Nyheder

Principiel afgørelse om grænserne for ændring af udbudte kontrakter

Ordregiveren var ikke berettiget til at anse en kontraktuel ændring for værende en ændring i medfør af aftalen. Klagenævnet for Udbud fandt, at ændringen af en tidligere udbudt it-kontrakt var en ændring af selve aftalegrundlaget, og derfor skulle der være foretaget fornyet udbud.

Klagenævnet for Udbud afsagde den 4. maj en kendelse om  ordregiverens adgang til at foretage kontraktændringer i medfør af ændringsklausuler i en udbudt kontrakt. 

I den pågældende sag ønskede Moderniseringsstyrelsen at indgå en tillægsaftale til en tidligere udbudt IT-kontrakt. Moderniseringsstyrelsen fandt før indgåelsen af tillægsaftalen, at den havde fornøden hjemmel i den oprindelige kontrakt med CSC Danmark A/S (indgået ved EU-udbud i 2012/13) vedrørende vedligeholdelse, drift og videreudvikling af Statens Løn-System (SLS), til at indgå tillægskontrakten uden fornyet udbud. 

I maj 2015 bekendtgjorde Moderniseringsstyrelsen derfor en såkaldt profylaksebekendtgørelse i EU-tidende, hvorved styrelsen kundgjorde en tillægsaftale til den eksisterende kontrakt. Af tillægsaftalen fremgik, at et HR-lønsystem (HR-løn), der var forvaltet af CGI Danmark A/S (ved et EU-udbud i 2009/10), fremadrettet skulle forvaltes af CSC Danmark A/S. 

CGI Danmark A/S gjorde herefter gældende, at Klagenævnet skulle finde, at Moderniseringsstyrelsen havde handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 7 ved at indgå tillægskontrakten uden forudgående udbud og påstod på denne baggrund tillægskontrakten for uden virkning. Til støtte for klagerens påstand blev anført, at ændringen - herunder tillægsaftalen - ikke havde været konkurrenceudsat, hvorfor ændringen ikke kunne siges at have hjemmel i aftalen.

Hvornår kan en ændring af kontrakten  gennemføres uden fornyet udbud?

Det er anerkendt i EU-udbudsretten, at der i en kontrakt kan indgå ændringsklausuler. Hovedhensynet bag ændringsklausulerne er at sikre ordregiveren fleksibilitet i kontraktperioden, uden på ny at skulle iværksætte et udbud. 

Det er imidlertid en forudsætning, at ændringsklausulen klart beskriver, hvornår og hvordan ændringen kan finde sted.

Det skal med andre ord være gennemsigtigt for tilbudsgiverne, hvad de giver tilbud på, herunder hvad mulige ændringer omhandler. Hvis der er usikkerhed om arten og omfanget af en ændring, er ændringsklausulen i strid med ligebehandlingsprincippet [...].


Den afgørende vurdering bliver herefter, hvorvidt ændringen kan siges at være en ændring i medfør af kontrakten eller en ændring af kontrakten, som i bekræftende fald ville kræve fornyet udbud. 

Til trods for at de materielle betingelser om profylakseprocedure umiddelbart var opfyldt, fandt Klagenævnet, at Moderniseringsstyrelsen ikke havde udvist den fornødne omhu forud for sin vurdering om, at kontrakten ikke var udbudspligtig. 

Under klagesagen henviste Moderniseringsstyrelsen til et indhentet notat fra Kammeradvokaten hvoraf det fremgik, at det umiddelbart ville være nærliggende at anse implementeringen som værende en ændring i medfør af kontrakten. Klagenævnet fandt imidlertid, at udtalelsen fra Kammeradvokaten ikke havde et sådant indhold, at Moderniseringsstyrelsen kunne anses for at være i god tro omkring kontraktindgåelse uden fornyet udbud og derfor havde handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 7. 

Konklusion

Afgørelsen forekommer at videreføre tidligere praksis fra klagenævnet, hvor det er afgørende for at kunne tildele en opgave i medfør af en tidligere udbudt kontrakt, at opgaven kan omfattes af den oprindelige kontrakt.

I sagen af 4. maj 2016 fremgik det af det udbudsmateriale, som lå til grund for kontrakten med CSC Danmark A/S i 2012, at CGI A/S’ opgave (HR-Løn) kontraktuelt var holdt uden for udbuddet.

På trods af denne forudsætning i det oprindelige udbudsmateriale gjorde Moderniseringsstyrelsen gældende, at styrelsen havde henholdt sig til den ændringsmekanisme i kontrakten med CSC Danmark A/S, og at kontrakten kunne tildeles CSC i medfør af kontrakten

Hertil gjorde CGI A/S gældende, at en generel bestemmelse om mulighed for at foretage ændringer af en udbudt kontrakt ikke kan anvendes til at tildele en kontrakt i strid med udbudsreglerne.

Klagenævnet lægger da også vægt på, at selv om det flere steder i udbudsmaterialet vedrørende SLS fremgår, at udbuddet omfatter løbende udviklingsopgaver, udvikling af funktionalitet, modning m.v., har dette alene reference til SLS. Det er ingen steder beskrevet, at kontrakten kan blive ændret, således at tilbudsgiverne også skulle give tilbud på at overtage driften, vedligeholdelsen og udviklingen af HR-Løn, og det kan ikke lægges til grund, at de tilbud, som CSC og Silkeborg Data afgav i 2012, også omfattede disse ydelser.

Idet opgaven med at udvikle og vedligeholde HR-løn-modullet ikke var en del af kontrakten med CSC Danmark A/S, var det herefter spørgsmålet, om ændringen af kontrakten var væsentlig.

Ved afgørelsen af dette spørgsmål lagde klagenævnet vægt på, 

  • at Moderniseringsstyrelsen under sagen ikke havde gjort gældende, at ændringen af kontrakten var uvæsentlig, 

  • at værdien af kontrakttillægget alene udgjorde ca. 29 mio. kr., som var langt over tærskelværdien (på ca. 1 mio. kr. for statslige myndigheder). 

Kontrakten kunne derfor ikke indgås uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. 

Kendelen forholder sig principielt til den udbudsretlige sondring med ”ændringer i medfør af en kontrakt” og ”ændringer af en kontrakt”. Desuden illustrerer kendelsen, at det er vigtigt at  ave klare og præcise ændringsbestemmelser i sine kontrakter. Alternativt skal det vurderes konkret, om en ændring af kontrakten er væsentlig. 

Hertil kan hentes fortolkningsbidrag i den nye udbudslovs § 179, hvorefter en ændring af en kontrakt bl.a. anses for væsentlig (og dermed udbudspligtig), hvis ændringen medfører en betydelig udvidelse af den oprindeligt udbudte kontrakts anvendelsesområde.

 

 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne