Nyheder

Almennyttige og almenvelgørende fonde: Hvornår gælder fritagelse for boafgift?

Visse fonde er fritaget for boafgift, så dødsboet ikke skal beregne og indbetale boafgift af den arv, der tilfalder den pågældende fond. Fritagelsen afhænger af, hvorvidt fonden er almennyttig eller almenvelgørende. Bliv her klogere på, hvad forskellen er, samt hvilken betydning det har for fritagelsen af boafgift.

En stribe fonde, foreninger, stiftelser, religiøse samfund m.v. er generelt fritaget for boafgift. Det skyldes, at boafgiftsloven i § 3, stk. 1, litra g fastsætter, at der er afgiftsfrihed, hvis fonden m.v. er godkendt i henhold til ligningsloven § 8 A eller § 12. Sådanne fonde kan altså modtage arv i henhold til et testamente uden at betale afgift heraf.

8 A er den regel i ligningsloven, der bestemmer, at en skatteyder indenfor nærmere rammer kan få fradrag for gaver ydet til de pågældende fonde m.v. § 12 indeholder reglerne om mulighed for skattemæssigt fradrag for visse løbende ydelser til de pågældende fonde m.v.

Ligningsloven § 8 A og § 12 er altså udtryk for en ”positivliste”. Hvis en fond, en forening mv. eller et religiøst samfund er optaget på listen, følger fritagelsen for boafgift allerede heraf, og det er ikke nødvendigt at søge om afgiftsfrihed i forbindelse med behandlingen af dødsboet og udbetaling af arven.

Bl.a. de velkendte landsdækkende sygdomsbekæmpende velgørende fonde og nødhjælpsorganisationer står på listen, hvorfor de ikke belastes med boafgift af arvede midler.

Når fonden ikke er på ”positivlisten”

Fonde og foreninger mv., der ikke står på ”positivlisten”, er derimod som udgangspunkt omfattet af de almindelige regler for boafgift, hvilket betyder, at arv til ikke-afgiftsfritagne fonde vil blive belastet med både almindelig boafgift og tillægsboafgift. Det betyder, at den marginale afgift af arven udgør 36,25 %.

Efter boafgiftslovens § 3, stk. 2 kan der imidlertid ansøges om afgiftsfrihed bl.a. til fonde mv. ”med almennyttigt eller almenvelgørende formål”. I disse tilfælde skal der altså konkret ansøges om afgiftsfrihed. Ansøgning sker til Skattestyrelsen.

Det er typisk relevant i tre situationer.

  • For det første har afdøde måske i sit testamente tilgodeset en fond eller forening m.v., som ikke står på positivlisten. Her skal der søges om afgiftsfrihed, hvis det vil opnås.
  • For det andet kan det tænkes, at afdøde i sit testamente har tilgodeset en fond, som afdøde selv har stiftet eller har været med til at stifte forud for dødsfaldet. Det er for så vidt blot en variant af den første situation.
  • For det tredje kan det tænkes, at afdøde i sit testamente har truffet bestemmelse om, at der som led i boets behandling skal stiftes en fond, der er indsat som arving i testamentet. Her stiftes fonden af dødsboet, og hvis arven til en sådan fond skal være afgiftsfri, kræver det også ansøgning og tilsagn om fritagelse.

Afgørende for afgiftsfriheden er, hvorvidt fondens uddelingsformål er almennyttigt eller almenvelgørende.

Det kan undertiden være sværere at afgøre, end man skulle tro.

Er uddelingsformålet almennyttigt eller almenvelgørende?

Sondringen mellem begreberne almennyttig og almenvelgørende er traditionelt således, at en fond anses for ”almennyttig”, hvis formålet kommer en vis bredere kreds af personer til gode, og formålet ud fra en almindelig samfundsmæssig opfattelse er nyttigt, mens ”almenvelgørende” formål karakteriseres som uddelinger, der ydes til en bredere personkreds, som er i økonomisk trang.

Hvis uddeling bl.a. er forbeholdt medlemmer af en bestemt familie - det man ofte kalder en familiefond – er fonden pr. definition ikke almennyttig eller almenvelgørende. Den er heller ikke almenvelgørende, hvis den kreds af personer, der kan komme i betragtning, i øvrigt er meget snæver.

Kerneområder for det almennyttige er støtte til sygdomsbekæmpelse, kulturelle formål, uddannelse og forskning, socialt arbejde samt idræt og fritidsliv.

Det er en vigtig pointe, at fondens formål kun må være almennyttig. Har fonden både almennyttige og ikke-almennyttige formål, f.eks. uddeling til familien, vil afgiftsfritagelse ikke kunne opnås.

Eksempler fra praksis

Almennyttig støtte til videreuddannelse

I et ikke offentliggjort bindende svar har Skattestyrelsen bekræftet, at en fond var afgiftsfritaget. Den havde til formål at yde støtte til efteruddannelse i udlandet af organister, der opfyldte et nærmere fastsat uddannelseskrav.

Til brug for det bindende svar var det oplyst, at der var knapt 1000 personer, der ville kunne komme i betragtning til uddeling fra fonden.

Selvom kredsen af personer, der umiddelbart kunne komme i betragtning, ikke var voldsom stor, kunne enhver, der senere opfyldte kravene, komme i betragtning. Derfor ansås kredsen for tilstrækkelig stor. Samtidig var formålet – støtte til videreuddannelse – almennyttigt. Der blev derfor bekræftet afgiftsfritagelse for arven til fonden.

Fornyelse af familiegravsted – hverken almennyttig eller almenvelgørende

I en dom offentliggjort i SKM2022.8.ØLR havde en fond flere formål. Det ene var at vedligeholde og forny et familiegravsted. Østre Landsrets flertal fastslog, at den omstændighed, at fonden havde et sådant formål i sig selv indebar, at fonden ikke var almennyttig eller almenvelgørende.

Den dom er i øvrigt i tråd med en tidligere afgørelse fra Vestre Landsret fra 2008, hvor en advokat blev dømt til at betale erstatning for at have bistået med oprettelse af et testamente, som bestemte, at der af en del af arven skulle stiftes en fond. Fonden havde klart almennyttigt formål, bortset dog fra, at fonden skulle stå for anlæg og vedligehold af afdødes gravsted. Dermed bortfaldt muligheden for afgiftsfritagelse, og fondens tab herved – en betragtelig boafgift – måtte advokaten erstatte.

Er du i tvivl?

Som det ses, skal der udvises særlig omhu med udformning af fondens formål, når fondens stiftelse og formål bestemmes i et testamente. Har du spørgsmål vedrørende fonde, boafgift eller udformning af fondens formål, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister, der er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne