Nyheder

Hvornår bliver professionelle sportsudøvere i udlandet skattepligtige til Danmark?

For at blive fuldt skattepligtig til Danmark skal man 1) have en bolig i Danmark og 2) tage ophold i boligen. For begge kriterier gælder yderligere krav, som Kildeskatteloven uddyber – men hvilke regler gælder for professionelle sportsudøvere, der bor i udlandet, men jævnligt opholder sig i Danmark, f.eks. til landsholdslejre? Det kaster en ny afgørelse lys over. Læs mere her.

Bliver en person fuldt skattepligtig til Danmark, betyder det, at personen skal beskattes i Danmark af alle de indkomster, vedkommende oppebærer - uanset hvor indkomsterne stammer fra. Oppebæres der indkomster i udlandet, skal de også medregnes i den danske indkomstopgørelse. 

Hvornår bliver man fuldt skattepligtig?

Hovedkriteriet for at blive fuldt skattepligtig til Danmark er, at man har en bolig i Danmark, og at man tager ophold i boligen.

For så vidt angår boligkriteriet er det typisk fast ejendom i form af et enfamilieshus eller ejerlighed, lejebolig eller lignende. I praksis udstrækkes boligbegrebet vidt, sådan at kælderlejligheder, værelser på et gods m.v. kan udgøre en bolig i sig selv.

For så vidt angår opholdskriteriet er der nogle kvalitetskrav til opholdet. Opholdet må ikke være kortvarigt på grund af ferie eller lignende. Kildeskatteloven uddyber, at enkeltstående ophold i Danmark på under 90 dage ad gangen eller ophold på under 180 dage om året i alt betegnes som kortvarige ophold. Årsagen til opholdet skal da være ferie eller lignende. Omvendt betyder det også, at ophold i Danmark, der er begrundet i f.eks. erhvervsmæssige forhold, let konstituerer skattepligt fra ”dag ét”, hvis man på forhånd har en bolig - et sådant ophold er jo ikke ferierelateret eller lignende.

Navnlig på grund af Helle Thorning-Schmidts skattesag i 2010 blev praksis ændret en grad. Er der tale om enkeltstående ophold, der ikke kan begrundes i ferie eller lignende, er det ikke altid tilstrækkeligt til at være et ophold, der konstituerer fuld skattepligt.

Professionelle sportsudøvere

Der er mange professionelle sportsfolk, som udøver deres idræt i udlandet, hvor de har indgået aftale med en klub som aflønner dem. Beskatningen af det vederlag, de modtager, beskattes i det pågældende land. Med andre ord er de professionelle sportsudøvere ikke fuldt skattepligtige til Danmark. Bliver de fuldt skattepligtige til Danmark, kan det omvendt give udfordringer, idet vederlaget da skal beskattes i Danmark.

For en række sportsudøvere kan det især give udfordringer, hvis de er så dygtige, at de også spiller eller udøver sporten på det danske landshold, f.eks. i fodbold, håndbold, eller ishockey. Landsholdssamlinger foregår næsten altid i Danmark, og sportsudøvernes ophold i Danmark i den sammenhæng er ikke ferierelateret eller lignende – sportsudøverne oppebærer typisk et vederlag for at være en del af landsholdet.

Skatterådet har for nylig haft lejlighed til at tage stilling til en sådan situation. Der var her tale om en sportsudøver, der dyrkede sin sport og boede i Tyskland. Idrætsgrenen er ikke oplyst. Sportsudøveren var så dygtig, at han var med på landsholdet og skulle deltage i landsholdssamlinger i Danmark ad 4-6 omgange om året med hver på en uges varighed. I forbindelse med landsholdssamlingerne blev der sørget for indkvartering, men den pågældende sportsmand havde også selv helårsbolig i Danmark.

Spørgsmålet var, om hans ophold i Danmark nu konstituerede skattepligt til Danmark? Dette fandt Skatterådet ikke var tilfældet. De enkelte landsholdschancer blev betragtet som enkeltstående arrangementer og var ikke tilstrækkelige til at konstituere fuld skattepligt til Danmark.

DAHLs kommentar til afgørelsen

Man kan have mange holdninger til, om 4-6 uger om året fordelt på 4-6 omgange kan betragtes som enkeltstående arrangementer eller ej. Set ud fra en praktisk og retssikkerhedsmæssig synsvinkel er afgørelsen kærkommen, fordi den afklarer retstilstanden ganske fint.

Den usikkerhed, der hidtil har været forbundet med sportsudøveres deltagelse i træningssamlinger og eventuelle slutrunder i Danmark i forhold til den skattemæssige stilling, er nu i en vis grad fjernet. Sådanne arrangementer bør – også hvad angår slutrunder – udgøre enkeltstående arrangementer og ikke konstituere fuld skattepligt til Danmark for sportsudøvere.

Afgørelsen tager konkret sigte på en enkelt sportsudøver, men inspirerer naturligvis til at kunne bruges af en større flok af sportsudøvere. Afgørelsen afklarer dog ikke entydigt, hvor grænsen for antallet og varigheden af ophold – f.eks. landsholdssamlinger – går. Hvad nu, hvis der er talt om 8, 10 eller måske 20 årlige samlinger? Bliver sportsudøveren så skattepligtig?

Afgørelsen afklarer heller ikke, om sportsudøveren bliver skattepligtig i forbindelse med anden tilknytning til Danmark end landsholdssamling; hvilken betydning har det eksempelvis, hvis sportsudøveren spiller/optræder i Danmark med sin udenlandske klub, sponsor m.v.? Og hvad med de aftaler, hvor sportsudøverens personlige rettigheder udnyttes kommercielt, f.eks. reklamejobs, som sportsudøveren medvirker i, og som optages i Danmark og aflønnes ud af Danmark? Hvor går grænsen her, og hvilke kriterier indgår i vurderingen af, om en sportsudøver bliver skattepligtig til Danmark?

Kontakt DAHL

I situationer, hvor en sportsudøver, der bor i udlandet, har en mangefacetteret tilknytning til Danmark, kan det være nødvendigt at søge rådgivning på området. Vores eksperter i skatteret og sportsret yder professionel rådgivning på begge områder. Du er er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til den konkrete afgørelse - eller til reglerne for skattepligt generelt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne