Om DAHL

Privatlivspolitik og cookiepolitik

Privatlivspolitik - Gæst hos DAHL, herunder deltagelse i events

Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan DAHL Advokatpartnerselskab (herefter DAHL, "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

1. DAHLs rolle som dataansvarlige

DAHL er dataansvarlig i forbindelse med registrering af oplysninger om dig, når du er gæst hos os.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte DAHL her: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K
CVR nr. 37 31 00 85

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:

Navn: Christoffer Belmann Mirasola
Telefon: +45 88 91 94 05
E-mail: cbm@dahllaw.dk

2. Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

2.1 Besøgende på DAHLs kontor(er)

Når du besøger et af DAHLs kontorer, behandler vi personoplysninger om dit navn, eventuelt firmanavn, titel samt øvrige oplysninger, du vælger at give til os.

Formålet med behandlingen er at sikre en passende grad af sikkerhed hos os, herunder at identificere hvem der er gæst og undgå, at uautoriserede personer befinder sig i vores ejendomme.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f), idet DAHL har legitime interesser i at kunne sikre en passende grad af sikkerhed.

Vi opbevarer vores registrering af gæster i receptionen i en kort periode. Dine oplysninger slettes senest 14 dage efter, at du er blevet registreret. Opbevaringen sker i denne periode med henblik på at sikre et passende sikkerhedsniveau. Såfremt det er påkrævet efter gældende ret eller nødvendigt til fastlæggelse af et retskrav, kan oplysningerne dog opbevares i længere tid.

Vores register over besøgende gemmes sikkert og gennemgås kun, hvis der er et konkret behov for det, f.eks. i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Registret gennemgås alene af personer, der har et arbejdsbetinget behov for det.

De steder vi videoovervåger, oplyser vi om det i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 3, stk. 1. Alle optagelser lagres sikkert og afspilles kun, hvis det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Optagelser afspilles alene for personer, der har et arbejdsbetinget behov for det. Optagelserne overskrives typisk automatisk efter en kort periode, medmindre et problem er identificeret, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.

2.2 Deltagere i DAHLs events

Når du deltager i events afholdt af DAHL og/eller i samarbejde med DAHL, behandler vi personoplysninger om dit navn, telefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, hvilket event du deltager i samt øvrige oplysninger, du vælger at give til os.

Vi behandler disse personoplysninger med henblik på administration af eventet og af sikkerhedsmæssige årsager, samt for at kunne sende dig relevant materiale.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a) og markedsføringsloven § 10).

Afhængigt af eventet, kan der blive serveret forplejning til det pågældende arrangement. I den forbindelse har du mulighed for at oplyse os, om du ønsker specialmåltider. Disse oplysninger kan betragtes som helbredsmæssige forhold, som f.eks. oplysninger om allergier, specialmåltider eller lignende. Derudover kan disse oplysninger betragtes som følsomme oplysninger, fordi oplysningerne kan fortælle noget om din religiøse overbevisning eller helbredsmæssige forhold. Hvis du i forbindelse med tilmelding til eventet giver os sådanne oplysninger, vil vi bede om dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningen art. 9(2)(a), jf. art. 6(1)(a)).

Personoplysningerne opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, som f.eks. når der ikke har været aktivitet fra dig som tidligere deltager i op til 2 år, sikrer vi, at de slettes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

2.3  Billeder og videoer fra DAHLs events

Når du deltager i events afholdt af DAHL og/eller i samarbejde med DAHL, tages der billeder og videoer til brug for markedsføring af DAHL, f.eks. på sociale medier.

Vi behandler i den forbindelse personoplysninger om dig i form af billeder og videoer. 

Dine personoplysninger behandles med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens ydelser.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a) og markedsføringsloven § 10).

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Billeder og videoer bliver opbevaret så længe de er relevante til brug for markedsføring af f.eks. lignende events, og behandles i en periode på op til 3 år.

2.4  Deltagere i konkurrencer

Når du deltager i konkurrencer, behandler vi personoplysninger om dit navn, e-mailadresse, fødselsdato, din besvarelse i den pågældende konkurrence og evt. adresse (på vinderen).

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på administration af konkurrencen, udtrækning af vinder(e) mv.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)). Vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger er, at vi vil efterkomme dit ønske om at deltage i den pågældende konkurrence og for at kunne udtrække vinder(r), samt administrere konkurrencen.  

Oplysninger indsamlet i forbindelse med afholdelse af konkurrencer slettes efter konkurrencens afslutning, med mindre du har givet samtykke til, at vi må opbevare oplysningerne til andre formål. Der behandles herefter oplysninger om vinderen af konkurrencen for at kunne fremsende præmie til den pågældende. Når præmien er fremsendt, slettes personoplysningerne om vinderen af konkurrencen.

Såfremt du har givet samtykke til at vi må opbevare dine kontaktoplysninger med henblik på at kontakte dig om eventuelle senere opståede jobmuligheder, opbevarer vi dokumentation for dit samtykke indtil to år efter dit samtykke hertil i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav.

3. Deling af dine data med andre

DAHL kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning.

DAHL kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

DAHL overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere når dette er en forudsætning for at opfylde formålet. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

4. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på cbm@dahllaw.dk

5. Dataintegritet og sikkerhed

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

6. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

7. Opdateringer

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.dahllaw.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne