Nyheder

Hvilke omkostninger kan reducere en salgspris på en ejendom?

Beskatningen af fast ejendom er i Danmark reguleret af to regelsæt, nemlig enten ejendomsavancebeskatningsloven eller en ældre bestemmelse, der giver mulighed for næringsbeskatning. Næringsbeskatning foreligger alene, hvis man har som virksomhed at handle med fast ejendom. Har man ikke som virksomhed at handle med fast ejendom, sker beskatningen af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

SKATTEFRIT SALG AF EJENDOMME
EBL §§ 8 og 9 indeholder mulighed for, at visse ejendomme kan sælges skattefrit. De mest kendte ejendomme er parcelhuse og sommerhuse. Hvis parcelhuset og sommerhuset opfylder nærmere bestemte krav, kan de altså sælges skattefrit. Opfylder de ikke kravene, betyder det modsætningsvis, at den avance, der kan opgøres, er skattepligtig. Avancen ved salg af fast ejendom opgøres som forskellen mellem salgssummen og købesummen. Principielt er dette meget simpelt at opgøre, og så alligevel også meget komplekst. EBL indeholder en række detaljerede regler for, hvordan man især opgør købesummen.

OPGØRELSE AF SALGSSUMMEN
Den ene af de to komponenter, der indgår i avanceopgørelsen, er salgssummen. Salgssummen er typisk den sum, der er lettest at fremfinde. Man har jo typisk netop handlet ejendommen og har dermed aftaler m.v. tilgængeligt. Dette er ikke altid tilfældet, hvis man skal finde købesummen, hvis ejendommen er erhvervet for lang tid siden.

Salgssummen består principielt af to komponenter. Den første komponent er den kontante salgssum, som blev aftalt imellem parterne. Den største udfordring ved opgørelsen af denne komponent er at beregne kontantværdien. Udfordringerne herved vil ikke for nuværende blive problematiseret yderligere.

Den anden komponent er de omkostninger, der knytter sig til handlen. De fleste sælgere af fast ejendom rekvirerer bistand i forbindelse med salg af ejendommen. Det kan være bistand fra ejendomsmægler, advokat eller andre rådgivere. Overdragelsen af fast ejendom koster endvidere tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften andrager 0,6 % af overdragelsessummen eller ejendomsvurderingen, hvis denne er højere end overdragelsessummen + 1.660 kr. Disse omkostninger rubriceres traditionelt som omkostninger, der er accessoriske til salget og kan derfor fratrækkes salgssummen, når man skal opgøre den endelige og dermed regulerede salgssum. Omkostningerne er altså ikke såkaldte driftsomkostninger og kan ikke trækkes fra i indkomstopgørelsen i øvrigt. Omkostningerne kan kun reducere salgssummen.

Det forekommer, at sælger af fast ejendom løber ind i andre økonomiske udfordringer i forbindelse med overdragelse af fast ejendom. I den praksis, der foreligger på det skatteretlige område, er der forskellige eksempler på dette.

I det omfang fast ejendom skal overdrages, f.eks. med henblik på nedrivning, kan det være vigtigt at få lejerne i den faste ejendom ud af lejemålene. En lejer er beskyttet af lejeloven og den lejeaftale, der er indgået imellem udlejer og lejer. Det forekommer, at en sådan lejer vil have et kompensationsbeløb for at flytte noget hurtigere. Det forekommer også, at det koster rådgivningskræfter at få sådanne tiltag på plads. I en afgørelse for nogle år siden fastslog Landsskatteretten, at sådanne omkostninger havde sammenhæng med salget, også selv om det skete et stykke tid, før salget blev gennemført. Med andre ord kunne disse omkostninger reducere salgssummen og dermed den endelige ejendomsavance.

MANGELSKRAV
I praksis forekommer det også, at den ejendom, der sælges, kan være behæftet med mangler af en eller anden slags. Indimellem verserer der retssager om sådanne sager. Anskues en sådan retssag fra sælgersynsvinklen, kan resultatet af en sådan retssag medføre, at sælger kommer til at betale et beløb til køberen af fast ejendom, enten som et erstatningsbeløb eller som et afslag i købesummen. Også i sådanne tvister løber der ofte omkostninger på – dels til en sagkyndig, der skal afgive syns- og skønsrapport om, hvorvidt der overhovedet foreligger mangler, og dels til rådgivning omkring sagen som sådan.

Landsskatteretten har for nylig haft mulighed for at tage stilling til, hvorvidt sådanne omkostninger til ADVOKAT og omkostninger til syn og skøn i forbindelse med sagen er omkostninger, der kan reducere salgssummen.

For en umiddelbar betragtning skulle man synes, at det var oplagt, at omkostningerne refererer sig til salgssummen, da tvisten med køberen udspringer af selve handlen. Flertallet af retsmedlemmerne fandt, at de afholdte omkostninger ikke havde en så tæt tilknytning til afståelse af den faste ejendom, at det kunne reducere salgssummen. Ét retsmedlem var af den anden opfattelse.

Den pågældende afgørelse er så vidt set den første afgørelse, der vedrører omkostninger ved sådanne mangelsager. De pågældende omkostninger kan heller ikke fratrækkes som en driftsomkostning. Omkostninger ved sådanne sager er altså uden nogen form for skattemæssige effekt og må afholdes af egen privat lomme.

Det er derfor en rigtig god idé at sikre sig mest muligt ved overdragelse af fast ejendom, sådan at der ikke opstår uhensigtsmæssige sager efterfølgende.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne