Nyheder

Udtagelsesret og udløsningsret – hvad er det?

Når et dødsbo skiftes, og arvingerne skal fordele arven, er der principielt to forskellige spørgsmål, der skal findes svar på. Hvordan skal boets formue fordeles kvantitativt og kvalitativt mellem arvingerne? Men hvem har hvilke rettigheder, og hvad siger reglerne? Læs med her og få overblikket.

De to spørgsmål består i, for det første, hvordan boets formue rent kvantitativt, eller værdimæssigt, skal fordeles mellem arvingerne. For det andet er spørgsmålet, hvordan den enkelte arving skal modtage sin arv. Her er der tale om, hvilke aktiver eller værdier den enkelte arving skal modtage, således at arvingen værdimæssigt får den arv, som den pågældende har krav på. Her er der altså tale om den kvalitative fordeling, der afgør, hvem der har ret til at udtage de forskellige aktiver i boet, og hvad man gør, hvis flere arvinger ønsker det samme aktiv.

Kan arvingerne blive enige?

Når arvingerne kan blive enige om, hvordan boets aktiver skal fordeles, er det uproblematisk.

Arvingerne kan frit aftale den nærmere fordeling af boets aktiver. De kan aftale, at visse aktiver tilfalder den ene arving og andre aktiver den anden arving, og de kan også aftale, at der er aktiver, som flere arvinger udtager i fællesskab med en nærmere aftalt fordeling af ejerskabet. Det er ”kun” et spørgsmål om at blive enige.

Betyder en aftale, at en arving udtager aktiver, hvis værdi overstiger arvingens andel af arven, skal arvingen naturligvis kunne løfte den forpligtelse, der så opstår i forhold til boet. På samme måde kan det være, at en aftalt fordeling forudsætter, at en arving overtager en gældsforpligtelse efter afdøde. Det vil naturligvis kræve, at den relevante kreditor bevilger gældsovertagelse, ellers kan det ikke lade sig gøre.

Som udgangspunkt kan arvingerne frit aftale sig til rette, og så volder det ikke vanskeligheder på skiftet.

Hvad nu, hvis arvingerne ikke kan blive enige?

Det kan forekomme, at der er et aktiv i boet, som flere arvinger ønsker at udtage som en del af arven. Det kan være en bestemt indbogenstand eller en fast ejendom eller måske kapitalandele i et selskab.

Kan arvingerne ikke blive enige om, hvem af flere arvinger, der skal udtage et aktiv, må det afgøres efter de regler, arveloven opstiller.

Lovens udgangspunkt er, at hvis to (eller flere) arvinger ønsker at udtage samme aktiv, afgøres det ved lodtrækning, hvem af dem, der skal have det pågældende aktiv.

Men lodtrækningsløsningen fraviges, hvis en arving har en særlig fortrinsret.

Ægtefællens fortrinsret

Afdødes ægtefælle har for det første ret til forlods at udtage genstande til personligt brug, når værdien ikke står i misforhold til formueforholdene i boet. Ægtefællen har også ret til forlods at udtage genstande, der er anskaffet til brug for mindreårige børn.

Hvad angår boets øvrige aktiver, har afdødes ægtefælle også fortrinsret, og der skal ikke trækkes lod.

Dog kan afdødes særlige livsarvinger (i modsætning til fælles livsarvinger) tillægges en fortrinsret i konkurrence med ægtefællen, hvis der er tale om et aktiv, der har en særlig erindringsværdi for særbarnet.

Som eksempel på en sådan erindringsværdi kan nævnes genstande, som afdøde har arvet fra sin slægt, og som særbarnet derfor har en særlig interesse i at beholde i slægten.

Ægtefællens fortrinsret gælder altid for en fælles bolig, ligesom ægtefællen altid vil kunne beholde indbo i det fælles hjem, medmindre der er tale om indbo, som er fuldstændigt særeje for den afdøde ægtefælle.

Andre arvinger end ægtefællen?

Er ægtefællen ikke blandt de arvinger, der ønsker samme aktiv udlagt – det kan f.eks. være flere børn – gælder hovedreglen om lodtrækning, men også her gælder, at en af dem kan have fortrinsret, hvis aktivet har en særlig erindringsværdi for den pågældende. Der er f.eks. set eksempler på, at en arving er tillagt fortrinsret til et sommerhus, som netop denne arving i modsætning til andre har benyttet og haft en nær tilknytning til.

Udtagelsesret – men ikke altid udløsningsret

Hvis værdien af de aktiver, en arving ønsker at udtage/beholde, overstiger den arv, den pågældende skal have, opstår spørgsmålet, om arvingen så alligevel kan beholde aktiverne mod at betale det nødvendige beløb til boet.

En sådan ret, som man kalder en udløsningsret, har en ægtefælle. Derimod har andre arvinger ikke en sådan ret, og kan derfor ikke mod andre arvingers protest på den måde ”købe et aktiv fri”.

En samlevers rettigheder

En samlever, som afdøde ikke var gift med, er ikke arving efter arveloven, og vil kun være arving, hvis og i det omfang afdøde har truffet bestemmelse herom i et testamente.

Efter en bestemmelse i dødsboskiftelovens § 111 a er en samlever dog tillagt ret til at overtage den fælles bolig og indboet i det fælles hjem. Det er således udtryk for en ret for den pågældende samlever til at købe disse aktiver til en vurderingspris.

Det er ikke en arveret, men er samleveren indsat som arving i et testamente vil regelsættet virke som en udtagelses- og udløsningsret for samleveren, som på det punkt har samme rettigheder som en ægtefælle.

En samlever har disse rettigheder, hvis samlivet har bestået i to år forud for dødsfaldet eller, hvis afdøde og samleveren har, har haft eller venter et fælles barn.

Samejeforhold

Ejer afdøde et aktiv i sameje med en arving, anerkendes det, at en sådan arving har en særlig interesse i at kunne udtage også afdødes andel af aktivet i sameje – det kan f.eks. være en fast ejendom, som afdøde ejer sammen med et barn. Derfor har den pågældende arving både udtagelses- og udløsningsret til afdødes andel af samejeaktivet.

Det gælder dog ikke i konkurrence med afdødes ægtefælle, hvis samejet vedrører afdødes og ægtefællens fælles bolig eller indbo i det fælles hjem.

Betydningen af afdødes testamente

Det gælder generelt, at arvelovens regler om udtagelsesret viger for de bestemmelser, afdøde har truffet ved testamente.

I et testamente kan en arving derfor tillægges udtagelsesret til bestemte aktiver, og en arving kan også tillægges udløsningsret og dermed muligheden for at overtage et aktiv fra boet, også selv om værdien heraf overstiger, hvad den pågældende skal arve.

Man kan også i et testamente bestemme, at en arving netop ikke skal have ret til at udtage aktiver, men derimod skal være forpligtet til at få sin arv udbetalt kontant, og ikke ved at udtage aktiver i boet.

Disse typer testamentariske bestemmelser er meget velegnede til at forebygge eller løse konflikter mellem arvingerne om, hvem der skal beholde hvilke aktiver. De kan være, men behøver ikke være, kombineret med en ændret arvefordeling.

Sådanne bestemmelser er også ofte et led i planlægningen af et generationsskifte af en virksomhed, hvor det testamentarisk kan sikres, at en bestemt arving kan udtage/beholde eksempelvis ejerandele i en familievirksomhed sådan, at ejerskabet til familievirksomheden ikke i strid med ønskerne til generationsskiftet splittes op eller kommer på andre hænder.

Man kan dog ikke i et testamente fratage sin ægtefælle retten til at udtage en fælles bolig eller indboet i hjemmet – i hvert fald ikke uden ægtefællens samtykke - og det samme gælder ægtefællens arbejdsredskaber, og et motorkøretøj, som ægtefællen har anvendt.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til udtagelsesret, udløsningsret eller andre arveretlige sager, er du velkommen til at kontakte vores specialister, der er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne