Nyheder

Undgå dyre voldgiftssager

Overvejer din virksomhed at få en tvist afgjort ved voldgift, skal I være opmærksomme på, at der kan være væsentlige omkostninger forbundet med at indbringe en voldgiftssag for Voldgiftsnævnet.

Allerede når en sag anlægges, skal der stilles sikkerhed for voldgiftssagens omkostninger. Sædvanligvis stilles sikkerheden som et kontantdepot, der fordeles ligeligt mellem parterne. Voldgiftsnævnet opkræver depotet af parterne i et startbrev ved sagens anlæg. Depotet vil løbende blive forøget, hvis det viser sig, at sagens udgifter stiger. Depotet er til dækning af omkostninger ved voldgiftssagens gennemførelse. Efter sagens afslutning afregner Voldgiftsnævnet sagen, og udbetaler eventuelt resterende depot til parterne.

Forventede sagsomkostninger ved opstart af mediation, mægling eller hurtig afgørelse

De forventede sagsomkostninger i konflikter, der indledningsvist søges løst efter den såkaldte løsningstrappe (§ 64) beskrevet i det nye tvistløsningssystem i AB18, som, hvis en af parterne ønsker det, overgår til mægling/mediation (§ 65), begrænser sig til et opstartsgebyr på 3.000 kr., en fast serviceafgift på 2.000 kr. og et honorar til mediator eller mægler beregnet på baggrund af den anvendte tid. Samlet set opkræver Voldgiftsnævnet i disse sager sædvanligvis et depot på 30.000 kr., dvs. 15.000 kr. fra hver part. 

Ønsker én af parterne, at tvisten afgøres ved såkaldt hurtig afgørelse (§ 68) i stedet for mægling eller mediation, skal der påregnes sagsomkostninger bestående af et opstartsgebyr på 3.000 kr., den sædvanlige faste serviceafgift på 2.000 kr. og et fast honorar til opmanden som udgangspunkt mellem 10.000-15.000 kr. Samlet set opkræver Voldgiftsnævnet i disse sager sædvanligvis et depot på 20.000 kr. for klager.  

Hvis mediation eller mægling gennemføres, uden dette løser tvisten, og parterne efterfølgende vælger at indlede en sag om hurtig afgørelse eller voldgift, opkræves depotet på sædvanlig vis i den nye sag til dækning af denne sags omkostninger. I så fald skal parterne som udgangspunkt dog kun betale serviceafgift og opstartsgebyr én gang til Voldgiftsnævnet. Det gælder derimod ikke, hvis en hurtig afgørelse indbringes for voldgift (§ 68, stk. 9). Her opkræver Voldgiftsnævnet også en serviceafgift og et opstartsgebyr ved voldgiftssagens opstart. Parterne kommer i dette tilfælde til at betale serviceafgift og opstartsgebyr to gange til Voldgiftsnævnet.     

Gennemføres en hurtig afgørelse ikke, fordi opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse (§ 68, stk. 8), opkræver Voldgiftsnævnet ikke yderligere serviceafgift og opstartsgebyr ved en eventuel efterfølgende voldgiftssag, fordi sagen dermed anses for anlagt forgæves.

Forventede sagsomkostninger ved opstart af en voldgiftssag

Ved voldgiftssagens opstart opkræver Voldgiftsnævnet et kontantdepot af parterne. Depotet består af et startgebyr, en serviceafgift og voldgiftsdommernes honorar samt eventuelle tillægsudgifter til lokaleleje mv.

Startgebyr
For sager anlagt ved Voldgiftsnævnet udgør startgebyret som udgangspunkt 5.000 kr. I sager anlagt efter AB18 udgør startgebyret 3.000 kr.

Serviceafgift
Udover opstartsgebyret skal der betales en serviceafgift til dækning af Voldgiftsnævnets løbende administration af voldgiftssagen. Serviceafgiften beregnes som en procentdel af sagsgenstanden, dog mindst 2.000 kr. I sager anlagt efter AB18 udgør serviceafgiften 4.000 kr.

Når man skal beregne serviceafgiften for en sag, kan man med fordel anvende omkostningsberegneren på Voldgiftsnævnets hjemmeside [https://voldgift.dk/omkostningsberegneren/].

Nedenstående eksempel illustrerer, hvordan serviceafgiften beregnes. Eksemplet vedrører en tvist med en sagsgenstand på 5.000.000 kr., hvor 3 voldgiftsdommere medvirker. Her ser beregningen således ud:

½ % af 500.000

2.500 kr.

2 % af 499.999

10.000 kr.

2,3 % af 1.999.999

46.000 kr.

2,5 % af 2.000.000

50.000 kr.

Serviceafgift i alt

108.500 kr. 

Serviceafgift pr. part 

   54.250 kr.


Hvis det lykkes at afslutte sagen tidligere end forventet, kan serviceafgiften helt eller delvist bortfalde. Serviceafgiften bortfalder bl.a. helt, hvis sagen tilbagekaldes senest 30 dage efter sagens anlæg. Det samme gælder, hvis sagen afvises af Voldgiftsnævnet som følge af en formalitet. Indgår parterne forlig, eller hæves sagen senest 30 dage efter indlevering af svarskrift, nedsættes serviceafgiften med 50%, dog minimum til 7.000 kr., uanset om sagen anlægges efter de nye eller de gamle regler.   

Voldgiftsrettens honorar
Størrelsen af Voldgiftsrettens honorar afhænger af sagens værdi, og om der medvirker 1, 3, eller 5 voldgiftsdommere ved sagen.   

Udgør sagsgenstanden højst 6.000.000 kr., beregnes voldgiftsdommernes honorar i sager under medvirken af 3 voldgiftsdommere ud fra faste honorarintervaller. Det samme er tilfældet, når 5 voldgiftsdommere medvirker, dog med en forholdsmæssig forhøjelse af honoraret.  

Igen kan man med fordel bruge omkostningsberegneren på Voldgiftsnævnets hjemmeside, som viser, at Voldgiftsrettens honorar i en sag med en sagsgenstand på 5.000.000 kr. vil ligge i intervallet 125.001 - 300.000 kr., nærmere bestemt på 256.250 kr.

I sager, hvor der alene medvirker 1 voldgiftsdommer, skelner man mellem sagsgenstande, der udgør over eller under 500.000 kr.

I mindre sager med en sagsgenstand under 500.000 kr. er udgangspunktet, at honoraret udgør mellem 10.000 - 15.000 kr. Sædvanligvis opkræver Voldgiftsnævnet i disse sager et depot i størrelsesordenen 40.000 kr. I sager med en sagsgenstand over 500.000 kr. beregnes voldgiftsdommernes honorar som en tredjedel af ovennævnte beregnede honorar til 3 voldgiftsdommere efter Voldgiftsrettens omkostningsberegner.

Hvis det lykkes at afslutte sagen tidligere end forventet, f.eks. ved forlig, eller hvis sagens omfang eller tidsforbrug i det hele vurderes under det forventelige, vil det samlede honorar blive nedsat.  Hvis sagens omfang eller tidsforbrug tilsvarende vurderes over det forventelige, er der risiko for, at honoraret forhøjes med op til en tredjedel.

I større sager med en sagsgenstand over 6.000.000 kr. træffer Voldgiftsnævnet afgørelse om Voldgiftsrettens honorar på baggrund af en indstilling fra Voldgiftsretten, bl.a. under hensyn til antallet af voldgiftsdommere, hovedforhandlingens varighed, sagens værdi, omfang og karakter mv. Vær opmærksom på, at Voldgiftsnævnet med fordel kan kontaktes om de forventede sagsomkostninger på forhånd. De endelige sagsomkostninger vil dog først kunne fastsættes endeligt, når f.eks. antallet af dage til hovedforhandling og endelig påstand er meldt ud.

Lokaleleje
Afhængig af sagens størrelse vurderer Voldgiftsnævnet, om der er behov for leje af et stort eller et lille lokale til hovedforhandlingen. Sædvanligvis opkræves lokaleleje for et stort lokale til én dag på 5.000 kr.  Er der tale om en lille sag, hvor der kun er behov for et lille lokale, er prisen 2.500 kr.

Samlede sagsomkostninger
Alt i alt ser regnestykket for de forventede udgifter til anlæg af en voldgiftssag efter AB92 med en sagsgenstand på 5.000.000 kr. således ud:

Opstartsgebyr

5.000 kr.

Serviceafgift

108.500 kr.

Voldgiftsrettens honorar (3 dommere)

256.250 kr.

Lokaleleje

5.000 kr.

Sagsomkostninger i alt

Sagsomkostninger pr. part

374.750 kr.

187.375 kr.

Gennemgangen viser med andre ord, at det hurtigt kan blive en dyr affære at føre en voldgiftssag. Ikke kun efter det gamle regelsæt (AB92), men i høj grad også efter vedtagelse af AB18, hvor dele af konfliktløsningsmodellerne er gjort obligatoriske for parterne, og derfor forøges sagsomkostningerne.

Forventede sagsomkostninger ved gennemførelse af mediation/mægling, hurtig afgørelse og voldgift

Med de nye regler kan man sagtens forestille sig en situation, hvor parterne først forgæves forsøger sig med mediation eller mægling (§ 65), så efterfølgende med hurtig afgørelse (§ 68), og hvis tvisten stadig er uafklaret, ender ud med at skulle anlægge en voldgiftssag (§ 69). I det tilfælde skal følgende sagsomkostninger til Voldgiftsnævnet påregnes:  

Mediation/mægling

30.000 kr. 

Hurtig afgørelse

20.000 kr.

Modregning serviceafgift og opstartsgebyr

- 5.000 kr.

Voldgift

374.750 kr.

Sagsomkostninger i alt

Sagsomkostninger pr. part

419.750 kr.

209.875 kr.


Beregningen viser, at parterne ved gennemførelse af hele ovennævnte proces ikke skal forvente en opkrævning under 209.875 kr. hver især. Her er der vel at mærke ikke indregnet eventuelle yderligere (og ofte forekommende) omkostninger til syn og skøn (§ 66) samt ekstraudgifter til advokat.

Hos DAHL har vi et team af advokater med speciale i entrepriseret og proces. Flere af vores advokater har gennemgået Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse eller mediatoruddannelse og har betydelig erfaring som partsrepræsentant i voldgiftssager. Kontakt endelig vores specialister, hvis du/I har brug for rådgivning i forbindelse med en tvist.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne