Nyheder

Køb og salg af vindmølleandele

Husk at indregne de skattemæssige konsekvenser ved investering i vindmøller.

Energimæssigt er Danmark et grønt land, hvor andelen af energi, der produceres på vedvarende energianlæg, er stigende. En stor del af denne produktion foregår via vindmøller.

Vindmøller kan have mange forskellige størrelser og værdier. Mange vindmøller ejes sammen af flere personer, men det forekommer også, at en person ejer en hel vindmølle selv.

Driftsmiddel

En investering i en vindmølle er en investering i et driftsmiddel i skattemæssig henseende. Konsekvensen er, at man kan afskrive på den afskrivningssaldo, der opgøres for det pågældende driftsmiddel. Afskrivningssatsen er differentieret, alt afhængig af hvor stort et energianlæg, der er.

Typisk opgøres en driftsmiddelsaldo under ét for den virksomhed, man nu engang driver. Saldoens størrelse kan afskrives med 25 % ved indkomstårets udløb. Afskrivninger fratrækkes saldoen. Køb tillægges saldoen, og salg fratrækkes også. Bliver den pågældende saldo negativ, skal den enten beskattes eller udlignes senest året efter.

Der føres en såkaldt driftsmiddelsaldo for hver virksomhed, man har.

Rubriceringen af vindmøller i forhold til driftsmiddelsaldo

Er man ejer af en vindmølle, indgår vindmøllen altså på en driftsmiddelsaldo. Det skatteretlige spørgsmål går nærmere på, om der skal føres en driftsmiddelsaldo for hver vindmølle eller hver andel af vindmøller, man nu engang har, eller om det hele kan samles i én saldo.

Fordelen ved at samle det hele i én saldo er naturligvis den, at man da undervejs kan sælge en mølle eller en andel af en mølle til en tredjemand, uden at det principielt nødvendigvis udløser skat. Salg ud af en driftsmiddelsaldo medfører blot, at driftsmiddelsaldoens udvisende reduceres med salgssummen. Har man således købt tre møller til 10 mio. kr. stykket, og sælger man efterfølgende en af disse, vil man blot reducere den afskrivningssaldo, der er opgjort, med salgssummen, uden det givetvis vil udløse nogen avance til beskatning.

Landsskatterettens kendelse af 4. december 2015

Landsskatteretten har haft lejlighed til at tage stilling til dette relativt principielle spørgsmål. Der var her tale om en skatteyder, der dels havde en 100 % ejet vindmølle, som han ønskede at sælge. I stedet ville han erhverve andele på 33 1/3 % og 8 2/3 % i et I/S, der skulle drive nye vindmøller. Disse ejerandele er altså udtryk for, hvad han ejede af de pågældende vindmøller.

Spørgsmålet var herefter, om man blot skulle føre én saldo, eller om salget af den 100 % ejede vindmølle var et virksomhedsophør med eventuel beskatning af genvundne afskrivninger til følge, og hvor de to vindmølleandele blot etablerede en ny driftsmiddelsaldo.

Efter en samlet vurdering fandt Landsskatteretten ikke, at klagerens virksomhed kunne anses for videreført. Der blev lagt vægt på, at der var sket en markant ændring i ejerkredsen, idet klageren gik fra at eje en vindmølle i personligt regi til at eje en vindmølle i et interessentskab. Der blev også lagt vægt på, at der var sket et skifte i driftsformen af henholdsvis den gamle og den nye mølle, da klageren alene erhvervede en ideel anpart på henholdsvis 33,3 % og 8,67 % af de nye vindmøller via interessentskabet mod tidligere 100 % personligt ejerskab af den gamle vindmølle. Man havde dermed ikke den samme indflydelse længere.

Det forhold, at klageren sammen med de øvrige deltagere i interessentskabet stod for den daglige ledelse, førte ikke til nogen ændret vurdering. Det samme gælder det forhold, at klageren geninvesterede salgssummen fra møllen i den nye mølle det efterfølgende år. Endelig bemærkede Landsskatteretten, at det forhold, at afgørelsen får vidtrækkende konsekvenser for mange andre personer, heller ikke kunne medføre nogen ændret vurdering.

Rækkevidde og afgørelse

Praksis fremadrettet må givetvis forstås derhen, at er man 100 % ejer af en vindmølle, betragtes dette som en virksomhed for sig selv, og der skal føres en særskilt driftsmiddelsaldo herfor. Har man flere møller, føres der en saldo pr. mølle. Har man ved siden af mindre ejerandele af vindmøller, udgør de en anden virksomhed for sig selv. Da sådanne mindre ejerandele af vindmøller typisk har mere passiv karakter end en 100 % ejet vindmølle, må afgørelsen også forstås derhen, at sådanne forskellige ejerandele af andre vindmøller samles på én driftsmiddelsaldo.

Dette må naturligvis haves for øje, når man handler med vindmøller eller vindmølleandele – husk at indregne de skattemæssige konsekvenser i likviditetsberetningen!

 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information