Nyheder

Hvordan genoptages dødsboer?

Dødsboskiftelovens § 103 indeholder regler om genoptagelse af dødsboer. Efter bestemmelsen kan et bo genoptages, når det findes påkrævet, og der angives nogle eksempler på, hvornår det er tilfældet. Læs mere om genoptagelse her, og få indblik i, hvad genoptagelsen betyder for arvingerne og andre involverede i boets behandling.

Grunde til genoptagelse

I det følgende omtales nogle af de mest almindelige grunde til, at et bo ønskes genoptaget og eventuelt kan blive det.

Yderligere aktiver eller passiver

Et bo kan genoptages, hvis der efter boets afslutning viser sig at være yderligere aktiver, som ikke er taget i betragtning ved boets behandling, men som burde have været det. Det kan være aktiver, som arvingerne og boet ikke har haft kendskab til, og som først ”dukker op” efter, at boet er afsluttet. Det kan også være aktiver, som arvingerne og boet har haft kendskab til, men som de fejlagtigt ikke har medtaget i boopgørelsen.

I de tilfælde er der yderligere midler at fordele blandt arvingerne, og typisk vil der også skulle betales yderligere boafgift.

Et bo kan også genoptages, hvis der efter boets afslutning dukker yderligere gældsposter op, som skulle have været taget i betragtning. Der kan være tale om krav, der rent faktisk er rejst på rette vis overfor boet, men som er overset. Genoptagelse af boets behandling kan derfor være påkrævet for at få korrigeret for sådanne nye poster, og der vil ofte være tale om, at arvingerne har fået udbetalt for meget.

Arven er fordelt forkert eller udlodningen er foretaget forkert.

En forkert udlodning er udtryk for, at den i boopgørelsen forudsatte fordeling af arven ikke er blevet efterlevet, og en genoptagelse kan derfor være påkrævet for at rette op herpå. Nogle lodtagere skal måske aflevere noget af det, de har fået, mens andre skal have udbetalt mere.

En forkert fordeling af arven er derimod udtryk for noget andet. Her er der tale om, at selve den anvendte fordeling er forkert. Det kan være fordi, den viser sig at stride mod et testamente – måske et testamente, man ikke kendte til - eller ligefrem mod arvelovens fordelingsregler, eller at et arveafkald er overset.

Det kan dog også være, at det har vist sig, at der var flere eller andre arvinger end man havde forudsat ved boets behandling og dermed ved arvefordelingen. Der kan simpelthen være arvinger, man ikke har været opmærksom på.

I tilfælde med ”forbigåede arvinger” suppleres dødsboskiftelovens regel om genoptagelse af særlige regler i Lov om borteblevne. Reglerne går i hovedtræk ud på, at der i et bo, der har været behandlet ved bobestyrer, gælder en frist på 5 år til at ”melde sig” som arving, mens fristen, hvor boet er behandlet som privat skifte, er 10 år. Men indenfor de frister kan man altså som arving risikere at skulle aflevere allerede modtaget arv, hvis der dukker yderligere arvinger op. Det sker indimellem, og det er selvsagt ikke nogen rar situation for de involverede.

Boafgiften er beregnet forkert, og en arving anmoder om genoptagelse.

Her er der tale om tilfælde, hvor det viser sig, at boet (og dermed arvingerne) har betalt for meget i boafgift. Det kan være på grund af regnefejl, eller det kan være en afledt konsekvens af, at et yderligere passiv er dukket op. I disse tilfælde kan boet genoptages med henblik på at korrigere afgiftsberegningen.

Forhold, der ikke giver adgang til genoptagelse

Generelt bestemmes det i dødsboskiftelovens § 103, at genoptagelse kan finde sted, hvis der er begået fejl ved boets behandling eller kommet nye oplysninger af væsentlig betydning for tredjemand eller boets behandling.

En væsentlig pointe er imidlertid, at der skal være tale om egentlige sagsbehandlingsfejl, hvorimod man ikke kan få behandlingen af et bo genoptaget, hvis man har fortrudt et valg eller en beslutning og nu ønsker at gøre den om.

Man kan eksempelvis ikke få boet genoptaget, fordi man ønsker at vælge en anden skæringsdag i boet. Det kan ellers let tænkes, at man efter at have indleveret boopgørelsen konstaterer, at en anden skæringsdag ville have været mere hensigtsmæssig blandt andet af skattemæssige årsager. Men det kan ikke begrunde genoptagelse.

Blandt andet af den grund er det væsentligt at være omhyggelig med valget af skæringsdag i forbindelse med udarbejdelse og indlevering af boopgørelse – netop fordi valget så at sige ikke kan fortrydes.

Det samme gælder værdiansættelser. Man kan heller ikke få et bo genoptaget med den begrundelse, at man ønsker at ændre en værdiansættelse af et aktiv. Ønsket kan være begrundet i, at man efter indlevering af boopgørelsen har konstateret, at et aktiv har en ganske anden – typisk lavere – værdi, end aktivet er medtaget til i boopgørelsen. Dette kan føre til et ønske om at korrigere værdien for også at korrigere arvefordelingen og afgiftsberegningen. Højesteret har imidlertid klart fastslået, at et bo ikke kan genoptages med den begrundelse, at man ønsker at ændre en værdiansættelse. Heller ikke her har man fortrydelsesret.

Både valg af skæringsdag og værdiansættelser har stor betydning for arvefordelingen, størrelsen af den boafgift, der skal betales i boet, og ikke mindst om boet er skattefrit eller skattepligtigt. Selvom forkerte valg kan have vidtrækkende økonomisk betydning for boet og arvingerne, kan valgene ikke laves om.

Hvad betyder genoptagelsen?

Når et bo genoptages, betyder det, at den yderligere bobehandling, der er påkrævet, bliver foretaget. Der udarbejdes en ny boopgørelse med de korrektioner, der har vist sig relevante. Den nye opgørelse skal på ny godkendes efter de regler, dødsboskiftelovens foreskriver, og den skal også på ny godkendes af Skattestyrelsen og Skifteretten i relevant omfang.

Som led i genoptagelsen kan det vise sig, at der er arvinger eller andre, f.eks. kreditorer, der har fået udbetalt mere, end de havde ret til.

Her foreskriver dødsboskiftelovens § 104, at disse skal fralægge sig, hvad de har fået udbetalt for meget. Der er ikke noget krav om ond tro hos modtageren, og tilbagebetaling skal derfor ske, også selv om modtageren ikke havde noget viden om – eller burde have haft det – at der var modtaget for meget. Da sådanne krav om tilbagebetaling efter omstændighederne kan komme lang tid efter boets afslutning, og dermed den oprindelige udbetaling, kan det give anledning til ubehagelige overraskelser. Det kan også give anledning til komplikationer i de tilfælde, hvor modtageren måske ikke er i stand til at tilbagebetale.

Rådgivning er afgørende

I mange tilfælde skyldes behovet for en genoptagelse, at noget uventet er sket, som hverken arvingerne eller rådgiverne i boet har været – eller kunne have været – bekendt med. Her er muligheden for genoptagelse en god mulighed for at få færdiggjort boets behandling på det helt rigtige grundlag.

Anmodninger om genoptagelse er dog fra tid til anden et resultat af en mangelfuld behandling af boet. Ikke så sjældent fordi arvingerne enten har modtaget ufyldestgørende rådgivning eller slet ingen rådgivning.

Ved behandlingen af et bo er der meget at gøre og mange vigtige beslutninger at træffe. Ikke alle fejl og forsømmelser kan rettes op med en genoptagelse. Så også her gælder det velkendte fænomen, at undladelse af at søge relevant rådgivning fra starten, kan blive en dyr løsning i sidste ende.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til reglerne omkring arv og genoptagelse af dødsboer, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med juridisk rådgivning om arveret og dødsboer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne