Nyheder

Bindende svar ændrer praksis for skattefri aktieombytning

Når man foretager en skattefri aktieombytning uden tilladelse, skal ombytningen ske til handelsværdi. I et nyt bindende svar har Skatterådet taget stilling til muligheden for at fravige handelsværdien, når det modtagende selskab er insolvent. Læs med her og bliv klogere på betydningen af det bindende svar.

Skattefri aktieombytning uden tilladelse er reguleret i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6. Her fremgår det, at vederlagsaktierne ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse skal svare til handelsværdien af de ombyttede aktier. Skatterådet har i et bindende svar (SKM2021.116.SR) udvidet muligheden for at fravige handelsværdien, hvilket åbner op for at gennemføre skattefrie aktieombytninger, hvor det erhvervende selskab er insolvent. I denne artikel gennemgår vi rammerne for fastsættelse af bytteforholdet ved skattefri aktieombytning samt betydningen af det bindende svar.

En skattefri aktieombytning er defineret ved, at aktierne i et selskab (det erhvervede selskab) ombyttes med aktier i et andet selskab (det erhvervende selskab) med den virkning, at det opnår - eller allerede har - flertallet af stemmerne i selskabet. Dette andet selskab kan enten stiftes ved indskud af de ombyttede aktier eller være et eksisterende selskab. Hvis aktieombytningen sker til et eksisterende selskab, gennemføres ombytningen som en kapitalforhøjelse i selskabet.

En skattefri aktieombytning medfører, at beskatningen af de ombyttede aktier udsættes til et senere tidspunkt, hvor aktionæren afstår aktierne i det erhvervende selskab. Aktionærens anskaffelsessum på aktierne i det erhvervede selskab overføres således til aktierne i det erhvervende selskab (succession).

Kravet om handelsværdi

Det er en af betingelserne for at kunne foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, at ombytningen sker til handelsværdi, jf. aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 6, 2. pkt. Det vil sige, at værdien af de modtagne aktier i det erhvervende selskab, med tillæg af en eventuel kontant betaling, skal svare til handelsværdien af de ombyttede aktier i det erhvervede selskab.

Hvis ombytningen sker til et nystiftet selskab ved indskud af aktierne i det erhvervede selskab, er betingelsen om ombytning til handelsværdi pr. definition opfyldt.

Betingelsen kan derimod i praksis give udfordringer, hvis ombytningen sker til et eksisterende selskab. Kravet om handelsværdi betyder her, at der skal foretages en korrekt værdiansættelse af både det erhvervede og det erhvervende selskab. Hvis værdiansættelsen ikke er korrekt, vil betingelsen for skattefri aktieombytning uden tilladelse ikke være opfyldt, og ombytningen vil være skattepligtig. Kravet medfører også, at aktionærerne ikke selv kan bestemme størrelsen af den kapitalforhøjelse, der skal foretages i det erhvervende selskab i forbindelse med ombytning.

Trods lovens krav om anvendelse af handelsværdien ved fastsættelse af bytteforholdet, godkendes det i praksis, at handelsværdien i visse situationer fraviges. Dette behandles nedenfor.

Solvente/insolvente deltagende selskaber

Muligheden for at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse afhænger af, hvorvidt de deltagende selskaber er solvente eller ej. Nedenfor følger en gennemgang af praksis for værdiansættelse i tre forskellige situationer.  

Situation 1: Erhvervede og erhvervende selskab er begge solvente

Skattemyndighederne har i praksis fundet, at kravet om handelsværdi kan fraviges i situationer, hvor både det erhvervede og det erhvervende selskab i en skattefri aktieombytning er solvente. Det er en betingelse herfor, at der ikke er mulighed for, at der kan ske formueforskydning mellem aktionærerne, og at ombytningen ikke medfører utilsigtede skattemæssige fordele.

Det første krav om, at der ikke kan ske formueforskydning, vil altid være opfyldt, hvis begge deltagende selskaber ejes fuldt ud af den samme aktionær. Dette blev fastslået i afgørelsen SKM2013.763.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at en vederlæggelse til overkurs, uden at der sker en skævdeling mellem aktionærer, vil opfylde betingelsen om, at ombytningen sker til handelsværdi. Antallet af de nominelle vederlagsaktier var fastsat til et ”rundt” beløb uden hensyn til handelsværdien.

At fravigelsen ikke må medføre utilsigtede, skattemæssige fordele følger af afgørelsen SKM2003.574.LSR. I sagen fandt Landsskatteretten endvidere, at en mindre utilsigtet skattemæssig fordel kunne accepteres, idet ejerne var de samme, og der med aktieombytningen ikke var nogen omgåelseshensigt.  

Den utilsigtede skattemæssige fordel, som ikke må opnås, skal opnås som en direkte følge af, at ombytningsforholdet afviger fra handelsværdien.

Praksis giver derfor mulighed for at kravet om, at ombytningen skal ske til handelsværdi, kan fraviges i tilfælde, hvor ovennævnte betingelser er opfyldt. Det betyder, at man i disse situationer f.eks. kan lave en ombytning efter de regnskabsmæssige værdier, og at man kan vælge en hensigtsmæssig størrelse af den nominelle kapitalforhøjelse i det erhvervende selskab uden hensyn til handelsværdien af aktierne.

Situation 2: Erhvervede selskab er insolvent, erhvervende er solvent

De aktionærer, der ombytter deres aktier, skal modtage betaling i form af aktier i det erhvervende selskab. Dette er et krav efter aktieavancebeskatningslovens § 36. Hvis det erhvervede selskab er insolvent, og de indskudte aktier derfor er værdiløse, kan der ikke ske en betaling, og der kan ifølge praksis ikke foretages en skattefri aktieombytning. Det er dermed udelukket at foretage en skattefri aktieombytning, hvis det erhvervede selskab er insolvent.

Situation 3: Erhvervede selskab er solvent, erhvervende er insolvent

Det har i praksis været antaget, at der ikke kunne ske aktieombytning til et insolvent erhvervende selskab, idet det erhvervende selskabs negative egenkapital medfører, at der ikke kan ske ombytning til handelsværdi. Betingelserne for at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse kunne dermed ikke opfyldes.

DAHLs partner, advokat Torben Buur har dog med Skatterådets bindende svar, offentliggjort som SKM2021.116.SR, fået Skatterådets bekræftelse på, at der kan foretages en skattefri aktieombytning uden tilladelse, selvom det erhvervende selskab er insolvent. Muligheden for at fravige handelsværdien ved en skattefri aktieombytning efter SKM2013.763.SR, finder derfor også anvendelse på det tilfælde, hvor det erhvervende selskab har en negativ egenkapital.

Når der sker aktieombytning med et insolvent erhvervende selskab, vil det være muligt at betale aktionæren for en del af de ombyttede aktier, medmindre den negative egenkapital i det erhvervende selskab overstiger værdien af aktierne i det erhvervede selskab.

For aktionæren vil det derfor være de aktier, for hvilke der er modtaget betaling, der kan ombyttes skattefrit. Hvis aktionæren indskyder aktier til en værdi på 100.000 kr., og det erhvervende selskab har en negativ egenkapital på 20.000 kr., vil der kun ske succession for aktier til en værdi af 80.000 kr. De resterende aktier vil blive anset for afstået, og der skal ske almindelig avancebeskatning for disses vedkommende.

Betingelserne for at fravige kravet om handelsværdi skal dog stadig være opfyldte. Der må ikke være mulighed for, at der kan ske formueforskydning mellem aktionærerne, og ombytningen må ikke medføre utilsigtede skattemæssige fordele.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til værdiansættelse eller de øvrige betingelser for skattefrie omstruktureringer, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister i skatteret. Vi rådgiver om alle sager inden for person- og selskabsbeskatning og står klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne