Nyheder

Bestikkelse i ansættelsesforhold - Er der forskel på offentlige og private ansættelsesforhold?

Med afsæt i ATEA-sagen, hvor der senest den 27. juni 2018 blev afsagt straffedomme over fire tidligere ATEA-medarbejdere og tre tidligere ledere i Region Sjælland, skal der knyttes et par bemærkninger til, hvad der i ansættelsesforhold er tilladt, dels at give, dels at modtage af gaver og lignende.

Ansættelse i det offentlige
Der er forskel på offentlig og privat ansættelse. Offentlig ansættelse er på det strafferetlige område reguleret ved straffelovens §§ 122, 144 og 299, stk. 2.

Straffelovens § 144 fastslår, at offentligt ansatte, der uberettiget modtager gaver eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Samme strafferamme gælder efter straffelovens § 122 for den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen offentligt ansat gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget (en bestemt handling).

Specielt § 144 har været anvendt i forhold til enkeltpersoner (uden tilknytning til dennes ansættelsesforhold) ved forsøg på bestikkelse af polititjenestemænd.

Den relativt høje strafsanktion mod bestikkelse i det offentlige skal ses som udtryk for, at vi i Danmark ynder og ønsker at opfatte os som et land uden korruption. På denne baggrund er det kun tilladt både at give og modtage lejlighedsgaver. Det forudsætter alt andet lige, at der er en særlig anledning til at give eller modtage en gave. En sådan særlig anledning kunne være en offentligt ansats runde fødselsdag eller jubilæum.

Privat ansættelse
Private ansættelsesforhold er ikke reguleret ved straffeloven. Civilretligt vil der alt andet lige være videre rammer for at give og modtage gaver end for offentligt ansatte. Det gælder i hvert fald i det omfang, den privatansattes arbejdsgiver ikke i ansættelsesaftale, personalehåndbog, cirkulærebrev eller ved direkte meddelelse til medarbejderen har tilkendegivet begrænsninger i retten til at modtage og give gaver.

Gavens størrelse
Hvis gaven får en størrelse, der overstiger værdien af gaver, som også i private ansættelsesforhold anses som skattepligtige for medarbejderen, begynder vi at nærme os en gråzone. En middag i tilknytning til afslutningen af en arbejdsproces, der alene involverer de af processen omfattede personer, vil ligge inden for rammerne af det tilladelige, selvfølgelig under forudsætning af, at der ikke er tale om en exorbitant dyr middag, og at det alene er de berørte medarbejdere, der deltager i middagen, og ikke disses ægtefæller/samlevende. Deltagelse i udlandsophold betalt af en samarbejdspartner eller leverandør kan være acceptabelt, når udlandsopholdet har relation til samarbejdsprojektet, og den overvejende del af udlandsopholdet relaterer sig til arbejdsopgaven. Udlandsophold – og tilsvarende gælder indenlandske wellness-ophold og lignende uden relation til de udførte arbejdsopgaver – falder klart uden for rammerne af det tilladelige. Sagt på anden måde falder gaver, som den pågældende ikke kunne drømme om at ”give sig selv”, uden for rammerne af det tilladelige.

Ved fastlæggelsen af rammerne for, hvad der er tilladeligt, og hvad der falder uden for rammerne af det tilladelige, spiller det en afgørende rolle, hvorledes arbejdsgiveren både generelt og konkret har forholdt sig til spørgsmålet om at give og modtage gaver. Uden specifikke begrænsninger i ansættelsesgrundlaget overlades skønnet i betydeligt omfang til den enkelte medarbejder. I takt med at arbejdsgiveren udstikker direktiver for retten til at modtage og give gaver og deltage i kunde-, leverandør- og samarbejdsarrangementer, indsnævres medarbejderens bevægelsesfrihed. Det betyder, at gaver af samme størrelse i ét ansættelsesforhold kan være acceptable, hvorimod tilsvarende gaver i et andet ansættelsesforhold ikke er acceptable.

Ansættelsesretlige sanktioner – bortvisning - erstatning
Medarbejderes tilsidesættelse af arbejdsgiverdikterede retningslinjer for dels at modtage, dels at give gaver o.l. kan på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked sanktioneres ved bortvisning. Tilsidesættelse af arbejdsgiverens retningslinjer for at modtage og give gaver o.l. kan ud over bortvisning på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked blive mødt med erstatningskrav. For at arbejdsgiveren kan gøre et erstatningskrav gældende mod den misligholdende medarbejder, er det dog et krav, at arbejdsgiveren kan dokumentere, at der ved tilsidesættelse af reglerne er påført arbejdsgiveren et tab.

Strafferetlige sanktioner
På det private arbejdsmarked er det ikke sædvanligt, at tilsidesættelse af reglerne om at modtage og give gaver, modsat retsstillingen på det offentlige arbejdsmarked, er strafsanktioneret. Strafsanktionen over for medarbejdere på det private arbejdsmarked forudsætter, at der er tale om eksorbitant store gaver o.l.

Straffedommene i ATEA-sagen viser, hvor alvorligt domstolene ser på sager, hvor medarbejdere hos private arbejdsgivere giver gaver til medarbejdere hos offentlige myndigheder. Retten i Glostrup vurderede, at ATEA var ansvarlig for aktiv, systematisk bestikkelse - en samfundsskadelig aktivitet, som både risikerer at undergrave borgernes tillid til offentligt ansatte og potentielt kan forstyrre den frie konkurrence. På denne baggrund blev ATEA idømt en bøde på 10 mio. kroner.

I forhold til de tidligere ATEA-medarbejdere blev det af Retten lagt til grund, at der var givet gaver i 2009-2014 i niveau 2 mio. kr. i form af luksusrejser og besøg på gourmet-restauranter til ledende medarbejdere hos Region Sjælland. Det resulterede i, at de tidligere ledende medarbejdere, ikke blot hos Region Sjælland, men også hos ATEA, blev idømt domme fra 1½ års ubetinget fængsel som hårdeste traf til den mildeste straf på 40 dages betinget fængsel. Af de syv dømte blev seks idømt ubetingede fængselsstraffe. Flere af dommene blev anket på stedet. Andre dømte udbad sig betænkningstid med henblik på anke.

Uanset om dommene ændres af Landsretten, kan det konkluderes, at de gaver, den private virksomhed ydede til Region Sjællands medarbejdere, lå langt uden for rammerne af, hvad der både ansættelsesretligt og samfundsmæssigt efter gældende moralnorm er tilladeligt. Arbejdsgivere, der ikke i personalehåndbog eller lignende har regler om medarbejderes modtagelse af gaver fra forretningsforbindelser, har med dommen mere end god anledning til at få fastlagt klare retningslinjer - det ligger også inden for god ansættelsesretlig governance.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne