Nyheder

Er kravene for dagbod reelt ændret fra AB 92/ABT 93 til AB 18/ABT 18?

I udarbejdelsen af AB 18/ABT 18 besluttede AB-udvalget at udvide paragraffen om dagbod for at præcisere gældende ret. Spørgsmålet er, om paragraffens udvidelse skaber reelle ændringer i praksis mht., hvornår en entreprenør skal betale dagbod? Vi sammenligner AB 92/ABT 93 med AB 18/ABT 18 - bliv klogere på de reelle forskelle her.

Hvis en entreprenørs arbejde ikke færdiggøres i overensstemmelse med den aftalte tidsplan, er det ikke usædvanligt, at en tvist opstår: Er der krav på dagbøder eller ej? 

Denne tilbagevendende tvist var bl.a. årsag til, at AB-udvalget udvidede paragraffen om dagbod for at præcisere gældende ret i AB 18/ABT 18. I skemaet nedenfor er bestemmelserne i hhv. AB 92 og AB 18 opstillet til sammenligning:

 

AB 92 § 25

AB 18 § 40

Stk. 1. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

 

 

 

 

 

 Stk. 1. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil entreprenøren har færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge entreprenørens færdigmelding. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav på dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen,
b) hvis der løbende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, således som den måtte være ændret ved en fristforlængelse, og
c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for byggeprocessen eller andre væsentlige forhold. 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler.

 

Foreløbigt er der ingen praksis for dagbodsbestemmelserne i AB 18, og litteraturen vedrørende AB 18 er også begrænset. Advokat og partner hos DAHL, Erik Hørlyck, har i bøgerne Entreprise (kommentarer til AB 92) og Entreprise AB 18 opstillet betingelserne for dagbod. Disse refereres nedenfor sammen med relevant information fra AB 18-udvalgets betænkning.

AB 92 § 25

Erik Hørlyck (2014): Entreprise, 7. udgave, side 338 ff.:

 • Udover reklamation skal der fremsættes et utvetydigt dagbodskrav på det tidspunkt, hvor der efter bygherrens opfattelse er indtrådt forsinkelse.
 • AB 92 indeholder ikke særlige reklamationsregler, men efter praksis skal reklamation ske snarest muligt, efter forsinkelsen er indtrådt. AB 92 § 26, stk. 3 finder analog anvendelse.
 • Efter praksis skal der først betales dagbøder fra det tidspunkt, hvor dagsbodskravet er blevet fremsat. Det er ikke muligt at kræve dagbøder med tilbagevirkende kraft, og det er i den forbindelse ligegyldigt, om bygherre har taget forbehold herom.
 • Dagbodsvarsel er en reklamation og ikke et krav.
 • Der er ikke formkrav til dagsbodskravet. Det skal kunne dokumenteres.
 • Er entreprisen færdiggjort, kan der ikke fremsættes krav om bod.

AB 18 § 40

Erik Hørlyck (2019): Entreprise – AB 18, 8. udgave, side 430ff:

 • Om § 40, stk. 4 litra c anføres:
 • Der kan ikke kræves dagbøder med tilbagevirkende kraft. Dagbøder kan tidligst kræves dagen efter reklamationen.
 • Ethvert krav på bod fortabes, hvis der ikke reklameres inden rimelig tid.
 • Man kan ikke reklamere rettidigt - og dermed kræve bod - for tiden efter faktisk færdiggørelse.
 • Der gælder ikke længere en betingelse om fremsættelse af krav. Reklamationen skal være utvetydig om bygherres hensigt. Det er ikke nok at tage forbehold om dagbøder.
 • Det er ikke en betingelse, at dagbodskravet er opgjort.
 • Der er ikke formkrav til reklamationen. Den kan således også fremgå af byggemøde referater.

Hvad siger betænkning nr. 1570, 2018, side 151-153 om AB 18 § 40?

 • AB 18 § 40, stk. 1 og 2 er uændrede i forhold til AB 92 § 25, stk. 1 og 2.
 • Stk. 3 er nyt og præciserer i overensstemmelse med praksis udregningen af dagbodskrav. Beregningen sker indtil entreprenør har færdiggjort og færdigmeldt arbejdet. Dagbodskrav forfalder på færdiggørelsesdagen.
 • Stk. 4 og 5 er nye bestemmelser, der i det væsentlige er i overensstemmelse med de betingelser for at tilkende bod for overskridelse af mellemfristerne. Begrundelsen for bestemmelserne er at sikre, at parterne kender betingelserne.
 • Stk. 4 fastsætter betingelserne for, hvornår dagbod kan kræves.
  • Litra a: Beregning af dagbod og den udløsende frist skal fremgå af aftalen.
  • Litra b: Noteringen kan ske ved opdatering af tidsplaner.
 • Stk. 4, litra c:
  • Formålet med bestemmelsen er, at det skal være klart for entreprenøren, at der vil påløbe dagbod, så entreprenøren kan overveje mulighederne for at forcere.
  • Det fremgår af betænkningen: ”Det har i praksis været et yderligere krav, at bygherren, efter den dagbodsudløsende frist var overskredet, fulgte den tidligere reklamation op ved at meddele, at der nu påløb dagbod. Denne meddelelse havde endvidere den betydning, at dagboden først påløb, når meddelelsen var givet. Hvis meddelelsen f.eks. først blev givet 3 dage efter, at fristen var overskredet kunne bygherren ikke kræve dagbod for de 3 dage. Denne betingelse stilles ikke efter AB 18.”
  • Slutteligt anføres: ”Det er hensigten med at præcisere betingelserne, at det sikres, at der ikke gennem praksis indbygges yderligere betingelser. Hvis betingelserne er opfyldt, skal dagboden betales, medmindre aftalen tilsidesættes, fordi den er ugyldig eller i medfør af aftalelovens § 36.”
 • Stk. 5 indeholder en yderligere betingelse for dagbod ved overskridelse af en mellemfrist. Den frist, der overskrides, skal angå en aktivitet af afgørende betydning for byggeprocessen eller andre væsentlige forhold. Udvalget fandt ikke, at der skulle stilles yderligere betingelser end denne.
 • § 40, stk. 6 er en videreførelse af AB 92 § 25, stk. 3.Betingelser for aftalt dagbod efter AB 92

Sammenligning af betingelser for aftalt dagbod efter AB 92 og AB 18

 1. Der skal ske reklamation i overensstemmelse med almindelige formueretlige regler.
 2. Fremsættelse af utvetydigt krav på dagbod, på det tidspunkt, hvor bygherre mener, der er indtrådt forsinkelse. Bygherre kan ikke kræve dagbod, fra før kravet er fremsat.
 3. Reklamation skal ske snarest muligt, efter forsinkelse er indtrådt.
 4. Dagbodskravet skal fremsættes inden entreprisens færdiggørelse.

Betingelser for aftalt dagbod efter AB 18

 1. Der skal ske reklamation i overensstemmelse med almindelige formueretlige regler.
 2. Der skal fremsættes utvetydigt krav om dagbod rimelig tid efter, at bygherre er blevet bekendt med forsinkelsen.
 3. I kravet anføres, hvornår der vil blive krævet dagbod. Dette tidspunkt er tidligst dagen efter reklamationen.
 4. Dagbodskravet skal fremsættes inden entreprisens færdiggørelse.
 • Betingelserne for dagbod ved overskridelse af mellemfrister fremgår nu tydeligt. Der stilles, jf. betænkning nr. 1570 2018 s. 153, ikke andre betingelser end de i AB 18 § 40, stk. 5 anførte.

Konklusion

Ovenstående sammenligning viser, at der ikke er omfattende forskelle på, hvad der var gældende efter AB 92 /ABT 93, og hvad der er gældende efter AB 18/ABT 18.

Den gældende praksis er efter AB 18/ABT 93 blevet præciseret i § 40, stk. 4 og 5. Med bestemmelsen i § 40 stk. 4 forsøgt har man forsøgt at sikre, at fremtidig praksis ikke udvikler yderligere betingelser for at kræve dagbod, jf. Betænkning 1570, 2018 s. 152. Der skal dog fortsat reklameres klart og tydeligt, uden forbehold, når det kan konstateres, at entreprenøren ikke vil blive færdig til det dagbodsudløsende tidspunkt.

På ét væsentligt punkt er varslingsreglerne ændret: Efter AB 92/ABT 93 blev der stillet krav om, at bygherren (eller entreprenøren i relation til en underentreprenør) på det dagbodsudløsende tidspunkt skulle følge den tidligere reklamation op og varsle, at der nu påløb dagbod. Dette krav er udgået i AB 18/ABT 18. Hvis der er reklameret klart og tydeligt uden forbehold, når det kan konstateres, at entreprenøren ikke kan nå at blive færdig til tiden, er en direkte varsling på dagen ikke længere et krav. Der skal dog fortsat ske en opfølgning (løbende opgørelse) af dagbodskrav.

For så vidt angår overskridelser af mellemfrister (§ 40 stk. 5), anfører betænkningen, at dagbod ved overskridelse af en mellemfrist skal angå en aktivitet, der er af afgørende betydning for byggeprocessen. Det kan se ud som om, at det er et nyt krav, men det er reelt hvad praksis tidligere har krævet i henhold til AB 92/ ABT 93.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for det entrepriseretlige område. Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår eller til en anden entrepriseretlig problemstilling, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne