Nyheder

Hvornår kan arbejdsgiver opsige en flexjobber?

En flexjobber vil ofte være beskyttet efter forskelsbehandlingslovens regler om handicap. Som arbejdsgiver skal du derfor være opmærksom på, hvilke regler og forpligtelser der gælder, når du skal opsige en flexjobber. Lever du ikke op til lovens forpligtelser, kan flexjobberen nemlig gøre krav på godtgørelse.

Hvad siger forskelsbehandlingsloven om handicap?

Forskelsbehandlingsloven beskytter mod direkte og indirekte forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve, religion eller tro, seksuel orientering, alder og handicap. For en flexjobber vil særligt beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af handicap være relevant. Det skyldes, at langt størstedelen af dem som er ansat i flexjob, har et handicap.

Handicapbegrebet er ikke nærmere defineret i forskelsbehandlingsloven eller i beskæftigelsesindsatsloven, som regulerer reglerne for flexjob. I forbindelse med indførelsen af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven i 2014 blev det dog anført, at: ”For at tale om et handicap eller en person med handicap må der kunne konstateres en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov, for at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende situation”.

For at være omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb er det derfor et krav, at flexjobberen lider af en funktionsnedsættelse, der indebærer et kompensationsbehov. Derudover er det ud fra praksis et krav, at funktionsnedsættelsen er varig, og at den indebærer et kompensationsbehov i forhold til de væsentligste arbejdsopgaver, der relaterer sig til flexjobberens stilling.

Ofte vil det kræve en langvarig funktionsnedsættelse at komme i flexjob. Der er derfor en formodning om, at personer i flexjob har et handicap.

Beskyttelse mod forskelsbehandling

Lever flexjobberens funktionsnedsættelse op til kriterierne for et handicap, vil flexjobberen være beskyttet mod forskelsbehandling på grund af handicap efter forskelsbehandlingsloven. Det indebærer blandt andet, at flexjobberen vil være beskyttet mod forskelsbehandling på grund af handicap i tilfælde af opsigelse. Det betyder, at du som arbejdsgiver vil handle i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis du opsiger flexjobberen på grund af vedkommendes handicap.

I forhold til direkte forskelsbehandling skal det understreges, at dette altid vil være i strid med forskelsbehandlingsloven. Modsat kan indirekte forskelsbehandling være lovlig, hvis forskelsbehandlingen kan begrundes i 1) et objektivt sagligt formål, 2) forskelsbehandlingen er et hensigtsmæssigt middel til at opnå formålet, og 3) forskelsbehandlingen går ikke ud over, hvad der er nødvendigt.

Hvis du som arbejdsgiver opsiger en flexjobber på baggrund af f.eks. økonomiske vanskeligheder (virksomhedens forhold), skal du som arbejdsgiver kunne godtgøre, hvorfor det netop er flexjobberen, som opsiges frem for virksomhedens andre ansatte. I denne forbindelse vil arbejdsgiveren være forpligtet til at undersøge, hvorvidt det er muligt at foretage tilpasningsforanstaltninger, der kan fastholde flexjobberen i arbejdet.

Arbejdsgiverens tilpasningsforpligtelse

I forhold til domstolenes vurdering af opsigelsens saglighed, spiller arbejdsgiverens tilrettelæggelse af arbejdet en væsentlig rolle. Som arbejdsgiver har du en tilpasningsforpligtelse, hvilket indebærer en pligt til at undersøge, overveje og/eller afprøve potentielle tilpasningsforanstaltninger, som giver mulighed for, at flexjobberen kan fastholde sit arbejde. Det betyder blandt andet, at du som arbejdsgiver f.eks. skal overveje at anskaffe særlige arbejdsredskaber, at omplacere flexjobberen til en anden stilling eller foretage ændringer i flexjobberens arbejdsopgaver mv.

Efter at have overvejet og/eller afprøvet potentielle tilpasningsforanstaltninger, er du som arbejdsgiver berettiget til at vurdere, hvorvidt flexjobberen er kompetent, egnet og disponibel til at varetage de væsentligste arbejdsopgaver, der relaterer sig til stillingen. Er flexjobberen ikke kompetent, egnet og disponibel til at varetage de væsentligste arbejdsopgaver efter tilpasningen, vil der som udgangspunkt ikke være tale om ulovlig forskelsbehandling, såfremt flexjobberen opsiges.

I forhold til tilpasningsforpligtelsen skal det desuden vurderes, om de konkrete tilpasningsforanstaltninger vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for virksomheden. Er dette tilfældet, vil du som arbejdsgiver ikke være forpligtet til at foretage de konkrete tilpasningsforanstaltninger. Arbejdsgiveren er heller ikke forpligtet til at foretage uforholdsmæssige tilpasningsforanstaltninger, selvom det vil indebære, at flexjobberen bliver kompetent, egnet og disponibel til at varetage de væsentligste funktioner i stillingen.

I vurderingen af om de konkrete tilpasningsforanstaltninger udgør en forholdsmæssig stor byrde for virksomheden, skal der blandt andet tages hensyn til 1) finansielle udgifter, 2) virksomhedens størrelse og økonomiske potentiale og 3) muligheden for offentligt tilskud. Den byrde som er forbundet med de konkrete tilpasningsforanstaltninger, skal efterfølgende vejes op imod hensynet til at fastholde flexjobberen i arbejdet.

Falder hensynsafvejningen ud til, at den byrde som pålægges virksomheden, ikke er uforholdsmæssig stor, og har virksomheden opsagt flexjobberen uden at have foretaget disse tilpasningsforanstaltninger, vil der være tale om en retsstridig indirekte forskelsbehandling af flexjobberen. I sådan en situation vil du som arbejdsgiver have handlet i strid med forskelsbehandlingsloven og kan risikere at skulle betale flexjobberen en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Betaling af godtgørelse

Opsiges en flexjobber i strid med reglerne i forskelsbehandlingsloven, er der risiko for, at arbejdsgiveren bliver pålagt at skulle betale en godtgørelse til flexjobberen svarende til enten 6, 9 eller 12 måneders løn afhængigt af flexjobberens anciennitet og krænkelsens grovhed. Godtgørelsen til flexjobberen betales udover den løn, som flexjobberen skal modtage i opsigelsesperioden. Som arbejdsgiver kan du derfor i sidste ende blive pålagt en stor økonomisk byrde, såfremt du opsiger en flexjobber i strid med forskelsbehandlingsloven.

På nuværende tidspunkt er det endnu ikke afklaret, hvordan godtgørelsen - efter den nye flexjobordning - skal beregnes. Det er således ikke afklaret, om godtgørelsen skal tage udgangspunkt i enten arbejdsgiverens faktiske lønudgift, i både arbejdsgiverens løn til flexjobberen og den offentlige flexjobydelse, i en sammenlignelig overenskomst, om den skal fastsættes skønsmæssigt, eller om godtgørelsen skal fastsættes efter en helt anden standard. Dette er i sidste ende et spørgsmål, som domstolene forventes at tage endelig stilling til.

Kontakt DAHL

Står du som arbejdsgiver over for en opsigelse af en flexjobber? Så er du altid velkommen til at kontakte vores ansættelsesretlige specialister. Vi har indgående viden på området og sidder klar til at hjælpe.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne