Nyheder

Hvilke regler gælder for en virksomheds produktansvar?

Hvordan er din virksomhed stillet, hvis et produkt, I har solgt, er årsag til, at der sker en skade på en person eller en anden genstand? Og hvornår bærer I et produktansvar? Vi giver i denne artikel et overblik over, hvad produktansvar og det i retspraksis udviklede produktansvar indebærer samt forskellene mellem de to regelsæt.

Hvad er produktansvar og det i retspraksis udviklede produktansvar?

Reglerne om produktansvar er reguleret af hhv. produktansvarsloven og det i retspraksis udviklede produktansvar. Produktansvar betegnes som det ansvar der opstår, når et solgt produkt under normal eller forventelig brug er årsag til, at der sker skade på en person eller en anden genstand. I modsætning til produktansvarsloven sondrer det i retspraksis udviklede produktansvar ikke mellem, hvorvidt den indtrådte skade er sket på forbrugerting eller erhvervsting.

Produktansvaret efter det i retspraksis udviklede produktansvar omfatter derfor enhver skade på personer og ting uanset deres brug (dvs. både erhvervs- og forbrugerting), når skaden enten er forvoldt af løsøregenstande, fast ejendom eller tjenesteydelser, og uanset om der er handlet som led i erhvervsvirksomhed eller ej.

Produktansvaret udviklet efter retspraksis er derfor knyttet til enhver ydelse, der kan gøres til genstand for produktion, afsætning og brug, og har således et bredere anvendelsesområde end produktansvaret efter produktansvarsloven.

Betingelser for pålæggelse af produktansvaret

Såfremt et solgt produkt er årsag til, at der sker en skade på en person eller en anden genstand, kan såvel producenten som mellemhandleren blive erstatningsansvarlig for den indtrådte skade.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt, før din virksomhed kan blive pålagt et erstatningsansvar:

  • Der skal være tale om et produkt (en løsøregenstand, fast ejendom eller tjenesteydelse)
  • Skaden skal være forårsaget af produktet
  • Produktet skal være defekt eller farligt på en måde, som ikke kunne forudses

Hvornår er et produkt defekt eller farligt?

Produktansvarsloven anvender et defektbegreb, som indebærer, at et produkt er defekt, når det ikke frembyder den sikkerhed, man med rette kunne forvente. Det i retspraksis udviklede produktansvar har derimod traditionelt set anvendt et farlighedsbegreb, hvorefter et produkt anses som farligt, hvis det har nogle egenskaber, der gør, at det under sædvanligt brug kan forvolde skade på en person eller ting. I praksis er der dog ikke nogen indholdsmæssig forskel mellem begreberne.

Hvem har produktansvaret?

Det i retspraksis udviklede produktansvar anser alle leverandører af produktet, herunder producenten og mellemhandlerne, som værende ansvarlig for skade forvoldt af dennes produkter, og forbrugeren kan frit vælge, hvem erstatningskravet skal rettes mod. Begrebet mellemhandler skal forstås bredt, dvs. enhver der erhvervsmæssigt har solgt, importeret, distribueret eller ejet og udlånt den skadevoldende genstand.

Hvor produktansvarsloven sondrer mellem producenten og mellemhandleren, og det der tilknyttede ansvarsgrundlag, gør dette sig ikke tilsvarende gældende i det i retspraksis udviklede produktansvar. Her er ansvarsgrundlaget for både producenten og mellemhandlere som udgangspunkt culpa.

Det betyder, at:

  • Det ikke i sig selv er erstatningspådragende, at produktet er defekt, og derved har forvoldt skade
  • Der skal foreligge en fejl/forsømmelse hos den der enten har designet, konstrueret, fremstillet, transporteret, markedsført produktet mv.

Culpabedømmelsen anses dog i almindelighed for at være streng for erhvervsdrivende. Den ansvarlige producent eller mellemhandler skal bevise, at defekten ikke skyldes en fejl, som denne eller dennes medarbejder er ansvarlig for. Der er med andre ord tale om et præsumptionsansvar, culpa med omvendt bevisbyrde.

Herudover er mellemhandleren pålagt et objektivt hæftelsesansvar over for skadelidte, for de fejl og afvigere som tidligere omsætningsled, herunder også producenten, har begået.

Er der mulighed for regres?

I tilfælde af at en mellemhandler har betalt erstatning til skadelidte eller et senere omsætningsled, er udgangspunktet, at mellemhandleren indtræder i skadelidtes krav mod enten producenten eller tidligere omsætningsled. Da der består aftalefrihed, er det dog væsentligt at være opmærksom på, at udgangspunktet kan fraviges ved aftale mellem producenten og mellemhandleren samt mellemhandlerne imellem. Vi anbefaler derfor altid, at din virksomhed gennemgår aftalegrundlaget, herunder standardbetingelserne, med henblik på at sikre, at din virksomhed har regres mod tidligere omsætningsled.

Hvilke ansvarsfrihedsgrunde er der?

Såfremt producenten kan bevise, at der enten er tale om 1) en udviklingsskade eller 2) en systemskade (skaden opstår på baggrund af en kendt, men uundgåelig risiko), kan producenten opnå ansvarsfrihed, selvom produktet har påført skade på en person eller anden genstand.

Hvornår anvendes de forskellige regelsæt?

Hvis en genstand, som ikke er omfattet af produktansvarsloven, f.eks. fast ejendom eller tjenesteydelser, er årsag til en indtrådt skade, gælder alene det i retspraksis udviklede produktansvar.

Hvis den indtrådte skade derimod er omfattet af begge regelsæt, gælder det i retspraksis udviklede produktansvar som supplement til de områder, som produktansvarsloven ikke regulerer.

Forskelle mellem de to regelsæt

Vil du vide mere?

Aftaler, standardbetingelser og kontrakter spiller en væsentlig rolle i det danske samfund, da de ikke blot indeholder de nærmere vilkår for udveksling af ydelser erhvervsdrivende i mellem, mellem private og erhvervsdrivende samt private parter indbyrdes, men ofte også regulerer disse. Men hvordan indgås den gode kontrakt, hvad indeholder den, og hvad skal man som erhvervsdrivende eller privatperson være særligt opmærksom på? I vores artikelserie om aftaler får du et overblik over de væsentligste aspekter i processen.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. De har mange års erfaring med at yde rådgivning på området og er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne