Nyheder

Kan krav af ikke-fastlagt størrelse anmeldes i dødsboer?

En nyere dom fra Østre Landsret understreger vigtigheden af at anmelde krav mod dødsboer korrekt. I dommen mistede en kreditor et krav på ca. 3. mio. kr., da kravet mod dødsboet ikke var korrekt anmeldt. I artiklen gennemgår vi de formelle regler for anmeldelse af krav mod et dødsbo, samt hvad man skal gøre, hvis ens krav ikke kan opgøres endeligt, når anmeldelsesfristen udløber.

Hvad er et proklama i et dødsbo – og hvad betyder det, at det er præklusivt?

Når en person dør, vil afdøde ofte efterlade sig gæld. Kreditorernes krav forsvinder ikke automatisk ved dødsfaldet. Men der er også et hensyn at tage til dødsboets afvikling. For at kunne danne et overblik over dødsboets passiver indenfor en rimelig tidsramme, udstedes der et såkaldt proklama.

Et proklama indrykkes én gang i Statstidende, hvorefter afdødes kreditorer har 8 uger til at anmelde deres krav mod dødsboet. Såfremt en kreditors krav ikke anmeldes inden proklamafristens udløb, er udgangspunktet, at kravet prækluderes, hvorefter kreditor har fortabt kravet mod dødsboet. Således kan dødsboets passiver opgøres, når proklamafristen er udløbet.

Anmeldelsens indhold og adressat: Hvad skal man gøre for at undgå at ens krav prækluderes?

For at undgå, at et krav bliver prækluderet, skal kreditor foretage en skriftlig anmeldelse, hvori kravet opgøres, herunder med eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelsen skal derudover være sendt til den rette adressat – dette vil typisk være dødsboets bobestyrer eller kontaktperson.

I et netop fremsat lovforslag gøres det obligatorisk at anmelde krav i dødsboer via domstolenes skifteportal, og krav anmeldt på anden vis er ikke fristafbrydende. Denne lovændring vil blive omtalt nærmere i en senere klumme.

Såfremt en kreditor ikke kan opgøre sit krav endeligt inden for proklamafristen, må kreditor inden proklamafristens udløb afgive en foreløbig anmeldelse med en skønsmæssig angivelse af kravets størrelse. Herefter har kreditor yderligere 8 uger til at foretage en endelig anmeldelse af kravet mod boet. Såfremt fristen for den endelige anmeldelse overskrides, danner den foreløbige anmeldelse en overgrænse for kravet, hvorefter kravet vil prækluderes og bortfalde, i det omfang kravets størrelse overstiger den foreløbige anmeldelse. 

Dommen i U.2023.3857.Ø: Hvorfor opfylder anmeldelsen ikke kravene?

Østre Landsrets dom i U 2023.3857 Ø viser, at det kan gå galt med store konsekvenser til følge, såfremt kreditors anmeldelse af krav i et dødsbo ikke lever op til betingelserne.

B, der var direktør i C ApS, afgik ved døden i august 2019. Herefter indrykkedes proklama, hvorefter fristen på de 8 uger, for eventuelle kreditorers anmeldelse i boet, begyndte at løbe. Advokat D blev indsat som bobestyrer i dødsboet efter B.

Ved B’s dødsfald verserede en sag for domstolene mellem C ApS og A. A’s påstand lød på betaling af et krav på mere end 3 mio. kr. Advokat D, som var bobestyrer for boet efter B, repræsenterede også C ApS under denne retssag. A’s advokat var af den opfattelse, at B havde foretaget dispositioner i C ApS, der potentielt kunne påføre A et tab, i tilfælde af C ApS’ konkurs. A’s advokat mente, at B personligt kunne drages til ansvar for et sådant eventuelt tab, hvorfor A’s advokat anmeldte et krav mod dødsboet efter B.

Anmeldelsen havde denne ordlyd:

”Ethvert beløb/forpligtelse som C ApS ved endelig dom (byret eller landsret) i sagen dømmes til at betale A. I det omfang C ApS betaler idømte beløb eller der på anden måde sker indfrielse af A’s krav frafaldes krav tilsvarende i boet efter B”.

Denne anmeldelse blev afgivet inden den almindelige proklamafrist, men den blev ikke fulgt op af en endelig anmeldelse.

A’s anmeldelse af kravet mod dødsboet blev af boet afvist som en korrekt anmeldelse, og boet mente, at kravet var prækluderet og dermed bortfaldet. Det støttede boet især på, at der ikke på noget tidspunkt var fremkommet en endelig anmeldelse med en beløbsmæssig opgørelse af kravet. 

Det følger af forarbejderne til dødsboskiftelovens § 82, stk. 1, at ”En anmeldelse vil dog inden for [proklama] fristen kunne fremsættes mundtligt ved et møde i skifteretten eller ved et møde hos boets bobestyrer, idet det forudsættes, at anmeldelsen i sidstnævnte fald skriftligt tilføres skiftesagens akter”. A påstod derfor, at kravets størrelse var kommet til bobestyrerens kundskab, da bobestyreren D også repræsenterede C ApS under retssagen og således havde modtaget påstandsdokumenter med kravets størrelse.

Østre Landsret fandt i sagen, at A’s påstandsdokument hverken kunne sidestilles med en regning, anmeldelse eller opgørelse af A’s krav mod B. Landsretten lagde dermed vægt på, at de formelle regler om anmeldelse af krav mod dødsboer, ikke var opfyldte. Således fastslog Landsretten, at A’s anmeldelse af ”Ethvert beløb/forpligtelse som C ApS ved endelig dom […] dømmes til at betale A”, hverken indeholdt en reel anmeldelse af et fastlagt krav, eller en skønsmæssig angivelse af kravets størrelse. Derfor var kravet prækluderet, og dermed bortfaldet.

Dommen understreger vigtigheden af at overholde de formelle krav forbundet med anmeldelse af krav mod dødsboer, og afgørelsen viser, at selv professionelle aktører kan komme galt af sted.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne