Nyheder

Tvangsarvinger og tvangsarv: Sådan er reglerne

I Danmark har man vide rammer for at bestemme fordelingen af sin formue, når man dør. Visse arvinger er dog sikret en del af arven ved dødsfald. Det er de såkaldte tvangsarvinger - læs mere her.

Sådan, som arvereglerne er indrettet i Danmark, har man vide rammer for selv at bestemme, hvordan ens formue bliver fordelt, når man dør.

Bestemmelserne herom skal være indeholdt i et testamente, og testamentet skal for at være gyldigt oprettes i overensstemmelse med særlige formkrav indeholdt i arveloven.

Man kan dog ikke bestemme alt, og navnlig er der visse arvinger, man ikke kan ”gøre arveløse”, heller ikke selvom man måtte have et ønske herom.

Det er de såkaldte tvangsarvinger – læs mere om det begreb her.

Ægtefællen er tvangsarving.

Hvis afdøde er gift, er afdødes ægtefælle tvangsarving. Tvangsarven udgør ¼ af den arv, som ægtefællen ville arve, hvis ikke der var oprettet testamente, altså efter arvelovens regler.

Det er ikke så almindeligt forekommende, at der i et testamente er bestemt, at arven til en ægtefælle skal begrænses i forhold til, hvad arveloven fører til. Men det er altså muligt at gøre det i et vist omfang, og det ses da også fra tid til anden.

Uanset indholdet af testamentet vil ægtefællens arv aldrig kunne begrænses til mindre end tvangsarven på ¼, og ægtefællen vil altid kunne påberåbe sig retten til i hvert fald at arve tvangsarven.

Ægtefællens ret til suppleringsarv

Der gælder en særlig tvangsarveregel til gunst for en ægtefælle. Man kalder det for ægtefællens ret til suppleringsarv, og reglen herom finder man i arvelovens § 11, stk. 2.

Reglen går i hovedtræk ud på, at en ægtefælle altid, uanset størrelsen af formuen i dødsboet, har ret til at udtage arv i et sådant omfang, at ægtefællen i alt har modtaget 850.000 kr, når følgende beløb lægges sammen:

  • Ægtefællens arv
  • Ægtefællens andel af delingsformuen – det man kalder boslod
  • Ægtefællens eget fuldstændige særeje
  • Forsørgertabserstatning, livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til udbetaling til ægtefællen i anledning af dødsfaldet.

Reglen kan føre til, at den afdødes børn, uanset om det er afdødes egne børn eller børn, der er fælles med den efterladte ægtefælle, ender med ikke at arve noget overhovedet.

I boer, hvor formuen ikke er så stor, kommer reglen ikke helt sjældent til anvendelse, men man skal naturligvis være opmærksom på, at livsforsikringer m.v. skal indregnes, og det kan efter omstændighederne være beløb af en størrelsesorden, der gør reglen uanvendelig.

Beløbet på 850.000 kr er beløbsgrænsen i 2023. Beløbsgrænsen reguleres årligt.

Livsarvinger er tvangsarvinger

Afdødes livsarvinger er også tvangsarvinger, og det gælder også her, at tvangsarven udgør ¼ af den arv, som livsarvingerne ville arve, hvis ikke der var oprettet testamente, altså efter arvelovens regler.

Det er meget almindeligt forekommende, at der i et testamente er bestemmelser om begrænsning af arven til livsarvinger. Det kan være for at begunstige en ægtefælle med mere, eller det kan være fordi, man ønsker, at nogle livsarvinger skal arve mere end andre.

Hvem er livsarvinger?

Livsarvinger er arvelovens udtryk for afdødes børn, børnebørn m.v. i det, man kalder for nedstigende linje.

Et barn er altså tvangsarving, og er barnet død før arveladeren, træder det afdøde barns børn i barnets sted som arving, herunder som tvangsarving. De deler den arvelod, barnet skulle have haft. På samme måde kan eventuelle oldebørn træde i barnebarnets sted, hvis et barnebarn, der ellers skulle arve, er død før arveladeren.

Beløbsbegrænsning af arv til livsarvinger

Efter arvelovens § 5, stk. 2 gælder den regel, at en arvelader i sit testamente, uanset størrelsen af arveladerens formue, kan begrænse et barns arvelod til 1.410.000 kr. Det beløb er gældende i 2023 og reguleres årligt.

En sådan beløbsbegrænsning skal være udtrykkeligt indeholdt i testamentet, og er det tilfældet, vil barnets arvelod altså være begrænset til et beløb, også selvom barnets tvangsarv opgjort efter ¼-reglen måske ville udgøre et langt større beløb.

Denne mulighed for beløbsbegrænsning blev indført i arveloven i 2008 og medførte en meget betydelig udvidelse af kompetencen til at fordele formue ved testamente i forhold til tidligere regler, når der er tale om en betragtelig formue.

Beløbsbegrænsningen kan også benyttes til eksempelvis børnebørn, hvis afdødes barn er død. Barnebarnets arv kan da begrænses til den andel af beløbet, som svarer til andelen af det afdøde barns arv. Er det således to børnebørn, hvis arv beløbsbegrænses, fordi deres far eller mor er død, vil deres arv hver være begrænset til 705.000 kr.

Andre regler om tvangsarv

En livsarvings tvangsarv kan ikke båndlægges udover det tidspunkt, hvor livsarvingen fylder 25 år. Modsat kan arv udover tvangsarven, kaldet friarv, principielt båndlægges på livstid.

Tvangsarv kan, modsat friarv, som absolut hovedregel heller ikke indsættes i en successionsrækkefølge.

I et testamente kan bestemmes, at tvangsarv skal udbetales kontant til arvingen, som dermed ikke kan kræve aktiver i boet udlagt til sig som en del af arven. Det samme gælder i øvrigt for friarv.

I et testamente kan desuden bestemmes, at tvangsarven skal være særeje for arvingen, ligesom en sådan særejebestemmelse kan fastsættes for friarv.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere om tvangsarv eller reglerne omkring arv generelt, er du velkommen til at kontakte vores specialister, der altid er klar til at hjælpe og rådgive dig.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne