Nyheder

Fordringsprøvelsen af konkursrekvirentens krav: Hvornår bør den overlades til en ad hoc-kurator?

Ofte udpeges konkursrekvirents advokat som kurator, men dette kan dog give anledning til tvivl om kurators habilitet i forbindelse med prøvelsen af det krav, som konkursrekvirenten har anmeldt i konkursboet. Kurator bør derfor nøje overveje, om prøvelsen af konkursrekvirentens krav ikke bør overlades til en ad hoc-kurator. Få her indsigt i de overvejelser, som en kurator bør gøre sig om, hvornår man bør overlade prøvelsen til en ad hoc-kurator.

Under en konkursbehandling er det overordnet set kurators opgave at varetage konkursboets og kreditorernes samlede interesser. Af denne grund må der heller ikke være begrundet tvivl om kurators habilitet i konkrete spørgsmål relateret til konkursboet, jf. konkurslovens § 238, stk. 1. I disse tilfælde bør der derimod udpeges en ad hoc-kurator, der skal vurdere det/de konkrete spørgsmål.  

I praksis udpeges konkursrekvirentens (dvs. den kreditor, som har indgivet konkursbegæringen) advokat ofte som kurator. Kurator vil derfor naturligt også have en form for relation til konkursrekvirenten: Måske kurator er fast advokat for konkursrekvirenten og har været det i flere år, eller måske kurator blot har varetaget konkursrekvirentens interesser i den konkrete sag ved at have bistået denne med at inddrive kravet/indgive konkursbegæringen.

Uanset hvad kan relationen mellem kurator og konkursrekvirenten efter omstændighederne være af en sådan karakter, at den, for så vidt angår kurators prøvelse af konkursrekvirentens krav, giver anledning til problemer i forhold til habilitetskravet i konkurslovens § 238, stk. 1. Om dette er tilfældet, vil i praksis ofte være en svær og meget konkret vurdering, som dog skal foretages af kurator.

Nedenfor behandles derfor de overvejelser, som en kurator bør gøre sig, når denne skal vurdere, om der skal udpeges en ad hoc-kurator til at fordringsprøve konkursrekvirentens krav.

Hvilke overvejelser bør kurator gøre sig?

Overordnet set afhænger det typisk af den konkrete relation mellem kurator og konkursrekvirenten, om kurator bør lade en ad hoc-kurator fordringsprøve konkursrekvirentens krav.

Det er dog klart, at den omstændighed, at kurator har givet møde for konkursrekvirenten eller i øvrigt har et samarbejde hermed, som udgangspunkt ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at kurator må anses for at være inhabil. Der skal foreligge særlige omstændigheder, og efter praksis skal der en del til, før dette er tilfældet.

Dette vil for eksempel kunne være tilfældet, hvis kurator har været fast advokat for konkursrekvirenten, såfremt kurator også har bistået konkursrekvirenten med at inddrive dennes krav samt med at indgive konkursbegæringen mod skyldner.

Som eksempel herpå havde vi sidste år en sag her hos DAHL, hvor vi repræsenterede en kreditor i et konkursbo. Det var overordnet set vores opfattelse, at kurator havde en for nær relation til konkursrekvirenten, idet kurator:

  1. Tidligere havde assisteret konkursrekvirenten i forbindelse med tinglysning af virksomhedspant i det konkursramte selskab.
  2. Havde assisteret konkursrekvirenten med at inddrive det af konkursrekvirenten anmeldte krav.
  3. Havde assisteret konkursrekvirenten med at indgive konkursbegæringen.

Retten var enig i vores betragtninger og fandt derfor, at kurator var inhabil, jf. konkurslovens § 238, stk. 1, hvorfor der skulle udpeges en ad hoc-kurator til at fordringsprøve konkursrekvirentens krav.

Herudover kan der ifølge praksis også være et habilitetsproblem, hvis skyldner forinden konkursdekretets afsigelse helt eller delvist har bestridt konkursrekvirentens krav, på baggrund af hvilket kurator har bistået med at indgive konkursbegæringen. Årsagen hertil er, at både konkursrekvirenten og kurator selv risikerer at ifalde erstatningsansvar, hvis det viser sig, at konkursrekvirentens krav ikke består, således at konkursdekretet ikke burde have været afsagt. Af denne årsag vil kurator formodningsvist have en interesse i at acceptere konkursrekvirentens krav.    

Relationen mellem konkursrekvirenten og kurator kan ifølge praksis også være problematisk, hvis konkursboet selv potentielt har et krav mod konkursrekvirenten. Særligt, hvis det potentielle krav er opstået på baggrund af en disposition, som kurator har rådgivet konkursrekvirenten omkring, idet kurator i så fald risikerer at ifalde erstatningsansvar over for konkursboet.

Om kurator bør lade en ad hoc-kurator fordringsprøve konkursrekvirentens krav vil dog, som nævnt, altid afhænge af en konkret vurdering. I foretagelsen heraf vil det formentlig eksempelvis også kunne tillægges betydning, hvilken relation kurator i øvrigt har til konkursrekvirenten (er kurator for eksempel venner eller i familie med direktøren?), eller i hvor høj grad kurator er afhængig af konkursrekvirenten (hvor stor en del af kurators omsætning kommer fra konkursrekvirenten?).

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi indgående viden og erfaring inden for det konkursretlige område, og vores advokater udpeges ofte som kuratorer i konkursboet. Har du brug for juridisk rådgivning inden for området, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne