Nyheder

Rådgiveransvar: Hvornår er fejl konsekvensberettigede?

Selv en professionel rådgiver kan begå fejl. Faglige fejl, der medfører et tab for klienten. Men i hvilket omfang kan rådgiveren drages til ansvar? Og hvilke konsekvenser har det for rådgiveren? Vi ser på, hvilke muligheder man har som klient, hvis man vil gøre et rådgiveransvar gældende, og hvad man som rådgiver gør, hvis man får gjort et sådant ansvar gældende imod sig.

Erstatningsansvar, disciplinæransvar og strafansvar. Det er tre former for ansvar, der kan gøres gældende, hvis en rådgiver laver faglige fejl. I denne artikel tager vi dig igennem reglerne for de tre typer ansvar og besvarer blandt andet spørgsmålene:

  • Hvornår kan der gøres henholdsvis et erstatningsansvar, disciplinæransvar og strafansvar gældende?
  • Hvilke regler er specifikt gældende for hhv. revisoransvaret og advokatansvaret?

Særligt for professionelle rådgivere såsom revisorer og advokater er, at de er underlagt en såkaldt professionsnorm, hvorefter rådgiverens ansvar vurderes strengere end et almindeligt erstatningsansvar. Rationalet bag dette er, at man som klient har en berettiget forventning om, at rådgiveren besidder det fornødne kvalifikationsniveau. Rådgiveren har en særlig indsigt indenfor sit fagområde, som også medfører et tilsvarende skærpet ansvar. Rådgiveransvaret omfatter både egentlige rådgivningsfejl, samt mangelfuld og manglende rådgivning.

Herunder er reglerne for udøvelse af hvervet som revisor og advokat selvstændigt reguleret og i øvrigt underlagt særlige branchemæssige regler. Revisorer er underlagt revisorloven, som bl.a. angiver vilkårene for udførelse af opgaver i forbindelse med revision, jf. revisorlovens § 1. Advokater er underlagt de advokatetiske regler og reglerne i retsplejeloven kapitel 12 om udøvelse af advokatvirksomhed. Hermed følger, at advokater bl.a. skal udvise en adfærd, der stemmer overens med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Rådgiveren kan ved tilsidesættelse af sine pligter enten ifaldes et erstatningsansvar, disciplinæransvar – eller sommetider også et strafansvar. I det følgende vil vi gennemgå de tre former for ansvar, men først og fremmest ser vi på, hvornår en fejl er klientens eget ansvar.

Identifikation mellem den skattepligtige og rådgiveren

Rådgivere antages ofte i forbindelse med bistand med den skattepligtiges oplysningsforpligtelser over for skattemyndighederne, herunder med selvangivelser, eller til rådgivning om skattemæssige forhold. Udgangspunktet i forbindelse hermed er, at der er identifikation mellem den skattepligtige selv og rådgiveren. Rådgiverens afgivelse af oplysninger er derfor bindende for den skattepligtige. I tilfælde, hvor rådgiveren eksempelvis har bistået med den skattepligtiges selvangivelse, anses selvangivelsen som afgivet af den skattepligtige selv.

Hvornår gælder erstatningsansvaret?

Erstatningsansvaret for rådgivere kræver – som for alle andre – at de almindelige erstatningsretlige betingelser er opfyldt. Rådgiveren skal altså have foretaget en handling/undladelse af culpøs karakter (forsætligt eller uagtsomt), som medfører et tab. Et ansvar forudsætter yderligere, at der er kausalitet (årsagssammenhæng) mellem handlingen/undladelsen og selve tabet. Sidst skal der foreligge adækvans (påregnelighed), hvilket indebærer, at den indtrufne skade og dertilhørende tab er en for rådgiveren påregnelig følge.

Såfremt ovenstående betingelser er opfyldt, er der grundlag for at kunne gøre et erstatningsansvar gældende overfor rådgiveren.

Hvornår gælder disciplinæransvaret for revisorer?

Udover et erstatningsansvar, kan revisorer og advokater også ifaldes et disciplinæransvar. Klienter eller andre, der er blevet berørt af den rådgivning, som en revisor har udført, og som derved har en anerkendelsesværdig interesse, har mulighed for at klage til Revisornævnet over en revisors rådgivning. Revisornævnets sanktionsmuligheder indebærer tildeling af advarsel eller bøde på op til 300.000 kr. for tilsidesættelse af revisorens pligter. Ved tilsidesættelse af særlig grov karakter, kan Revisornævnet forhøje bøden til 600.000 kr., jf. revisorlovens § 44. I tilfælde af grov eller oftere gentaget forsømmelse, kan Revisornævnet også frakende (evt. betinget) vedkommendes godkendelse som revisor i nærmere bestemte perioder. Hertil følger en adgang for revisoren til domstolsprøvelse af Revisornævnets afgørelse, hvor retten kan vælge at stadfæste, ophæve eller ændre nævnets afgørelse. 

I praksis er der i løbet af de seneste år sket en stigning i antallet af pålagte bøder. Revisornævnet kunne ved årsberetningen for 2021 berette om, at der i løbet af 2021 i alt var blevet pålagt bøder for 7.605.000 kr. Nævnet modtog i årets løb 105 sager, hvilket ikke er en uvæsentlig stigning sammenlignet med de 89 sager, der blev modtaget i 2020. Og sammenlignet med niveauet for 2019 er der tale om mere end en fordobling. Ifølge Revisornævnet skyldes stigningen, at Erhvervsstyrelsen har iværksat en omfattende undersøgelse af, i hvilket omfang godkendte revisorer har bestyrelsesposter eller investeringer, der kan medføre tvivl om deres uafhængighed.

Hvornår gælder disciplinæransvaret for advokater?

Advokater kan ifaldes sanktioner fra Advokatnævnet. Advokater kan pålægges en bøde på op til 300.000 kr., hvis advokaten har tilsidesat de pligter, der følger af loven. Ved tilsidesættelse af grov karakter kan Advokatnævnet forhøje bøden til 600.000 kr. Ved grov eller oftere gentagen overtrædelse kan Advokatnævnet betinget frakende advokaten retten til at udføre sager eller forretninger af nærmere angiven karakter eller retten til helt at udføre advokatvirksomhed. Den betingede frakendelse sker i en prøveperiode på op til 5 år. Advokatnævnet kan også ubetinget frakende advokaten retten til at udøve advokatvirksomhed fra 6 måneder til 5 år, eller indtil videre, jf. retsplejeloven § 147 c.

I tilfælde, hvor en advokat har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagne overtrædelser, og adfærden giver grund til at antage, at den pågældende advokat ikke for fremtiden vil udøve sit hverv på forsvarlig måde, kan Advokatnævnet frakende advokaten retten til at udføre sager eller forretninger på nærmere angiven karakter eller retten til helt at udøve advokatvirksomhed. Frakendelsen sker i en periode fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre, jf. RPL § 147 c, stk. 8. Efter § 147 c, stk. 5.Advokatnævnet kan også under selve behandlingen af en sag efter § 147 c, stk. 8, midlertidigt frakende en advokat retten til at udøve advokatvirksomhed. Det sker, hvis Advokatnævnet skønner, at der er en begrundet mistanke om, at betingelserne om frakendelse er opfyldt, og at der er overhængende fare for, at advokaten vil tilsidesætte sine forpligtelser. Ifølge forarbejderne til bestemmelsen forudsættes det, at der er tale om særlige omstændigheder, hvor advokatens adfærd er forbundet med direkte og overhængende fare for klienternes midler eller advokatreglerne i øvrigt.

I Advokatnævnets årsberetning for 2021 kunne nævnet berette om, at antallet at pålagte bøder ikke er ændret væsentligt i forhold til 2020.

Hvornår gælder strafansvaret?

Udover et erstatningsansvar eller et disciplinæransvar kan rådgiveren under nærmere omstændigheder også ifaldes et strafansvar. Ansvaret kan bestå af et professionsansvar eller et virksomhedsansvar. Ansvarssubjektet kan være en rådgiver, der på sin klients vegne har overtrådt bestemmelser i skatte- eller afgiftslovgivningen. Derudover kan ansvarssubjektet også være et selskab i tilfælde af, at fejlen ikke kan henføres til en bestemt medarbejder.

Først og fremmest kan der gøres et direkte ansvar gældende over for rådgiveren. Men derudover kan der også gøres et medvirkenansvar gældende efter STRFL § 23. Der er tale om et selvstændigt ansvar, hvilket indebærer, at den pågældende rådgiver kan ifaldes et ansvar, uanset om der kan gøres et strafferetligt ansvar gældende mod klienten. I praksis er det især i forbindelse med rådgivning og deltagelse i planlægning mv. af økonomiske dispositioner som led i skatteunddragelse, at dette medansvar kan blive aktuelt. Derudover ved medvirken til selve den strafbare handling, f.eks. ved udfærdigelse af urigtige regnskaber. Fælles er, at der gælder et krav om tilegnelse.

Når ansvaret er delt

En sigtelse af rådgiveren for overtrædelse af skatte- eller afgiftslovgivningen udelukker ikke, at den skattepligtige også selv kan blive sigtet for overtrædelsen. Skattestyrelsen foretager en konkret vurdering af, hvorledes ansvaret evt. skal fordeles mellem rådgiver og klient. I tilfælde hvor rådgiveren har begået væsentlige fejl, kan grundlaget for samtidigt at statuere et ansvar hos den skattepligtige ofte mangle.

Samlet kræves en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder, når det skal fastlægges, om rådgiveren kan ifaldes et rådgiveransvar.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi stor erfaring med almindelige skattesager – herunder med at føre sager om og vurdere professionelle rådgiveres ansvar. Særligt har vi erfaring med sager vedrørende advokat- og revisoransvar.

Vi bistår med råd og vejledning i forbindelse med korrespondance med skattemyndighederne, samt førelse af din skattestraffesag for eller imod en rådgiver.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af din skattesag. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne