formularen nedenfor for at tilmelde dig DAHLs Revisorkonference 2022. Med denne registrering accepterer du, at vi sender dig yderligere information om konferencen samt relevant markedsføringsmateriale vedrørende skat, moms og afgifter.

Vi glæder os til at se dig.

Hvor meget ønsker du at deltage?*
REV: Dag 1 kl. 09.15 – vælg mellem:
Dag 1 kl. 11.05 – vælg mellem:
Dag 1 kl. 13.30 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 09.00 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 10.50 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 13.05 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 15.05 – vælg mellem:
Ønsker du kursusbevis?

Klik her for at læse vores privatlivspolitik.

Dag 1

Onsdag den 14. september 2022

08.30              Morgenmad / check-in

09.00              Velkomst v/ advokat Bent Ramskov

09.15              Hold 1: Aktuel generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering er et altid aktuelt og relevant emne. Vi sætter fokus på lovændringer og ny praksis på området, som er fremkommet de seneste to år. Emnerne udvælges ud fra især en praktisk synsvinkel; hvilke muligheder og begrænsninger gives der. Vi kommer f.eks. omkring:

 • BAL § 27 og 6-mdr fristen
 • Udmåling af kompensation ved overdragelse med succession
 • Beskatningen af mellemregninger ved virksomhedsskatteordningen
 • Praksis om overtrædelse af holdingreglen ved aktieombytning.

v/ advokat Bent Ramskov og advokatfuldmægtig Rebekka Kjær Jacobsen

09.15              Hold 2: Rammer og principper for rekonstruktion

Få overblik over de overordnerede rammer og principper ved uden- og indenretlig rekonstruktion, herunder de forhold du som rådgiver skal være opmærksom på. Vi behandler følgende emner: 

 • Generelle principper, der gælder, når en virksomhed bliver nødlidende
 • Udenretlig rekonstruktion
  • Akkord
  • Virksomhedsoverdragelse (datter, søster, tredjemand)
 • Indenretlig rekonstruktion
  • Rammer for forebyggende rekonstruktion (regler skal foreløbig implementeres sommeren 2022 som følge af EU-direktiv)
  • ”Almindelig” indenretlig rekonstruktion, herunder ”fast track”-overdragelse
  • Revisors rolle ved den indenretlige rekonstruktion
 • Overvejelser om valget mellem udenretlig og indenretlig rekonstruktion

 v/ advokat Birgitte Jørgensen og advokat Jens Højmark

10.50              Pause

11.05              Hold 3: Moms på fast ejendom

Få styr på den momsmæssige behandling af fast ejendom med fokus på den seneste aktuelle praksis, f.eks.:

 • Grænsen mellem hvornår en privatperson handler som en afgiftspligtig person kontra en privatperson ved salg af fast ejendom
 • Grænsen mellem overdragelse af en momspligtig byggegrund og en momsfritaget fast ejendom
 • Moms på ejendomme der er til- og ombygget
 • Muligheden for momsfritagelse af overdragelse af en byggegrund efter momslovens § 13, stk. 2.
 • Moms på ekspropriation af fast ejendom, herunder det nye styresignal SKM2021.700.SKTST

v/ advokat Thomas Dalgaard Andersen

11.05              Hold 4: Lagerbeskatning af fast ejendom

Som et led i en tidlig pensionsordning for Arne og Bjarne blev der tilbage i 2020 indgået en politisk aftale om finansieringen. Et af elementerne er indførsel af lagerbeskatning af fast ejendom ejet af selskaber. Vi gennemgår de forventede regler, der skal træde i kraft fra 2023. Derudover får du bl.a. svar på:

 • Hvilke ejendomme er omfattet af lagerbeskatningen?
 • Hvordan bliver beskatningen gennemført, herunder afgrænsningen over for afskrivningsloven?
 • Hvordan bliver indgangsværdier og udgangsværdier af ordningen fastsat?
 • Hvordan kommer værdiansættelsen til at ske?

v/ advokat Bent Ramskov og advokat Troels Behnke Skak

12.40              Frokostpause

13.30              Hold 5: 2021-cirkulæret værdiansættelse ved overdragelse af fast ejendom

I forbindelse med den nye ejendomsvurderingslov er 82-cirkulæret blevet erstattet af et 2021-cirkulære den 27. september 2021. I efteråret 2021 er der endvidere offentliggjort en række bindende svar fra Skatterådet, der sætter en ny standard for særlige omstændigheder. Skatteforvaltningen har varslet et styresignal, der kan konkretisere disse særlige omstændigheder. Endelig er to landsretsdomme fra 2021 blevet anket til Højesteret.

På indlægget får du et samlet overblik over værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse inden for den gaveafgiftspligtige personkreds eller ved arveudlæg. Formålet er at konkretisere, hvad gældende ret er.

 v/ advokat Jens H. Bangsgaard og advokat Troels Behnke Skak

13.30              Hold 6: Virksomhedsoverdragelse - lønmodtagerforhold

Virksomhedsoverdragelser er ofte komplekse, særligt i relation til lønmodtagerforhold. På indlægget får du indsigt i følgende emner: 

 • Alle former for lønmodtagerrettigheder og lønmodtagerpligter ved virksomhedsoverdragelse, herunder
  • individuelt aftalte ansættelsesvilkår
  • lovbestemte ansættelsesvilkår - eksempelvis iht. funktionærloven
  • kollektivt bestemte ansættelsesvilkår - såvel i forhold til landsdækkende overenskomster som til tiltrædelsesoverenskomster
 • Alle former for virksomhedsoverdragelse håndteres, herunder
  • overdragelser ved aftale (frivillig, solvent virksomhedsoverdragelse)
  • overdragelser under konkurs
  • overdragelser under rekonstruktionsbehandling, herunder fast track-overdragelser
  • overdragelser via indsættelsesforretninger
  • overdragelser i trepartsforhold
 • Håndtering af lønmodtagerkrav over for Lønmodtagernes Garantifond

v/ advokat Jens Paulsen

15.05              Kaffepause

15.30              Fælles oplæg: Manipulationens psykologi

Du bliver konstant påvirket af dine omgivelser: Ord, billeder og lyde bombarderer dine sanser. Men hvad vigtigere er: Du bliver også konstant manipuleret. Uden du er klar over det. Med dette foredrag har du mulighed for at opdage, hvor let mennesker påvirker hinanden og andre, og hvordan du undgår at blive offer for manipulation. Foredraget tager udgangspunkt i den nyeste forskning og giver også et indblik i, hvordan hjernen fungerer, og hvordan man snyder sig selv.

v/ psykologisk entertainer og foredragsholder Niels Krøjgaard

17.00              Dagens faglige program slutter

18.00              Frivillig vinsmagning og networking

19.00              Middag

Dag 2

Torsdag den 15. september 2022

07.00              Morgenmad / check-ud

09.00              Hold 7: Skattesager – grov uagtsomhed

Skatteforvaltningen har over de seneste år ansat en række nye medarbejdere med henblik på øget kontrol med selvangivelserne. Fornemmelsen er, at Skatteforvaltningen efterhånden er ved at komme ”på niveau” igen – men dog også har en række ændrede forhold, der ikke er fulgt op på. Det er derfor oplevelsen, at Skatteforvaltningen i stigende omfang bruger grov uagtsomhed som begrundelse for en ekstraordinær genoptagelse jfr. SFL § 27, stk. 1, nr. 5. En følgevirkning af dette er, at grov uagtsomhed også kan medføre et straffeansvar for skatteyder og/eller rådgiver. 

Vi gennemgår begrebet grov uagtsomhed blive afgrænset og følgevirkningerne heraf vil blive skitseret. 

v/ advokat Bent Ramskov og advokat Simon Clark

09.00              Hold 8: Bestyrelsesansvar efter finanskrisen og bankopgøret

Få overblik over grundbetingelserne ved pålæg af erstatningsansvar for bestyrelsesmedlemmer. Med afsæt i nogle af de konkrete retsafgørelser, der er faldet i opgøret efter finanskrisen, kommer vi bl.a. omkring:

 • Erstatningsansvaret for ledelses- og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
 • Typetilfælde af argumenter i forbindelse med gennemgangen af udvalgte retsafgørelser
 • Konkrete sager, som foredragsholderne har beskæftiget sig med i retsopgøret efter finanskrisen

Der trækkes tråde til Fit & Proper reglerne, der er en lovgivningsmæssig følge af Finansopgøret, ligesom vi også kommer ind på revisoransvaret.

v/ advokat Henrik Ottosen og advokat Dan Larsen

10.35              Pause

10.50              Hold 9: Aktuel selskabsret

På dette indlæg får du overblik over aktuelle emner og ændringer på det selskabsretlige område. Vi kommer omkring:

 • Lovgivning, bl.a. lovforslag om skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt en opfølgning på kontrolpakken, der trådte i kraft 1. januar 2020
  • herunder særligt i forhold til Erhvervsstyrelsens håndtering af kontrolmulighederne og ansvarsbestemmelserne mod stråmandsbestyrelser
 • Praksis fra Erhvervsankenævnet og domstolene
 • Udvalgte aktuelle selskabsretlige emner i øvrigt. Kurset vil have fokus på en gennemgang ud fra en praktisk anvendelsessynsvinkel

v/ advokat Torben Buur og advokatfuldmægtig Rebekka Kjær Jacobsen

10.50              Hold 10: Lejeretlig brush-up samt de nye lejelove

Få en brush-up på lejeretlige problemstillinger og den nye lejelov. Du kan bl.a. blive klogere på:

 • Nye lejelove – hvad er gammelt og hvad er nyt? Der forventes vedtaget en lov om sammenskrivning og konsolidering af lejeloven og lov om midlertidig regulering af boligforholdene, så der bliver en ny hovedlejelov og en lov, som indeholder det regulatoriske omkring anvendelse af bygninger, huslejenævn m.v.
 • Lejefastsættelsesmekanismer i bolig og erhvervslejemål - forstå omkostningsbestemt leje, afkastleje, forbedringsleje, fri leje, det lejedes værdi og markedsleje
 • Nedslag i aktuel retspraksis for bolig- og erhvervslejemål

v/ advokat Torsten Viborg Pedersen

12.25              Frokostpause

13.05              Hold 11: LL § 3 – anti-misbrugsreglen

Ligningslovens § 3 fik sin nuværende formulering med virkning fra 1. januar 2019. Reglen indeholder en anti-misbrugsregel, der skal sikre, at skatteforvaltningen kan bortse fra en transaktion, hvis hovedformålet, eller der som et af hovedformålene, har været et sigte at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med skatteretten, og som ikke er reelt under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. 

Bestemmelsen er rettet mod selskabsbeskatning og gælder også for f.eks. fysiske personers relation til et selskab. Konsekvenserne af en korrektion er væsentlige for en skatteyder. Som rådgiver har du derfor brug for et nødvendigt overblik over, hvad der er omfattet af bestemmelsen:

 • Hvornår virker noget mod skatteretten?
 • Hvordan vurderer man, om der er en skattefordel?
 • Hvad betyder det, at man bortser fra en transaktion skattemæssigt? 

v/ advokat Bent Ramskov og advokat Torben Buur 

13.05              Hold 12: Gaver for rådgivere  

Det kan virke enkelt at give en gave. Der kan dog let opstå både praktiske og juridiske udfordringer - ikke mindst i forbindelse med behandlingen af gavegivers dødsbo. Vi kommer bl.a. ind på følgende emner:

 • Formalia og beviskrav
 • Gaveafgift og formalia vedrørende gaveanmeldelse og Skattestyrelsens godkendelse af værdier
 • Gaver og dødsboers skattefrihed
 • Gaver og fuldmagter, herunder fremtidsfuldmagter
 • Dødsgaver og dødslejegaver
 • Begrænsninger som følge af uskiftet bo eller fælles testamente

v/ advokat Jens H. Bangsgaard

14.40              Kaffepause

15.05              Hold 13: Fuld skattepligt til Danmark - til- og fraflytning

Fysiske personer har fuld skattepligt til Danmark, når de har bopæl i Danmark eller har et ophold i landet, der ikke er kortvarigt pga. ferie eller lignende. Vi vil både komme omkring etableringen og afbrydelsen af den fulde skattepligt:

 • Hvor er praksis i dag?
 • Hvor meget kan man lave/være i Danmark, uden at der indtræder fuld skattepligt?
 • Hvad skal der til for at afbryde den fulde skattepligt?
 • Hvad skal man iagttage ved henholdsvis til- og fraflytning

Indlægget giver dig et samlet overblik over området i dag.

v/ advokat Bent Ramskov og advokat Mette Houborg

15.05              Hold 14: Aktuel ansættelsesret

Bliv som revisor opdateret på aktuelle ansættelsesretlige nyheder:

 • Få styr på reglerne i forhold til sygdom – særligt 120-dages reglen, og hvordan du egentlig tæller til 120.
  • Vi kommer også omkring nyeste retspraksis om fleksjobbere
 • Bliv klogere på de nye regler om barsel, så du som arbejdsgiver er klædt på til korrekt håndtering heraf
 • Få et indblik i de nye regler whistleblowerordninger, hvor virksomheder med flere end 50 medarbejdere inden længe er pålagt at have en intern whistleblowerordning

v/ advokat Søren Ole Nielsen

16.40              Fælles afslutning

17.00              Farvel og tak

Tilmeld dig

Tilmeld dig via nedenstående formular. Vi glæder os til at se dig. 

Download printvenlig version af programmet her

OBS: Du kan kun tilmelde én pr. mail. 

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig DAHLs Revisorkonference 2022

Udfyld formularen nedenfor for at tilmelde dig DAHLs Revisorkonference 2022. Med denne registrering accepterer du, at vi sender dig yderligere information om konferencen samt relevant markedsføringsmateriale vedrørende skat, moms og afgifter.

Vi glæder os til at se dig.

Hvor meget ønsker du at deltage?*
REV: Dag 1 kl. 09.15 – vælg mellem:
Dag 1 kl. 11.05 – vælg mellem:
Dag 1 kl. 13.30 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 09.00 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 10.50 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 13.05 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 15.05 – vælg mellem:
Ønsker du kursusbevis?

Klik her for at læse vores privatlivspolitik.

OBS: Du kan kun tilmelde én pr. mail. 

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig DAHLs Revisorkonference 2022

Udfyld formularen nedenfor for at tilmelde dig DAHLs Revisorkonference 2022. Med denne registrering accepterer du, at vi sender dig yderligere information om konferencen samt relevant markedsføringsmateriale vedrørende skat, moms og afgifter.

Vi glæder os til at se dig.

Hvor meget ønsker du at deltage?*
REV: Dag 1 kl. 09.15 – vælg mellem:
Dag 1 kl. 11.05 – vælg mellem:
Dag 1 kl. 13.30 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 09.00 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 10.50 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 13.05 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 15.05 – vælg mellem:
Ønsker du kursusbevis?

Klik her for at læse vores privatlivspolitik.

Målgruppe

Konferencen retter sig mod revisorer. 

Formål

Formålet er at give revisorer et fagligt brush-up målrettet den enkelte revisorers aktuelle faglighed og behov.

Indhold

Vi bestræber os på at skræddersy konferencens ind­hold, så det retter sig bedst muligt mod dig og din fag­lighed. Konferencens indhold vil derfor spænde bredt og være opdelt i mindre hold den over­vejende del af tiden - du tilmelder dig de kurser, der mat­cher dine interesser, kvalifikationer og behov. 

Program

Hvis der mod forventning er et af emnerne, der ikke tiltrækker mere end 10 deltagere, forbeholder vi os ret til, at alle deltager på det andet hold i det pågældende tidsrum.

Kursuspoint og -bevis

For deltagelse i hele kurset: 14 point

For deltagelse dag 1: 6 point

For deltagelse dag 2: 8 point

Forplejning, mv.

Begge dage serveres formiddagskaffe, frokost og ef­ter­mid­dags­kaffe.

Ved deltagelse begge dage er overnatning, middag dag 1 og morgenmad dag 2 inkluderet i prisen. 

Pris

Konferencen er tilrettelagt således, at delta­gel­se dag 1 ikke forudsætter deltagelse dag 2. 

 • Pris for deltagelse DAG 1 inkl. dagsfor­plej­ning: kr. 3.500 + moms
 • Pris for deltagelse DAG 2 inkl. dagsforplej­ning: kr. 3.500 + moms
 • Pris for deltagelse begge dage inkl. dags­for­plej­ning, middag og overnatning: Kr. 6.000 + moms

Ved overtegning – herunder som følge af even­tu­­elle COVID-19-restriktioner – forbeholder DAHL sig retten til at reducere i deltager­an­tal­let. 

Hvor?

Vingsted Hotel & Konferencecenter

Vingsted Skovvej 2

7182 Bredsten

Læs mere her.

Hvornår?

Onsdag den 14. september 2022 fra kl. 08.30 til torsdag den 15. september 2022 kl. 17.00. 

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Du tilmelder dig via formularen nedenfor. 

Fristen for endelig tilmelding er den 10. august 2022.

Rabat ved hurtig tilmelding: Early bird

Tilmeldinger, der modtages senest den 30. maj 2022, præ­­­mieres med en rabat på 15 % af del­ta­ger­be­ta­ling­en. Tilmeldinger, der modtages senest den 28. juni 2022, præmieres med en rabat på 10 % af deltagerbetalingen. 

Henvendelse

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 

Koordinator Ulla S. Kristensen
+45 88 91 92 55
usk@dahllaw.dk

Advokat Bent Ramskov
+45 88 91 92 57
bra@dahllaw.dk.

Afbud

Afbud meddeles Ulla S. Kristensen pr. e-mail: usk@dahllaw.dk.

Ved afbud efter den 17. august 2022 refunderes pengene ikke.

Download printvenlig version af programmet her

OBS: Du kan kun tilmelde én pr. mail. 

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig DAHLs Revisorkonference 2022

Udfyld formularen nedenfor for at tilmelde dig DAHLs Revisorkonference 2022. Med denne registrering accepterer du, at vi sender dig yderligere information om konferencen samt relevant markedsføringsmateriale vedrørende skat, moms og afgifter.

Vi glæder os til at se dig.

Hvor meget ønsker du at deltage?*
REV: Dag 1 kl. 09.15 – vælg mellem:
Dag 1 kl. 11.05 – vælg mellem:
Dag 1 kl. 13.30 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 09.00 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 10.50 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 13.05 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 15.05 – vælg mellem:
Ønsker du kursusbevis?

Klik her for at læse vores privatlivspolitik.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne