Nyheder

Har du styr på reglerne for beskatning af privat biludlejning og samkørsel?

Med debatten om taxikørsel er det interessant at dykke ned i reglerne for beskatning af biludlejning og samkørsel.

I den seneste tid har en politisk aftale om den fremtidige taxilov fyldt en del i medierne. Taxiloven får naturligvis betydning for virksomheder, der driver taxivirksomhed, herunder Uber. Hvordan de fremtidige rammer skal være for denne aktivitet, er en politisk afvejning.

Ved siden af den organiserede taxivognmandskørsel findes der imidlertid en række varianter med delebiler og samkørsel. I kraft af den stigende digitalisering i samfundet, og dermed hurtigere kontakt mellem mennesker, er de forskellige varianter blevet mere og mere brugt. De forskellige former for deleøkonomi er kommet for at blive.

Den nuværende regering har fokus på at opstille rammer, som den enkelte borger kan leve med ved brug af deleøkonomi. Et tiltag i den retning er sket ved udstedelse af et styresignal fra den 16. november 2016. Det pågældende styresignal angiver de skatte – og momsmæssige rammer for en sådan deleøkonomi.

Lejlighedsvis biludlejning
Bilejere, der lejlighedsvis udlejer deres private biler, anses ikke for at drive erhvervsmæssig virksomhed.

Indtægterne er naturligvis skattepligtige, også selvom der ikke foreligger erhvervsmæssig drift.

Der kan også indrømmes fradrag for visse udgifter. Det er alene de faktiske udgifter, der i rimelig grad kan dokumenteres eller sandsynliggøres, der kan fradrages. Udgifter, der alene er afholdt, fordi man har udlejningsaktiviteten kan fratrækkes fuldt ud. Udgifter, der alene knytter sig til den private brug, kan man naturligvis ikke fradrages. De udgifter, der vedrører begge dele, f.eks. grøn ejerafgift, lovpligtig ansvarsforsikring m.v. fordeles på baggrund af antal kørte kilometer til hver af formålene.

Indtægterne reduceres med udgifterne. Opnås der herved et underskud, kan det ikke modregnes i anden indkomst. Reglerne for andre ikke-erhvervsmæssige virksomheder gælder altså. Giver det et overskud beskattes dette.

Udlejning af en personbil er en momspligtig leverance. Der skal derfor ske momsregistrering, hvis den årlige omsætning overstiger 50.000 kr. Det må antages at være undtagelsen, at denne beløbsgrænse overskrides, hvorfor der typisk ikke foretages nogen momsregistrering.

Hvordan de angivne rammer håndteres i praksis, er uvist. I det omfang resultatet er negativt eller giver et nul, vil der givetvis være mange, der ikke vil foretage nogen indkomstopgørelse overhovedet.

Samkørsel
Ved samkørsel forstås, at to eller flere personer, der skal samme vej, kører i den enes bil og deler transportudgifterne. Det anses også for samkørsel, når en passager sættes af eller stiger på i løbet af køreturen, også selv om dette måtte føre til en mindre afvigelse fra førerens rute.

Samkørslen skal naturligvis afgrænses over for taxakørsel. Definitionen på samkørsel er derfor væsentlig.

De beløb, som en bilejer modtager fra en passager til dækning af passagerens andel af udgifter til brændstof, vedligehold m.v., er skattefrie, da betaling ikke kan anses for en indkomst i skatteretlig forstand. Betalingen anses for en dækning af fællesudgifter.

Overstiger betalingen derimod andelen af transportudgifterne, er beløbet skattepligtigt.

Det har ikke betydning, hvordan aftalen om samkørsel er blevet etableret. Man kan altså på en arbejdsplads aftale, at man kører sammen, men man kan også gøre det på f.eks. en internetportal eller app. De beløb, som bilejeren modtager fra en passager, har ikke indflydelse på det eventuelle befordringsfradrag, som bilejeren eller passageren måtte tage.

Momsmæssigt anses samkørsel ikke for en ydelse, der leveres mod vederlag. Der er derfor ikke nogen momsmæssige udfordringer.

Sammenfatning
Der er ingen tvivl om, at deleøkonomi er kommet for at blive, og også hvor deleøkonomien etableres via digitale platforme. Styresignalet fra november 2016 er et forsøg på at regulere og afklare visse forhold. Under hensyntagen til, at der er en relativ stor fokus på taxibranchen m.v., er der næppe nogen tvivl om, at der også fremadrettet vil være fokus på deleøkonomiske arrangementer med biler. Regeringen har i deres regeringsgrundlag afsat ressourcer til at etablere platforme og værktøjer, der sikrer, at sådanne deleøkonomier beskattes korrekt.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information