Nyheder

Hvem skal løfte bevisbyrden i en civil sag?

I udgangspunktet er det den, der fremsætter krav, der har bevisbyrden - men der afviges ofte fra denne almindelige bevisbyrderegel. I denne klumme sætter advokat (H)/dr.jur.h.c. Erik Hørlyck fokus på bevisbyrden i de civile sager.

Bevisbyrden handler om, hvilken part i en retssag det går ud over, at sagens faktiske forhold er uoplyste eller uklare. Som udgangspunkt betyder det, at et krav så ikke kan tages til følge.

Somme tider indeholder lovgivningen bestemmelser om, hvornår et givet faktum formodes at foreligge, medmindre dette modbevises; det er det samme som omvendt bevisbyrde, også kaldet præsumptionsansvar (ansvar der bygger på en præsumption eller formodning). I så tilfælde kan kravet tages til følge, selv om de faktiske forhold ikke er tilstrækkeligt belyst.

Almindelig kendt er den omfattende ligestillingslovgivning, hvor der gives erstatning blot der påvises omstændigheder, der indebærer en formodning for krænkelse. I så fald skal den mulige krænker bevise, at dette ikke har været tilfældet (hvilket kan være svært!).

For en række kontraktforhold er der i lovgivningen fastsat bestemmelser om omvendt bevisbyrde, f.eks. om fragtførerens (vognmandens) ansvar for skade på det transporterede gods; dette formodes at være forårsaget ved fragtførerens ansvarspådragende fejl.

Men i mange tilfælde fastsætter domstolene omvendt bevisbyrde eller præsumptionsansvar uden lovhjemmel, Det er f.eks. den almindelige regel, at hvis en kontraktpart tilsidesætter en aftalt pligt, formodes dette at være sket på ansvarspådragende måde. I dette tilfælde er det altså skadevolderen, der skal bevise, at der ikke er ansvarsgrundlag, hvor det ved erstatningskrav uden for kontraktforhold som udgangspunkt er skadelidte, der skal løfte bevisbyrden.

Der kan påvises en lang række tilfælde, hvor domstolene efter konkret vurdering fastsætter omvendt bevisbyrde og således går ud fra en formodning om, at sagen forholder sig på en bestemt måde. Ud over kontraktansvaret, som er nævnt, kan der peges på sager, hvor et krav bygger på målere af forskellig art og andre tilfælde, hvor en part har særlige bevismuligheder. Det kan også komme en part bevismæssigt til skade, at bevismuligheder er forsømt eller måske ligefrem ødelagt, og det har betydning, om der er iværksat en særlig risikabel aktivitet, f.eks. en vandrutsjebane.

Er der handlet særlig groft, kan dette indebære en formodning for årsagsforbindelse, således at skadelidte ikke som ellers skal bevise, at skaden er forårsaget af handlingen, og generelt er der en tilbøjelighed til at se på, hvad der er særlig sandsynligt, normalt eller forventeligt.

Vil du vide mere?

Advokat og partner i DAHL, Erik Hørlyck har i 2020 fået udgivet bogen ”Bevisbyrden i civile sager” på Djøf Forlag. I bogen undersøger han nogle betydningsfulde procesretlige problemstillinger, der er helt uomtalt i retsplejeloven: Navnlig hvornår den almindelige bevisbyrderegel fraviges ved omvendt eller delt bevisbyrde på grundlag af præsumptioner eller formodninger. Bogen vurderer desuden modbevis, herunder hvilken forskel der er på modbevis og omvendt bevisbyrde, ligesom den analyserer bevisstyrkekravet i dansk retspraksis. Endelig påpeger bogen det bemærkelsesværdige forhold, at domstolene som alternativ til omvendt bevisbyrde til dels ud fra de samme synsvinkler kan lempe de almindelige bevisstyrkekrav.

I en anmeldelse af bogen til Ugeskrift for Retsvæsen (7. september 2020) kalder Erik Werlauff bogen "et mesterværk". Han skriver blandt andet: "Med vanlig beskedenhed anfører Hørlyck under fremtidsperspektiverne: »Denne bog er ikke stor«. Fysisk ikke, nej - men i henseende til betydning for forståelse og for udviklingen af retstilstanden er det en stor bog."

Bogen kan købes hos Djøf Forlag ved at klikke på dette link.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne