Nyheder

Hvornår er min virksomhed produktansvarlig?

Hvordan er din virksomhed stillet, hvis et produkt, I har solgt, er årsag til, at der sker en skade på en person eller en anden genstand? Og hvornår bærer I et produktansvar? Vi giver i denne artikel et overblik over, hvad produktansvar indebærer, og i hvilke tilfælde din virksomhed kan blive erstatningsansvarlig som følge af et defekt produkt.

Hvad er produktansvar?

Reglerne om produktansvar er reguleret af produktansvarsloven og det i retspraksis udviklede produktansvar. Produktansvaret ligger i grænseområdet mellem det almindelige kontraktsansvar og deliktsansvar. Produktansvarsreglerne indebærer, at producenten og mellemhandleren (f.eks. en leverandør, detailhandler, importør eller sælger) af et produkt, har et vist ansvar for de produkter, de sælger og/eller leverer til forbrugerne. Hvis et solgt produkt er årsag til, at der sker skade på en person eller en anden genstand, kan producenten og/eller mellemhandleren derfor blive erstatningsansvarlig for den indtrådte skade.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt, før din virksomhed kan blive pålagt et erstatningsansvar:

  • Din virksomhed skal enten være producent eller mellemhandler af produktet
  • Der skal være tale om et produkt, dvs. en fysisk genstand eller en bestanddel heraf
  • Produktet skal være defekt
  • Det defekte produkt skal have forårsaget en skade på en person eller en anden genstand, dvs. at skaden skal være sket i forbindelse med brugen af det defekte produkt

Produktansvarsloven omfatter ikke skade på genstande til erhvervsmæssig brug, hvorfor skade herpå alene kan kræves erstattet efter det i retspraksis udviklede produktansvar. Produktansvarsloven siges derfor alene at beskytte private forbrugere.

Hvornår anses et produkt for at være defekt?

Et produkt anses i almindelighed for at være defekt, når det ikke frembyder den sikkerhed, man med rette kan forvente.

Når det skal vurderes, hvorvidt produktet er defekt, lægges der navnlig vægt på følgende:

  • Produktets markedsføring, herunder den medfølgende information
  • Den anvendelse af produktet, som med rimelighed kan forventes
  • Tidspunktet, da produktet er bragt i omsætning

Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der er tale om en helhedsbedømmelse, hvorfor også andre forhold kan indgå i vurderingen, herunder skadelidtes anvendelse af produktet.

Kan producenten undgå at ifalde et erstatningsansvar, selvom produktet er defekt?

Såfremt producenten kan bevise, at 1) den defekt der har forvoldt skaden, ikke var til stede på det tidspunkt produktet bragtes i omsætning, eller 2) der er tale om en udviklingsskade, kan producenten opnå ansvarsfrihed, selvom produktet har påført skade på en person eller anden genstand.

Hvem har produktansvaret?

Når det skal afgøres, hvem der bærer ansvaret ved produktskader, sondrer produktansvarsloven som nævnt mellem producenten og mellemhandleren. Forbrugeren kan derfor frit vælge, om erstatningskravet skal rettes mod producenten eller mellemhandleren.

Producentens ansvar

I produktansvarsloven defineres en producent som den, der fremstiller et færdigt produkt, et delprodukt eller en råvare, eller den som anbringer sit navn, mærke eller andet kendetegn på et produkt for derved at udgive sig for at være producent af varen. Tilsvarende anses en virksomhed som producent, når virksomheden indfører et produkt i EU med henblik på at videresælge, udleje, lease eller på anden måde omsætte varen.

Da producentens ansvar alene forudsætter, at den indtrådte skade skyldes det defekte produkt, er ansvarsgrundlaget objektivt ansvar. Det påhviler dog den skadelidte at føre bevis for både skaden, defekten samt årsagsforbindelsen mellem defekten og den indtrådte skade.

Hvis skadelidte kan føre bevis for ovennævnte, skal producenten erstatte enhver skade, der er forårsaget af det defekt produkt, uanset om producenten erkender defekten eller ej. Hvis der er sket skade på en anden genstand, gælder der en særlig selvrisikoregel, hvorefter producenten kan fradrage 4.000 kr. i erstatningen. Er der derimod tale om en personskade eller tab af forsøger, skal producenten erstatte det fulde beløb.

Mellemhandlerens ansvar

Produktansvarsloven definerer mellemhandleren som den, der erhvervsmæssigt bringer et produkt i omsætning, f.eks. gennem videresalg, udlejning, leasing eller lignende, uden at være producent.

Mellemhandlerens ansvar efter produktansvarsloven forudsætter, at denne har handlet culpøst og således udvist uagtsomhed i forhold til produktet. Da det påhviler mellemhandleren at bevise, at den indtrådte skade ikke skyldes dennes fejl eller forsømmelse, er ansvarsgrundlaget culpa med omvendt bevisbyrde. Herudover er mellemhandleren pålagt et objektivt hæftelsesansvar over for skadelidte, for de skader der skyldes culpøs adfærd fra enten producenten eller tidligere omsætningsled.

Mellemhandleren har ikke som producenten mulighed for at fradrage 4.000 kr. i erstatningsudbetalingen, og må derfor erstatte det fulde beløb.

Er der mulighed for regres?

I tilfælde af at en mellemhandler har betalt erstatning til skadelidte eller et senere omsætningsled, indtræder mellemhandleren i skadelidtes krav mod enten producenten eller tidligere omsætningsled.

Kan produktansvarsloven fraviges?

Produktansvarsloven kan ikke fraviges ved forudgående aftale. Hverken producenten eller mellemhandlerne kan derfor fraskrive sig erstatningsansvaret i forbindelse med aftalens indgåelse.

Forældelsesfrist

Såfremt en forbruger ønsker at rette et produktansvar mod en producent eller mellemhandler, skal dette ske inden for tre år efter, at skaden - som følge af det defekte produkt - er opdaget. Uanset dette, gælder der dog en absolut forældelsesfrist på 10 år efter den dag, det skadevoldende og defekte produkt kom på markedet.  

Dækker produktansvarsloven skader på det defekte produkt?

Det korte svar er nej. Produktansvarsloven dækker kun skade på andre genstande og/eller personer og omfatter ikke skade på selve det defekte produkt. I tilfælde af at det defekte produkt beskadiges eller ødelægges ved brug, må erstatningen søges dækket via det køberetlige mangelsansvar.

Vil du vide mere?

Aftaler, standardbetingelser og kontrakter spiller en væsentlig rolle i det danske samfund, da de ikke blot indeholder de nærmere vilkår for udveksling af ydelser erhvervsdrivende i mellem, mellem private og erhvervsdrivende samt private parter indbyrdes, men ofte også regulerer disse. Men hvordan indgås den gode kontrakt, hvad indeholder den, og hvad skal man som erhvervsdrivende eller privatperson være særligt opmærksom på? I vores artikelserie om aftaler får du et overblik over de væsentligste aspekter i processen.

Hvilke regler gælder, når du indgår en aftale?
Hvad gør jeg, hvis sælger ikke leverer som aftalt?
Hvad gør jeg, hvis køber ikke betaler til tiden? 
Hvad bør jeg vide om CISG? 
Hvilke regler gælder for en virksomheds produktansvar?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. De har mange års erfaring med at yde rådgivning på området og er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne