Nyheder

Aktieombytning - ombytningsforholdet i ABL § 36, stk. 6

Der kan ske skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven (ABL) § 36, stk. 6.

Jf. ABL § 36, stk. 6, 2, pkt., er det en betingelse for denne skattefrihed, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier.

Betingelsen udtrykker det såkaldte ”ombytningsforhold, som efter lovens ordlyd skal fastsættes ud fra handelsværdien af de ombyttede aktier”. Opfyldes betingelsen ikke, da er aktieombytningen i stedet skattepligtig, hvilket indebærer, at aktionærens aktier i det indskydende selskab anses for afstået til handelsværdien på ombytningstidspunktet.

Ved en persons ombytning af aktier i et 100 % ejet selskab, hvorved personen modtager 100 % af kapitalen i det nystiftede holdingselskab, vil betingelsen pr. definition være opfyldt. Tilsvarende hvis f.eks. to personer, der hver ejer 50 % i et driftsselskab, foretager aktieombytning med stiftelse af et nyt holdingselskab, som de ligeledes hver erhverver en ejerandel på 50 % i, og hvorved holdingselskabet erhverver det underliggende selskab 100 %. I disse situationer udgør vederlaget pr. definition handelsværdien af de ombyttede aktier.

Ombytningsforholdet bliver derimod mere problematisk, hvis en person ejer et eksisterende holdingselskab, og personen ønsker at foretage ombytning med aktierne i et andet selskab, som personen ejer personligt, hvorved dette andet selskabs aktier indskydes i det eksisterende holdingselskab. Spørgsmålet er her, hvorledes ombytningsforholdet skal gøres op. Efter ordlyden i ABL § 36, stk. 6, 2. pkt., vil det være nødvendigt at opgøre for det første handelsværdien af det eksisterende holdingselskab (inkl. eventuelle datterselskaber) og for det andet handelsværdien af det indskydende selskab. Ud fra disse to handelsværdier fastsættes ombytningsforholdet, dvs. det antal aktier, som skal udstedes som vederlag til ejeren ved ombytningen.

Såvel ordlyden af lovbestemmelsen som afgivne høringssvar fra lovforslag L 110 fra 06/07 (spørgsmål 31-34) fastslår utvetydigt, at ombytningsforholdet skal fastsættes ud fra ”handelsværdien”. Loven hjemler ikke, at der kan gives dispensation eller i øvrigt ske fravigelse af handelsværdien.

Ikke desto mindre traf Skatterådet i SKM 2013.763 SR afgørelse om, at en aktieombytning kunne ske uden, at de reelle værdier af de involverede selskaber blev opgjort. SKAT udtalte, at der på aktierne i de to selskaber ikke hvilede aktionærnedslag, ligesom der ikke kunne ske formueforskydning mellem aktionærer, da personen ejede samtlige aktier i begge selskaber. På den baggrund tillod SKAT, at der ved aktieombytningen blot kunne udstedes et ”rundt” nominelt antal vederlagsaktier. I det offentliggjorte referat af afgørelsen angives i resumeet: ”Der er tale om en praksisændring.”

SKM 2013.763 SR er af flere praktikere blevet taget til udtryk for, at ombytningsforholdet i ABL § 36, stk. 6, 2. pkt., generelt kan fraviges, hvis der ikke sker formueforskydning mellem flere aktionærer, og der ikke opnås utilsigtede skattemæssige konsekvenser ved ombytningen, f.eks. i relation til ejertidsnedslag. Afgørelsen er dog ikke fulgt op af et styresignal om generel praksisændring, ligesom afgørelsen ikke er indarbejdet i Den Juridiske Vejledning som udtryk for gældende administrativ praksis.

DAHL Advokatfirma har rettet til SKAT Jura i en konkret sag med henblik på at få afklaret, om SKM 2013.763 SR kan anses for at være udtryk for generel praksis. På baggrund af lovbestemmelsens ordlyd og skatteministerens høringssvar ved lovforslagets behandling, er det SKATs opfattelse, at SKM 2013.763 SR alene er udtryk for en konkret vurdering. Angivelsen i afgørelsens resume af, at der er tale om en praksisændring, er således misvisende.

SKAT har meddelt, at det er SKATs opfattelse, at det på baggrund af SKM 2013.763 SR ikke generelt kan lægges til grund, at betingelsen om, at ombytningsforholdet skal svare til handelsværdien i ABL § 36, stk. 6, 2. pkt., kan fraviges i de tilfælde, hvor ombytningen ikke medfører en formueforskydning mellem selskabsdeltagerne, uagtet at der ikke opnås utilsigtede skattemæssige fordele.

DAHL ADVOKATFIRMA ANBEFALER

Der har givetvis hos en række skatterådgivere hersket den opfattelse, at SKM 2013.763 SR er udtryk for en generel praksisændring, hvorefter at ombytningsforholdet i ABL § 36, stk. 6, 2. pkt., kan fraviges, hvis ombytningen ikke medfører en formueforskydning mellem aktionærer, og der ikke opnås utilsigtede skattemæssige fordele.

Med ovennævnte udtalelse fra SKAT Jura ligger det fast, at SKM 2013.763 SR ikke er udtryk for en sådan generel praksis.

Det anbefales forud for gennemførelse af aktieombytninger og anpartsombytninger, der ønskes gennemført skattefrit uden tilladelse fra SKAT, at der nøje forholdes til opgørelsen af ombytningsforholdet. Typesituationer på ombytninger, hvor der kræves opmærksomhed, er f.eks. en persons ombytning af aktier i et driftsselskab end i et eksisterende holdingselskab ejet af personen, eller ombytninger mellem ægtefæller, hvor den ene ægtefælle ombytter sine aktier ind i et selskab, som den anden ægtefælle ejer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne