Om DAHL

Om DAHL

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer. Vi leverer den viden, problemløsning og sparring, som det danske erhvervsliv, den offentlige sektor og internationale virksomheder har brug for – til hver en tid. Du finder os i København, Aarhus, Esbjerg, Herning og Viborg.

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer med mere end 200 medarbejdere - heraf flere end 100 jurister. Vi yder førsteklasses juridisk rådgivning til klienter over hele landet og af alle størrelser, fra små virksomheder til store koncerner og offentlige myndigheder. Det gør vi med den unikke kombination af faglig bredde og specialiserede kompetencer, som er et af DAHLs kendetegn.

Mange af vores specialister er blandt landets førende eksperter inden for deres respektive fagområde. I store og komplekse problemstillinger samarbejder vi på tværs og bidrager med hver vores specialistviden. Derfor er DAHL også en stærk, juridisk samarbejdspartner i de helt store erhvervssager.

Som advokater arbejder vi sammen med topledelsen: Ejere, ejerfamilier, bestyrelser, direktioner, forretningsledere, offentlige topledere og juridiske chefer. Vores klienters agenda er vores agenda. Det betyder, at vores fornemste opgave er at levere den viden, problemløsning, inspiration og sparring, som ledelsen har brug for – til hver en tid. Vi er kendt for at levere optimale løsninger, der skaber værdi. Og det er mere end én gang blevet sagt om os, at "ingen gør det bedre end DAHL."

Værdier

Vi bygger vores virksomhed og vores rådgivning på tre kerneværdier: Faglighed, personlighed og tilgængelighed.

Faglighed
Vi leverer hurtig og effektiv sagsbehandling på et højt fagligt niveau. Og vi stræber konstant efter at løfte vores faglige niveau endnu højere. Det gør vi bl.a. gennem øget specialisering af vores advokater i forretningsområder, brug af ny teknologi, udbygning af internationale samarbejdsrelationer, samarbejde med andre rådgivere som f.eks. revisorer og videndeling på tværs af vores organisation.

Personlighed
DAHLs advokatydelser består ikke bare af tør jura. For os er personlig rådgivning altafgørende, og den bygger bl.a. på personlighed og kemi mellem mennesker. Derfor har vores medarbejdere ikke blot høj faglighed - de har også personlighed og er nærværende i mødet med vores klienter. Møder, der som regel finder sted ude i virksomhederne - ikke ved advokaternes skriveborde.

Tilgængelighed
Tilgængelighed er et nøgleord for alle rådgivere, for selvfølgelig skal vores klienter kunne få fat på os, så de kan få udbytte af vores kompetencer. Derfor er vores advokaters mobilnumre og e-mailadresser tilgængelige her på hjemmesiden.
Men tilgængelighed handler også om at tale det samme sprog som vores klienter. Hos DAHL forstår vi det sprog, vores klienter taler i deres brancher. Det er dét, som gør, at vi går "lige til sagen".

Historie

DAHL i sin nuværende form er etableret i 2000 som en fusion mellem de førende advokatfirmaer i en række jyske byer. Men vores historie går helt tilbage til 1904, da Asger Dahl etablerede sig som advokat i Viborg.

Organisation

DAHL Advokatfirma er organiseret i en partnerkreds, en bestyrelse, en managing partner og en direktion. Bestyrelsen er ansvarlig for den strategiske ledelse, mens den daglige ledelse er opdelt i en faglig ledelse, som varetages af DAHLs managing partner og en administrativ ledelse, som varetages af driftsdirektøren og den kommercielle direktør.

Vores mere end 200 medarbejdere er fordelt på partnere, advokater, advokatfuldmægtige, advokatassistenter og studerende, som alle er organiseret i syv afdelinger opdelt efter fagområder. Hertil kommer en stab, som består af en økonomifunktion, IT, HR, kommunikation og administration.

Direktion

Forretningsbetingelser

DAHLs forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som DAHL leverer til klienten, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Advokaterne hos DAHL Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades DAHL fra den 1. september 2020.

Fakturaadresser

DAHL anvender elektronisk fakturering for at sikre en sikker og effektiv behandling af leverandørfakturaer. Send venligst faktura som PDF pr. mail. Filen må kun indeholde én faktura.

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37310085
Send faktura til: fakturaDAHL@dahllaw.dk

Klientkonti - banker

Dækning efter indskydergarantireglerne (klientbankkonti).

En lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken.

Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

DAHL har samleklientbankkonti i pengeinstituttet Handelsbanken. Medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i dette institut.

Disclaimer

Indholdet af denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information til brugeren af hjemmesiden og er alene af oplysende karakter. Indholdet kan ikke erstatte en konkret juridisk rådgivning.

Indholdet af hjemmesiden etablerer ikke noget klientforhold mellem brugeren af hjemmesiden og DAHL.

DAHL tilstræber løbende at opdatere sidens indhold og oplysninger. DAHL garanterer dog ikke, at oplysningerne er fuldstændige, præcise eller opdaterede, og DAHL fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger eller for konsekvenser af handlinger, der helt eller delvist udføres eller undlades på grundlag af de informationer, der gives på hjemmesiden.

Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne sider. Enhver brug af sådanne eksterne links sker på brugerens eget ansvar og DAHL er ikke ansvarlig for indholdet eller services og produkter, som udbydes gennem sådanne eksterne sider.

DAHL har alle rettigheder til hjemmesidens indhold og design, herunder ophavsrettigheder til bl.a. tekster. Hel eller delvis gengivelse af indhold, videregivelse af indhold eller permanent lagring af indhold må kun ske efter indhentelse af DAHLs forudgående skriftlige samtykke.

Presse

DAHL har mange eksperter med specifik juridisk viden, og vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed. Dog har vi tavshedspligt om vores klientforhold, og vi kan derfor ikke svare på alle spørgsmål.

Vi lægger vægt på en åben og professionel dialog med pressen, og vi besvarer spørgsmål hurtigst muligt. Kontakt gerne DAHLs managing partner eller kommunikationsafdeling.

Vi udsender jævnligt både artikler, nyheder og pressemeddelelser, som du finder under Nyheder.  

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Brug af portrætter

Ønsker du at anvende et foto af en eller flere af vores medarbejdere, bedes du på forhånd kontakte kommunikationsansvarlig Tina Verner Christensen

Brug af DAHLs logo

Logobrug – trykte materialer

DAHL Advokatfirmas logo bruges enten i sort eller hvid. 

Logoet kan anvendes til trykte materialer (annoncer, magasiner, plakater, mv.)

Skal du anvende DAHLs logo, finder du det korrekte filformat nedenfor:  

Logobrug – til skærm og web

I de tilfælde hvor du har behov for at anvende DAHLs logo digitalt, eksempelvis i en PowerPoint-præsentation, skal du anvende denne fil: DAHLlogo_sort_skærm.png

Skal du bruge et hvidt logo til web, er det denne fil, du skal anvende: DAHLlogo_hvid_web.png

Skal du bruge et sort logo til web, er det denne fil, du skal anvende: DAHLlogo_sort_web.png

Ønsker du at anvende vores logo i andre formater end listet tidligere bedes du på kontakte kommunikationsansvarlig Tina Verner Christensen

Kontaktpersoner

Managing partner Henning von Lillienskjold

Kommunikationsansvarlig Tina Verner Christensen

Nedenfor finder du DAHL Advokatpartnerselskabs privatlivspolitik vedrørende behandling af persondata om vores klienter, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer. Du finder endvidere privatlivspolitikken i relation til såvel konkurssager som inkassosager og tvangsauktioner. Sidst finder du vores abonnementsbetingelser gældende for modtagere af vores nyhedsbrev.

Privatlivspolitik

DAHL er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger som behandles om klienter, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer.

I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Vi prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysninger højt.

DAHL optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige, at vi selv bestemmer de formål, personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

DAHL optræder i nogle sammenhænge også som databehandler. Dette er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden, enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den ansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.

Behandlingsaktiviteter
Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personaleadministration, gennemførelse af klientsamarbejder og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktiviteter.

Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Personaleadministration
Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysninger om dem.

Klientsamarbejder
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores klienter. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til klientsamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger på klientens ejere og kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor klienter.

Leverandører
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger fra relevante kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.

Markedsføringsaktiviteter

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter. Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som vi har defineret. Se mere herom under de øvrige punkter nedenfor.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev med fagligt nyt og aktuelle arrangementer, formidling via sociale medier og anvendelse af cookies på hjemmeside, herunder Google Analytics til statistik. Vores cookie politik kan du læse ved at klikke her.

Nyhedsbrevet udsendes via eget CMS-system og ved særlige arrangementer via den amerikanske e-mail marketingplatformen Active Campaign. Der vil i forbindelse med vores brug af Active Campaign ske overførsel af dine personoplysninger til USA. EU-Kommissionen har vurderet, at beskyttelsesniveauet i USA ikke er på højde med beskyttelsesniveauet i EU/EØS. Overførsel af personoplysninger til Active Campaign sker derfor på baggrund af EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser, som er udformet specielt med henblik på at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger til USA. Hvis du ønsker yderligere information om vores overførsel af oplysninger til USA, er du velkommen til at kontakte os på cbm@dahllaw.dk. Vi indsamler og behandler oplysninger om din adfærd, når du modtager nyhedsbreve fra os. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger ved udsendelse af nyhedsbreve i vores nyhedsbrevsbetingelser

I vores markedsføring anvender vi en række sociale medier. Når du benytter dig af vores sider på sociale medier (f.eks. Facebook, YouTube, Instagram og LinkedIn), kan vi som led heri behandle personoplysninger om dig, herunder:

 • Oplysninger om din IP-adresse
 • Dine brugerinformationer
 • De informationer, som du deler på vores sider
 • De oplysninger, der omtalt i privatlivspolitikken gældende for det sociale medie, du benytter (du kan finde privatlivspolitikken på det sociale medies hjemmeside)
 • Samt øvrige informationer du vælger at videregive til os

Du skal være opmærksom på, at oplysninger, du vælger at offentliggøre via vores sider på sociale medier, vil blive delt med mange mennesker. Du bør derfor ikke beskrive forhold eller dele billeder mv., som du ikke ønsker skal være alment tilgængeligt.

DAHL er fælles dataansvarlig med Facebook for den behandling af personoplysninger, der sker, når du benytter vores Facebook side. Du skal derfor være særligt opmærksom på, at Facebook indsamler og behandler oplysninger om dig, når du benytter vores Facebook side. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger i privatlivspolitikken på deres hjemmeside.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?
De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Videregivelse af personoplysninger
Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT mv.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed
Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning
De personoplysninger, vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Registreredes rettigheder
De personer vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter:

 • Retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som vi behandler
 • Retten til at få begrænset vores behandling af personoplysninger om den registrerede
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandling
 • Retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
 • Retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Klage
Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vores kontaktoplysninger:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:
Navn: Christoffer Belmann Mirasola
Telefon: +45 88 91 94 05
E-mail: cbm@dahllaw.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Links til andre hjemmesider og sociale medier
På vores hjemmeside linker vi til andre hjemmesider, herunder sociale medier. DAHL er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider og for deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Vi anbefaler derfor, at du altid læser den pågældende hjemmesides politik om beskyttelse af personoplysninger og andre relevante politikker, når du besøger andre hjemmesider.

Opdatering af vores privatlivspolitik
Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.dahllaw.dk

Denne politik er version nr. 1, og er gældende fra den 24. maj 2018.

Gæst hos DAHL

DAHL Advokatfirma har registreret personoplysninger om dig i forbindelse med, at du er gæst hos os.

I den sammenhæng er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler oplysninger om dig.

DAHL er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger, og vores kontaktperson er Christoffer Belmann Mirasola.

Når du er gæst hos os, behandler vi kun almindelige kontaktoplysninger om dig, såsom navn, virksomhedsnavn. Alle disse oplysninger modtager vi fra dig i forbindelse med, at du registrerer dig hos os.

Formålet med behandlingen er at sikre en passende grad af sikkerhed hos os, herunder at identificere hvem der er gæst og undgå, at uautoriserede personer befinder sig i vores ejendom.

Retsgrundlaget for behandlingen er DAHL’s legitime interesse i at kunne sikre en passende grad af sikkerhed jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Dine oplysninger slettes senest 1 måned efter, at du er blevet registreret. Opbevaringen sker i denne periode med henblik på at sikre et passende sikkerhedsniveau. Såfremt det er påkrævet efter gældende ret eller nødvendigt til fastlæggelse af et retskrav, kan oplysningerne dog opbevares i længere tid.

Oplysningerne bliver ikke delt med tredjemand, medmindre der er vægtige grunde til at dele oplysningerne med politiet eller andre myndigheder.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har du som registreret følgende rettigheder over for os:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette er tilfældet, når DAHL har en legitim interesse, der overstiger din interesse. Som udgangspunkt vil behandlingen blive standset, medmindre DAHL kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, eller behandlingen er nødvendig for at fastlægge et retskrav.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage til os; DAHL Advokatfirma til Christoffer Belmann Mirasola. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

 

Konkurssager

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR nr. 37 31 00 85

(herefter kaldet DAHL) er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som DAHL behandler som led i en konkurssag, hvor DAHL er udpeget som kurator i konkursboet.

Hvis du er debitor eller kreditor i en konkurssag (herunder part i en eventuel retssag, som udspringer af konkurssagen), hvor DAHL er kurator, betyder det følgende for dig:

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Som kurator behandler DAHL det konkursramte selskabs materiale. Dette materiale kan indeholde personoplysninger, f.eks. oplysninger om konkursboets debitorer og kreditorer i form af navn, adresse og oplysninger om gældsforholdet mv. Materialet kan desuden indeholde oplysninger om CPR-nummer, e-mailadresser og telefonnumre.

DAHL kan desuden som led i konkurssagens behandling i nødvendigt omfang indhente personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra sociale medier og offentlige databaser, og fra tredjemand. Du kan desuden selv give DAHL personoplysninger enten skriftligt, mundtligt eller under retsmøder ved domstolene.

DAHL behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger som led i konkurssagens behandling, men kan dog efter omstændighederne også behandle følsomme personoplysninger og personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser.

Hvilke formål behandler vi dine personoplysninger til?
DAHL behandling af dine personoplysninger sker udelukkende med det formål at fremme konkursboets behandling i henhold til konkursloven.

Vi kan videregive personoplysninger om dig
DAHL videregiver kun personoplysninger i det omfang, hvor det er nødvendigt for at fremme konkursboets behandling eller hvor DAHL er forpligtet hertil.

I forbindelse med konkurssagens behandling, kan det blive nødvendigt at videregive personoplysninger til følgende modtagere (listen er ikke udtømmende):

 • Domstolene
 • Lønmodtagernes Garantifond
 • Godkendte inkassokonsulenter
 • Advokatforbindelser, som møder på DAHLs vegne ved domstolene
 • Vognmænd, låsesmede, håndværkere og lignende, som DAHL måtte antage som led i sagens behandling
 • Skatteforvaltningen
 • Din udlejer, eller andre, som skal modtage underretning om udlæg i dine aktiver
 • Auktionshuse, som skal forestå bortsalg af udlagte aktiver
 • Panthavere
 • Konkursboets kreditorer
 • Kreditoplysningsbureauer

Behandlingen af almindelige personoplysninger sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, mens behandlingen følsomme oplysninger sker på baggrund af artikel 9, stk. 2, litra e og/eller litra f.

Behandling af oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, mens behandling af oplysninger om CPR-nummer sker på baggrund af §11, stk. 2 nr. 1 og/eller nr. 4.

Hvor længe opbevares personoplysningerne om dig?
Som hovedregel opbevarer DAHL dine personoplysninger i 10 år efter konkursboet er endeligt afsluttet af hensyn til evt. ansvarspådragende handlinger foretaget i forbindelse med konkurssagens behandling. Opbevaringsperioden kan dog konkret være både kortere eller længere.

Dine rettigheder
Efter persondatareglerne har du en række rettigheder. Disse omfatter følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, om vi behandler oplysninger om dig, samt i givet fald adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget i form af en rettelse.
 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig, som vi behandler, slettet.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset den behandling, DAHL foretager i forhold til personoplysninger om dig. Uanset dit ønske om begrænsning kan DAHL fortsat foretage opbevaring af oplysningerne samt fortsætte behandlingen med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod DAHLs lovlige behandling af dine personoplysninger. Uanset en indsigelse, vil DAHL kunne behandle dine personoplysninger, hvis DAHL kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, samt når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte DAHL på kontaktoplysningerne, oplyst indledningsvist ovenfor. DAHL anbefaler, at din henvendelse sker skriftligt for at sikre, at der ikke opstår misforståelser i anledning af din henvendelse.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med DAHLs behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger og nærmere om klagebehandlingen findes på www.datatilsynet.dk

Inkassosager og tvangsauktioner

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR nr. 37 31 00 85

(herefter kaldet DAHL) er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som DAHL indsamler og modtager om debitor i en inkassosag, hvor DAHL, som advokat for kreditor, er anmodet om at inkassere kreditors tilgodehavende hos den pågældende debitor.

Hvis du er debitor i en inkassosag (herunder part i en eventuel retssag, som udspringer af inkassosagen), som DAHL behandler for kreditor, betyder det følgende for dig:

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Fra kreditor modtager DAHL personoplysninger om dig i form af dit navn, adresse og oplysninger om gældsforholdet. DAHL kan modtage oplysninger om dit cpr.nr., e-mailadresse, telefonnumre, kontaktoplysninger, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, helbredsmæssige eller evt. strafferetlige forhold, hvis kreditor er bekendt hermed.

Personoplysninger kan DAHL evt. tillige modtage fra andre, som er bekendt med dit forhold, som følge af at disse andre repræsenterer dig under sagens behandling hos DAHL. Dette kan eksempelvis være din advokat eller anden rådgiver.

DAHL kan endvidere selv indhente personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige kilder, herunder sociale medier og databaser, hvorfra DAHL løbende vil opdatere dine stamdata i form af navn, cpr.nr. og adresse med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig med sikkerhed.

I din egenskab af debitor kan du endvidere selv give DAHL personoplysninger enten skriftligt, mundtligt, telefonisk eller under retsmøder ved domstolene.

Hvilke formål behandler vi dine personoplysninger til?
DAHL anvender de indsamlede personoplysninger om dig udelukkende med det formål at inkassere kreditors tilgodehavende hos dig.

Som led i denne sagsbehandling kan der blive foretaget udlæg i dine udlægsegnede aktiver efter Retsplejelovens regler med henblik på om nødvendigt at tvangsrealisere udlagte aktiver til fyldestgørelse af kreditors tilgodehavende hos dig. Indsamlede og modtagne personoplysninger vil alene blive anvendt i den udstrækning, det er nødvendigt for at fastlægge og inddrive kreditors tilgodehavende hos dig.

Vi kan videregive personoplysninger om dig
Under sagsbehandlingen kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til følgende:

 • Kreditor
 • Domstolene
 • Godkendte inkassokonsulenter
 • Advokatforbindelser, som møder på DAHLs vegne ved domstolene
 • Vognmænd, låsesmede, håndværkere o.lign., som DAHL måtte antage som led i sagens behandling
 • SKAT, din udlejer, eller andre, som skal modtage underretning om foretagne udlæg i dine aktiver
 • Auktionshus, som skal forestå bortsalg af udlagte aktiver
 • Kreditoplysningsbureauer

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e og litra f. Den legitime interesse, som begrunder behandlingen, er kreditors interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende hos dig. DAHL behøver ikke at indhente dit samtykke til, at personoplysninger om dig behandles med dette formål for øje.

Hvor længe opbevares personoplysningerne om dig?
Som hovedregel opbevarer DAHL dine personoplysninger i 10 år, efter at en inkassosag er endeligt afsluttet. Opbevaringsperioden kan dog konkret være både kortere eller længere. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden hovedreglen om sletning efter 10 år.

Når DAHL skal fastlægge, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret, vil der blive lagt vægt på, om gælden er blevet indfriet, om der er opstået uenighed om kravet eller sagsbehandlingen, samt hvor længe der kan gøres et evt. ansvar gældende overfor DAHL i anledning af sagsbehandlingen.

Dine rettigheder
Efter persondatareglerne har du en række rettigheder. Disse omfatter følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, om vi behandler oplysninger om dig, samt i givet fald adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget i form af en rettelse.
 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig, som vi behandler, slettet.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset den behandling, DAHL foretager i forhold til personoplysninger om dig. Uanset dit ønske om begrænsning kan DAHL fortsat foretage opbevaring af oplysningerne samt fortsætte behandlingen med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod DAHLs lovlige behandling af dine personoplysninger. Uanset en indsigelse, vil DAHL kunne behandle dine personoplysninger, hvis DAHL kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, samt når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte DAHL på kontaktoplysningerne, oplyst indledningsvist ovenfor. DAHL anbefaler, at din henvendelse sker skriftligt for at sikre, at der ikke opstår misforståelser i anledning af din henvendelse.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med DAHLs behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger og nærmere om klagebehandlingen findes på www.datatilsynet.dk

Særlige forhold for lejere, liebhavere og auktionskøbere af aktiver 
Som led i DAHLs behandling af inkassosager medvirker DAHL i forbindelse med tvangsrealisering af udlagte faste ejendomme eller løsøre ved, at sådanne aktiver bortsælges på tvangsauktion.

De personoplysninger, som DAHL indsamler eller modtager fra personer, som er involverede i en tvangsauktion, eksempelvis som lejer af aktivet, liebhaver til aktivet eller auktionskøber af aktivet, vil blive behandlet af DAHL på samme vis som ovenfor beskrevet med de samme rettigheder for de pågældende personer.

Nyhedsbrev

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Cookiepolitik

Vi anvender cookies på dahllaw.dk for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmeside. Cookies, både egne og 3. parts cookies, hjælper os med at optimere hjemmesidens opbygning og indhold. I vores cookie-politik kan du læse, hvordan vi håndterer brugen af cookies.

Ved at bruge DAHLs hjemmeside giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet nedenfor. Vi sætter først cookies, når du bevæger dig videre fra vores startside, www.dahllaw.dk.

Vi anvender CookieInformation som samarbejdspartner i forhold til håndtering af cookies og indsamling af samtykke. Google Analytics anvender vi som statistikpartner. Google Analytics lagrer cookies på hjemmesiden med henblik på at generere statistik over brugernes besøg på dahllaw.dk. De data, Google Analytics indsamler (bl.a. adfærd, besøgsvarighed og søgning på hjemmesiden), anvender vi til at optimere brugervenligheden og hjemmesidens funktionalitet. Derudover anvender vi HR-Skyen som jobagent. Denne funktionalitet forudsætter accepteret brug af cookies.

Fravælg cookies

Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Læs mere om dette nedenfor. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne