Nyheder

Er konkurs og rekonstruktion misligholdelse?

Når en virksomhed går konkurs eller indleder rekonstruktion, vil man som part i aftalen med virksomheden ofte gerne ud af aftalen. Det er imidlertid ikke altid så nemt, også selvom der i aftalen er en bestemmelse om, at konkurs/rekonstruktion er misligholdelse. Vores specialister gør dig klogere her.

Det er ikke usædvanligt, at der i en aftale er en bestemmelse om, at konkurs/rekonstruktion er misligholdelse af aftalen.

Det kan f.eks. være en bestemmelse á la:

”Såfremt Kunden misligholder aftalen væsentligt, f.eks. ved manglende betaling, erklæres konkurs eller anmelder rekonstruktion, er Leverandøren berettiget til uden varsel at ophæve aftalen”

eller

”Udlejer kan opsige aftalen uden varsel, hvis lejer går konkurs eller anmelder rekonstruktion”

Sådanne bestemmelser om, at konkurs/rekonstruktion er misligholdelse af aftalen, er imidlertid uden virkning i forhold til konkursboet/rekonstruktionsboet.

Årsagen er, at konkurs-/rekonstruktionsboet - ifølge konkursloven - kan vælge at indtræde i og fortsætte de aftaler, der er i den virksomhed, der bliver erklæret konkurs/indleder rekonstruktion.

Det er sjældent, at et konkurs-/rekonstruktionsbo ikke kan indtræde i en aftale. Som eksempel på en aftale, som et konkurs-/rekonstruktionsbo ikke kan indtræde i, kan nævnes en kreditaftale med en uudnyttet kreditramme. Der kan også være aftaler, hvor skyldnerens person er så afgørende for aftalens opfyldelse, at et konkurs-/rekonstruktionsbo ikke har mulighed for at indtræde i og opfylde aftalen.

Omvendt er det derfor også den klare hovedregel, at konkurs-/rekonstruktionsboet kan fortsætte de aftaler, der er i virksomheden, og denne adgang kan ikke fratages boet ved en bestemmelse herom i aftalen.

Virkningen af videreførte aftaler

Konkursboet/rekonstruktionsboet kan frit vælge, hvilke aftaler boet vil fortsætte, og hvilke aftaler boet ikke vil fortsætte.

Indtræder konkursboet/rekonstruktionsboet i aftalen, bliver boet forpligtet og berettiget på de vilkår, der er aftalt, herunder aftalte mængder, kredittid, betaling mv. Opfylder boet ikke aftalen, er det misligholdelse fra boets side, og aftalen kan ophæves, hvis misligholdelsen er væsentlig. Kravet mod boet er ved konkurs et massekrav (§ 93) og ved rekonstruktion et fortrinsstillet krav (§ 94).

Angår aftalen en løbende ydelse, f.eks. forsyning, lejeaftale, serviceaftale mv., gælder der det særlige, at boet ved indtræden i aftalen alene bliver forpligtet til at betale vederlag for tiden efter dekretets afsigelse/rekonstruktionens indledning. Det indebærer, at man som aftalepart må anmelde eventuelle krav/restancer for tiden inden konkursen/rekonstruktionen i boet.

Har man et depositum, kan restancerne modregnes heri.

Der kan også være den mulighed, at restancer kan modregnes i et evt. tilgodehavende, som boet har på betaling. Vedrører boets krav på betaling perioden efter rekonstruktionens/konkursens indledning, kan modregning dog alene ske, hvis kravene er ”konnekse” – dvs. udspringer af samme retsforhold.

Modregning mellem konnekse krav var mulig i en nyere afgørelse fra Højesteret, U2021.114 H. I sagen indledte en logistikvirksomhed rekonstruktionsbehandling. Under rekonstruktionen videreførte rekonstruktionsboet en aftale med Salling Group om transport og opbevaring af varer. Logistikvirksomheden blev senere erklæret konkurs. Konkursboet (logistikvirksomheden) fremsatte over for Salling Group krav på betaling for det arbejde, som logistikvirksomheden havde udført under rekonstruktionen.  Salling Group gjorde heroverfor modregning gældende med det tilgodehavende, som Salling Group havde hos logistikvirksomheden, og som vedrørte tiden inden rekonstruktionens indledning. Salling Group fik medhold i, at der kunne ske modregning. Årsagen var, at kravene var konnekse - såvel boets som Salling Groups krav udsprang af samme aftale.

Overdragelse af aftalen til en ny part

Ved en rekonstruktion gælder der det særlige , at rekonstruktionsboet kan overdrage aftalen til en køber/tredjemand, uden at der skal indhentes samtykke fra den anden part i aftalen. Man kan derfor risikere at få en ny part på aftalen uden at have accepteret eller godkendt den nye part. Et debitorskifte kan dermed tvinges igennem.

Et sådant tvunget debitorskifte er ikke muligt ved en konkurs.

Kan man gøre noget for at sikre sig mod en aftaleparts konkurs/rekonstruktion?

Man kan som udgangspunkt ikke lave et aftalevilkår, der alene skal aktualiseres ved en aftaleparts konkurs/rekonstruktion.

Derimod kan man generelt søge at sikre sig mod en aftaleparts manglende betalingsevne ved f.eks. at aftale, at der skal stilles et depositum, en sikkerhed, eller at der helt/delvist skal være forudbetaling.

Konstaterer man, at ens aftalepart har vanskeligt ved at betale, bør man også overveje at ændre eventuelle kredittider til en kortere kredittid eller at gå over til forudbetaling.

En generel adgang til at opsige en aftale med et passende varsel kan naturligvis også anvendes ved rekonstruktion og konkurs, og man kan dermed via den generelle opsigelsesadgang komme ud af aftalen. Der kan imidlertid være forskellige grunde til, at man ikke ønsker en generel opsigelsesadgang i aftalen. Fordele og ulemper må da opvejes ved valget af, i hvilket omfang en aftale generelt skal kunne opsiges.

Har du spørgsmål til konkurs og rekonstruktion, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi har mange års erfaring i at yde rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne