Nyheder

Hvilke konsekvenser er der ved fysiske personers afbrydelse af skattepligt til Danmark?

Når en fysisk person afbryder sin skattepligt til Danmark, ophører Danmarks ret til at beskatte den fysiske person. I sådanne tilfælde har Danmark regler om exitbeskatning også kaldet ”havelågebeskatningen”. Læs mere om konsekvenserne ved afbrydelse af skattepligt til Danmark her.

Fysiske personer kan enten være fuldt skattepligtige eller begrænset skattepligtige til Danmark. For en fuldt skattepligtig fysisk person eksisterer der et globalindkomstprincip. Det betyder, at den fysiske person skal beskattes af enhver indkomst i Danmark, uanset hvor indkomsten stammer fra. Er en fysisk person fuldt skattepligtig, er det som udgangspunkt fordi, at vedkommende har bopæl i Danmark. Ved bopæl forstås, at man har en bolig, og at man har taget ophold i boligen, der ikke er kortvarigt på grund af ferie eller lignende. Ved begrænset skattepligt er der tale om en skattepligt af en indkomstkilde fra Danmark. Dette kan f.eks. være udbytte fra et dansk selskab, ejerskabet til en fast ejendom i Danmark eller ejerskabet til en erhvervsvirksomhed i Danmark – et fast driftssted. Det overskud, der fremkommer fra disse aktiver, har Danmark ret til at beskatte efter kildeskatteloven (KSL) § 2.

Afbryder en fysisk person skattepligten til Danmark, forsvinder Danmarks ret til at beskatte den fysiske person. Dette gælder enhver form for indkomst, hvis skattepligten fuldstændigt ophører, medmindre der efterfølgende indtræder begrænset skattepligt. Når beskatningsretten til en persons forhold forsvinder, kan personen principielt spekulere i at fjerne sin skattebase fra Danmark. Danmark har derfor nogle regler om exitbeskatning, hvor man, i forbindelse med afbrydelse af skattepligten, stilles, som om man har afhændet sine aktier. En anden overskrift for denne beskatningsform er ”havelågebeskatningen”. Beskatningsformen er almindeligt kendt internationalt set, da langt de fleste lande opererer med et sådant princip.

Aktier, obligationer og medarbejderaktier

I kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven samt ligningslovens § 28 er der særlige regler, der regulerer havelågebeskatningen ved henholdsvis aktier, fordringer og gæld herunder obligationer og medarbejderaktier. Disse særlige regler vil ikke blive behandlet her. Reglerne findes i aktieavancebeskatningsloven (ABL) § 38, kursgevinstloven (KGL) § 37 og ligningsloven (LL) § 28.

Den almindelige fraflytningsregel

I KSL § 10 findes den almindelige fraflytningsregel, der gælder alle andre aktiver og passiver end aktier, medarbejderaktier samt fordringer og gæld.

Bestemmelsens ramme er egentlig forholdsvis simpel. KSL § 10, stk. 1 angiver, at hvis den fulde skattepligt til Danmark ophører, anses den pågældende persons aktiver og passiver for afhændet til handelsværdien på tidspunktet for afbrydelse af skattepligten. KSL § 10, stk. 2 gælder for begrænset skattepligtige. Bestemmelsen angiver, at når en skattepligtig overfører et aktiv, der er begrænset skattepligtig til Danmark, til en fremmed stat, anses det pågældende aktiv for afhændet på tidspunktet for afbrydelse af skattepligten til handelsværdien på dette tidspunkt.

Exitbeskatningen ved afbrydelse af fuld skattepligt

Konsekvensen af, at alle aktiver og passiver anses for afstået for en fuldt skattepligtig person til Danmark, rammer navnlig personens aktiver og passiver i udlandet. De aktiver og passiver, der i øvrigt måtte være i Danmark, giver ofte ikke problemer. Dette kunne være en dansk erhvervsvirksomhed eller en dansk fast ejendom. Hvis disse fortsat er omfattet af dansk skattepligt (som begrænset skattepligt) efter afbrydelse af den fulde skattepligt, vil der ikke indtræde exitbeskatning for disse aktiver.

Er den pågældende person derimod ejer af ejendomme i udlandet eller en virksomhed, der kan konstituere fast driftssted i udlandet, medfører KSL § 10, stk. 1, at disse aktier anses for afhændet til handelsværdier på fraflytningstidspunkt, og der skal opgøres gevinst eller tab, som skal beskattes i Danmark. Afgørende for, om et aktiv skal beskattes eller ej, beror på de danske skatteregler. Er den pågældende person f.eks. ejer af en ferieejendom i Spanien, ville denne ejendom givetvis kunne være solgt skattefrit efter EBL § 8, stk. 2. Ved afbrydelse af skattepligten anses den for afstået, men det er stadigvæk skattefrit i forhold til Danmark, da det er en ferielejlighed.

Exitbeskatningen for begrænset skattepligtige

Exitbeskatningen for begrænset skattepligtige omfatter de situationer, hvor disse overfører aktiver og passiver fra Danmark til udlandet. Ved overførsel er der ikke tale om, at ejendomsretten til aktivet ophører, men at man blot ”flytter” aktivet fra Danmark til et andet land. Det er ikke alle aktiver, der blot kan overføres. Kerneområdet må utvivlsomt være overførsel af et fast driftssted i Danmark. Drives det faste driftssted fra en lejet lokation i Danmark, kan det, uden de helt store problemer, flyttes ud af landet ved at leje lokaler i udlandet. Samtidig tages driftsmidler og kundekreds med. I en sådan situation vil ejeren blive stillet som om, at alle aktiver og passiver er afstået, og der skal opgøres gevinst og tab, herunder genvundne afskrivninger i forbindelse med denne fraflytning.

Rammen for overførsel af aktiver og passiver samt exitbeskatning heraf, passer derimod ikke på f.eks. fast ejendom og aktier i et dansk selskab. Skal aktier overføres til udlandet, må det betyde, at der skal ske en hjemstedsflytning af selskabet til et helt andet land. Dette foregår yderst sjældent. En fast ejendom kan ikke flyttes fysisk og vil derfor altid være i Danmark. Her kan man alene udløse skatten ved en evig afståelse.

Henstand

Da exitbeskatningen sker, uden at man principielt har afstået ejendomsretten til de pågældende aktiver, kan exitbeskatningen være ”hård”. Der findes derfor i SKL §§ 73 B og 73 C en henstandsregel, der gør, at man ved flytning inden for EU/EØS har retskrav på henstand uden sikkerhedsstillelse, mens man ved flytning uden for EU/EØS har krav på henstand, hvis man stiller sikkerhed for den skat, der kan opgøres. Henstandsreglen skal dog ikke behandles yderligere her.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til reglerne for exitbeskatning, er du velkommen til at kontakte vores eksperter i international skatteret. Vi står klar til at hjælpe dig og kan rådgive i alle sager om skattepligt her til landet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne