Nyheder

Nyt styresignal muliggør genoptagelse i tilfælde, hvor ulovlige aktionærlån er beskattet to gange

Ofte vil håndteringen af ulovlige aktionærlån omfattet af ligningslovens § 16 E give anledning til store udfordringer, da der er risiko for dobbeltbeskatning af aktionærlånet. Med et nyt styresignal kan der nu anmodes om genoptagelse af en særlig gruppe sager, hvor der er sket dobbeltbeskatning.

Ulovlige aktionærlån

Efter reglerne i ligningslovens § 16 E skal en hovedaktionær, der optager lån i sit eget selskab, som udgangspunkt beskattes af lånet.

Ulovlige aktionærlån opstår typisk i de situationer, hvor en hovedaktionær har en mellemregning i sit selskab, og hvor mellemregningen kommer i selskabets favør. Ifølge praksis vil der være tale om et ulovligt aktionærlån, hver gang mellemregningen er i selskabets favør.

Når der er sket beskatning af det ulovlige aktionærlån, kan hovedaktionæren reparere det ulovlige aktionærlån ved at foretage en selskabsretlig udlodning af selskabets fordring til sig selv. Dette sker for at indfri det aktionærlån, der allerede er beskattet. Selve udlodningen af fordringen sker skattefrit.

Årsagen til, at fordringen kan udloddes skattefrit, er, at fordringen kun eksisterer selskabsretligt, men ikke skattemæssigt, da aktionærlånet i henhold til ligningslovens § 16 E skattemæssigt skal behandles som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Det vil derfor i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et lån. Dermed vil det allerede beskattede aktionærlån kunne udloddes selskabsretligt, uden at det udløser beskatning.

Retssagen, der udløste en ændret praksis

Baggrunden for det offentliggjorte styresignal skal findes i en skattesag ved Vestre Landsret. I denne sag var en hovedaktionær blevet beskattet ved optagelse af et aktionærlån i sit selskabs datterselskab. For at reparere det ulovlige aktionærlån blev fordringen overført fra datterselskab til moderselskab (et kreditorskifte), hvorefter fordringen kunne udloddes til hovedaktionæren.

Både Skattestyrelsen og Landsskatteretten (SKM2020.325.LSR) konkluderede, at hovedaktionæren skulle beskattes én gang til, da lånet blev overført fra datterselskab til moderselskab, hvilket derfor medførte en dobbeltbeskatning af hovedaktionæren.

Landsskatterettens afgørelse blev indbragt for domstolene, og ved Vestre Landsret tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle. I en efterfølgende kommentar til sagen, offentliggjort som SKM2022. 206.DEP, anførte Skatteministeriet blandt andet følgende:

”Overførslen af fordringen mellem de to selskaber må anses for et kreditorskifte, hvorved fordringen på i alt 471.385 kr. er overgået fra datterselskabet D til moderselskabet M. Størstedelen af fordringen, nemlig hovedstolen på 422.675 kr., bestod af et aktionærlån, der allerede var omfattet af ligningslovens § 16 E, idet der mellem datterselskabet og hovedaktionæren var en forbindelse omfattet af ligningslovens § 2, 1. pkt. Idet denne del af lånet allerede var omfattet af ligningslovens § 16 E, og der således ikke forelå et lån i skattemæssig henseende, indebar kreditorskiftet efter ministeriets opfattelse ikke, at lånebeløbet skulle beskattes igen.”

Skatteministeriet konkluderede altså, at der i et tilfælde, hvor der opstår et tilgodehavende i et datterselskabs favør, kan fordringen overføres fra datterselskab til moderselskab (kreditorskifte), uden at dette medfører dobbeltbeskatning af hovedaktionæren.

Styresignalet

I forlængelse af retssagen offentliggjorde Skattestyrelsen den 17. november 2022 et styresignal i SKM2022.553.SKTST. Af styresignalet fremgår, at Skattestyrelsen ændrer praksis, og at tilfælde, hvor der foretages kreditorskifte af en fordring fra datterselskab til moderselskab, ikke længere vil udløse dobbeltbeskatning.

I de tilfælde, hvor der allerede er sket dobbeltbeskatning, fremgår det af styresignalet, at der kan anmodes om genoptagelse.

Genoptagelse

Med styresignalet er det muligt at anmode om genoptagelse af dobbeltbeskatning af aktionærlån fra og med indkomståret 2015.

Det er en betingelse for genoptagelse, at der til Skattestyrelsen fremsendes relevante oplysninger, der kan begrunde en genoptagelse, blandt andet dokumentation for, at der er sket dobbeltbeskatning efter ligningslovens § 16 E ved et kreditorskifte af fordringen.

Vær dog særligt opmærksom på, at indkomstårene 2015-2018 alene kan genoptages ekstraordinært, og at dette medfører, at der skal fremsendes en begrundet anmodning om genoptagelse senest seks måneder efter, at styresignalet blev offentliggjort den 17. november 2022. Fristen udløber derfor den 17. maj 2023 for at anmode om genoptagelse af indkomstårene 2015-2018.

Styresignalet rammer ikke alle udfordringer med kreditorskifte

Det fremgår af styresignalet, at genoptagelse er forbeholdt de tilfælde, hvor der sker kreditorskifte af en fordring fra et datterselskab til hovedaktionærens moderselskab, og hvor kreditorskiftet tidligere har udløst dobbeltbeskatning.

Det er problematisk, at man ved styresignalet ikke generelt har tilladt, at ethvert kreditorskifte af en fordring fra det selskab, hvor beskatningen er sket, ikke udløser ny beskatning. Det havde været hensigtsmæssigt, hvis styresignalet også omfattede tilfælde, hvor en beskattet fordring overdrages fra et datterselskab til et søsterselskab, eller fra et datter-datterselskab til et moderselskab.

Fik du læst?

Er du nysgerrig på, hvordan reglerne for beskatning af aktionærlån og kapitalejerlån forholder sig, kan du med fordel dykke ned i disse artikler, hvor vi behandler emnerne:

Kontakt DAHL

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få genoptaget en dobbeltbeskatning af et ulovligt aktionærlån, eller hvis du har en konkret skatteretlig sag, du gerne vil have vurderet, sidder vores specialister klar til at hjælpe.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne