Nyheder

Hvilke regler gælder for umyndige arvinger?

Børn under 18 år er umyndige. Det betyder, at de ikke formueretligt kan råde på egen hånd. I stedet er det barnets værge – som alt overvejende hovedregel mor og far – der råder på barnets vegne. Når et barn er arving i et dødsbo, rejser det forskellige problemstillinger. Nogle er relativt ukomplicerede, andre er ganske komplekse. Bliv klogere på nogle af problemstillingerne her.

Repræsentation af barnet på skiftet

Arvinger i et dødsbo har ret til at deltage i og være med til at træffe de beslutninger, der skal træffes som led i behandlingen af et dødsbo. Hvordan retten udøves afhænger af måden, boet behandles på, men arvingen har altid en vis form for indflydelse og beslutningsret. Det er typisk beslutninger om salg af boets aktiver, godkendelse eller afvisning af krav mod boet og andre ofte meget forskelligartede spørgsmål. En arving skal også tage stilling til forhold, der knytter sig specifikt til arvingens egen retsstilling. Det kan være fortolkning eller anfægtelse af et testamente, spørgsmål om, hvordan arvingens arv skal udlægges, eller godkendelse af boopgørelsen og andre forhold.

Når arvingen er umyndig, er det arvingens værge, der træffer alle disse beslutninger på arvingens vegne.

Nu kan det meget ofte forekomme, at arvingen og værgen er arvinger i samme bo. Det vil eksempelvis være tilfældet i de talrige situationer, hvor arvingens ene forælder er død, og hvor afdødes ægtefælle er arvingens anden forælder. I de situationer vil arvingen (barnet) og værgen kunne have modstridende interesser.

Som eksempel kan nævnes, at den efterlevende ægtefælle ønsker at beholde en fast ejendom, som indgår i boet. Størrelsen af barnets arv afhænger af ejendommens værdi, og barnet har derfor som udgangspunkt interesse i en så høj værdi som muligt. Den efterlevende ægtefælle har imidlertid interesse i en så lav værdi som muligt. De har altså modstridende interesser.

I disse tilfælde skal der derfor beskikkes en skifteværge for barnet, så denne kan varetage barnets interesser i stedet for ægtefællen, hvis egne interesse jo strider mod barnets.

En sådan skifteværge beskikkes af skifteretten. Det kan godt være en bekendt til barnet eller et familiemedlem, som anses for tilstrækkelig uafhængig af den anden forælders interesser, men ofte beskikkes en advokat, ikke sjældent en fra kredsen af autoriserede bobestyrere i den pågældende retskreds.

Krav om godkendelse

I visse tilfælde kan værgen – om det så er barnets forælder eller en skifteværge - ikke selv træffe beslutningen, men skal have godkendelse fra Familieretshuset. Herom er der regler i værgemålsloven og værgemålsbekendtgørelsen, som der henvises til i dødsboskifteloven, hvorfor de også anvendes på skifteværger.

Overordnet kan man sige, at der skal indhentes godkendelse fra Familieretshuset, hvis den påtænkte disposition har direkte betydning for barnet. Centralt er her udlæg af aktiver fra boet til barnet. Ikke alle aktiver kan udlægges til en umyndig, og det forhold omtales særskilt nedenfor.

I særdeleshed skal der indhentes godkendelse, hvis dispositionen har negativ betydning for barnet. Derfor skal der eksempelvis indhentes godkendelse, hvis værgen på barnets vegne vil give arveafkald, undlade at anfægte et ellers ugyldigt testamente eller godkende værdiansættelser i boet, som isoleret set er ufordelagtige for barnet.

Uskiftet bo

Som hovedregel har en efterlevende ægtefælle ret til at sidde i uskiftet bo med fælles børn. Det gælder også, hvis disse børn er umyndige.

Hvis den afdøde ægtefælle selv har børn, såkaldte særbørn, kan den efterlevende ægtefælle kun sidde i uskiftet bo med disse, hvis de giver samtykke hertil.

Hvis særbørnene er umyndige, kan de ikke selv give samtykke. Samtykket skal gives af værgen eller skifteværgen, og derudover skal skifteretten meddele tilladelse, som skifteretten kun kan give, hvis det er forsvarligt under hensyn til barnets interesser og den efterlevende ægtefælles forhold. Det er altså en konkret vurdering.

Hvad kan den umyndige arve?

Størrelsen af den umyndiges arv afhænger, som det er tilfældet for alle andre arvinger, af arvelovens regler og et eventuelt testamente.

Når arvens størrelse er fastlagt, skal det afklares, hvordan arven skal udlægges til arvingen.

Her giver det anledning til særlige overvejelser, når arvingen er umyndig.

Så længe arven til den umyndige udlægges i kontanter eller børsnoterede værdipapirer, er der ingen problemer. Det kan man altid gøre.

Derimod kræver det godkendelse, hvis arven ønskes udlagt i fast ejendom. Sådan godkendelse gives sjældent, hvilket hænger sammen med, at en umyndig ikke kan påtage sig gældsforpligtelser, og der er uvægerligt gældsforpligtelser knyttet til at eje en fast ejendom, eksempelvis pligten til at betale ejendomsskatter.

Er der tale om en ejendom, f.eks. et sommerhus, som den umyndige er meget tæt knyttet til, og arver den umyndige også andre – rigelige – midler, og er der nogen, f.eks. værgen, der vil afgive erklæring om at friholde den umyndige for alle forpligtelser vedrørende ejendommen, ses der eksempler på, at godkendelse bliver givet.

Det kræver også godkendelse at arveudlægge en virksomhed, der drives i personligt regi, herunder som et I/S. Det skyldes, at en sådan virksomhedsdrift er forbundet med personlig hæftelse. En sådan godkendelse er stort set umulig at få. Det samme gælder for udlæg af andre aktiver, som anses for risikofyldte.

Hvis man ønsker at udlægge unoterede kapitalandele i et aktie- eller anpartsselskab til en umyndig, kræver det også godkendelse, og også her gælder at praksis er restriktiv, og at det er vanskeligt at få godkendelse hertil. Temaet er navnlig relevant ved familievirksomheder, hvor den umyndige ønskes tilgodeset med en andel af ejerskabet i familievirksomheden. I de sjældne tilfælde, hvor tilladelse er givet, har det haft betydning, at den umyndiges ejerandel var stor, at virksomheden var meget solid, og at ønsket om at bevare ejerskabet i familien i øvrigt vejede meget tungt.

Der er således megen sandhed i det ofte hørte udsagn om, at en umyndig ”kun kan arve kontanter”. Det er meget vanskeligt at få godkendt andet, om end det ikke er helt umuligt.

Den umyndiges rådighed over arven

Som udgangspunkt kan den umyndige ikke selv råde over sin arv, når den er udbetalt. Indtil barnet bliver myndigt, skal arven administreres af andre på den umyndiges vegne.

Arv til en umyndig, der udredes i kontante midler, børsnoterede papirer eller andre værdipapirer, skal således indleveres til bestyrelse (administration) i en godkendt forvaltningsafdeling i et pengeinstitut. Forvaltningsafdelingen administrerer formuen i samarbejde med værgen, der således indenfor rammerne af de regler, der gælder for anbringelse af umyndige midler, kan beslutte, hvordan formuen skal investeres.

Arv, der udlægges i andet, eksempelvis løsøre eller (undtagelsesvist) fast ejendom, administreres derimod af værgen selv. Det samme gælder en formue, der ikke overstiger et beløb på 75.000 kr. Den beløbsgrænse er båret af administrative hensyn for at undgå, at mindre formuer skal anbringes til forvaltning.

Den, som den umyndige arver – oftest være en forælder – kan i et testamente have bestemt, at de beskrevne regler om anbringelse og administration af den umyndiges arv ikke skal gælde. Sådanne testamentariske bestemmelser kan dog kun træffes vedrørende friarv, og altså ikke vedrørende tvangsarv. Der er desværre ikke helt juridisk klarhed over, om administrationen af friarven så også skal forestås af værgen, eller om der i testamentet kan fastsættes en anden ordning for administrationen. Testamentariske bestemmelser af denne karakter kræver grundige overvejelser og kompetent og fyldestgørende rådgivning.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til reglerne omkring arv og umyndige arvinger, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med juridisk rådgivning om arveret og dødsboer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne