Nyheder

Lovindgreb mod 10-mandsprojektet

Politisk indgreb mod fradragsmuligheder kan få betydning for investeringslysten i danske projekter.

I november måned 2016 indgik en række partier i Folketinget en aftale om at afvikle den såkaldte PSO-afgift. I den pågældende pakke var et af elementerne, at der skulle foretages en justering af eksisterende regler for visse erhvervsmæssige investeringer. Dette tiltag er nu iværksat ved lovforslag nr. L 103 af den 14. december 2016.

10-mandsprojektet
For projekter, hvor der er over 10 deltagere, har der i mange år været en særlig regulering, idet disse projekter typisk benævnes som anpartsprojekter. Den justering, der nu foretages af visse erhvervsmæssige investeringer, er typisk for projekter med 10 eller færre deltagere.

Sigtet for indgrebet er fysiske personers investeringer i sådanne projekter, herunder solcelleparker og ejendomme i udlandet. Disse projekter har ofte et skattemæssigt underskud de første år, som kan fratrækkes i den danske personlige indkomst. Når projektet på et senere tidspunkt giver overskud, skal Danmark dele beskatningsretten med den udenlandske stat. Der er politisk enighed om, at denne afvejning er ”skæv”, hvorfor der iværksættes et lovtiltag af generel karakter, uanset hvor investeringen foretages. Danske investeringer rammes altså også.

Kildebegrænset underskudsudnyttelse
Fremadrettet kan et underskud fra en sådan virksomhed, der drives i en skattemæssig transparent enhed, hvor den skattepligtige ikke hæfter personligt for enhedens forpligtelse, og ikke deltager i driften i væsentlig omfang, ikke fradrages i den skattepligtiges øvrige skattepligtige indkomster.

Underskuddet kan alene fremføres til fradrag i positiv skattepligtig indkomst i et senere år fra samme virksomhed. En sådan begrænsning af underskudsanvendelsen benævnes også en kildeartsbegrænsning af underskuddet.

Begrænsningen forudsætter:

  • Det kun er fysiske personer, der rammes.

  • Aktiviteten skal drives i en skattemæssig transparent enhed – hvilket i Danmark ret typisk er kommanditselskaber (K/S) eller partnerselskaber (P/S). Interesseselskaber er principielt også omfattet, men de er alligevel undtaget pga. følgende betingelse:

  • Den skattepligtige skal ikke hæfte personligt for den transparente enheds forpligtelse, hvilket man gør i et I/S selskab, hvorfor drift i I/S’ere ikke rammes fremadrettet.

  • Den skattepligtige skal ikke deltage i driften i væsentligt omfang. Her er sat en standard på 50 timer pr. måned.

Er ovenstående betingelser opfyldt, indtræder den kildeartsbegrænsede anvendelse af underskuddet.

Der er næppe nogen tvivl om, at rigtig mange projekter, der drives i K/S’ere, P/S,’ere eller udenlandske skattemæssige transparente enheder, rammes ved det pågældende indgreb.

Ikrafttræden
Loven har virkning for indkomst, som man erhverver eller har påbegyndt den 14. december 2016 eller senere. Fysiske personer, der har foretaget investeringer før denne dato, bliver ikke berørt.

Erhverver man en yderligere andel i f.eks. et K/S-projekt den 14. december 2016 eller senere, vil denne andel være omfattet af begrænsningen.

Med henblik på at sikre, at man ikke omgår reglen, er der indført en værnsregel i overgangsreglerne.

Anskaffer en bestående virksomhed, som man har investeret i senest den 13. december 2016, aktiver eller overtager anden virksomhed den 14. december 2016 eller senere, uden at dette er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift, har de nye regler virkning for hele investeringen.

Når man skal vurdere de enkelte virksomheder, vurderer man hver transparente enhed for sig.

Det pågældende indgreb vil utvivlsomt ændre noget på investeringslysten og mulighederne i Danmark.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne